Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropski jezikovni pobudi

Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov obeležimo vsako leto 26. septembra. Dogodek je priložnost za:

Evropski dan jezikov sta uvedla Evropska komisija in Svet Evrope – ta zastopa 800 milijonov Evropejcev iz 47 držav. V dogodku sodelujejo številne jezikovne in kulturne ustanove, združenja, univerze in zlasti šole. Vsakoletni evropski dan jezikov praznujemo od leta 2001 dalje.

Jezikovni pouk, igre, pogovori, konference, radijske oddaje in še marsikaj, vse to se dogaja v raznih krajih Evrope 26. septembra oziroma v tednih pred in po 26. septembru.

Več informacij o najnovejših dogodkih je na voljo na spletni strani Sveta Evrope o evropskem dnevu jezikov. Predstavništva Evropske komisije v sodelovanju s partnerji v vseh državah članicah EU organizirajo številne dogodke.

Evropsko jezikovno priznanje

Evropsko jezikovno priznanje nagrajuje nove tehnike in pobude v poučevanju in učenju jezikov ter spodbuja medkulturno ozaveščenost v Evropi.  

Priznanje se podeli vsako leto ali dvakrat na leto najbolj inovativnim projektom učenja jezikov v vsaki sodelujoči državi programa Erasmus+. Zajema vsa področja izobraževanja in usposabljanja. 

Priznanje je namenjeno pobudam, ki na lokalni in nacionalni ravni dvigajo standarde jezikovnega pouka v Evropi. Evropsko jezikovno priznanje običajno podelijo nacionalne agencije Erasmus+.

Nekaj primerov jezikovnih projektov, ki so osvojili evropsko jezikovno priznanje:

Novejše raziskave so pokazale, da je večjezičnost eden od najboljših načinov za ohranjanje umske vitalnosti. Večjezične osebe imajo boljšo večopravilno sposobnost, boljši spomin in jezik uporabljajo natančneje. To je temeljna predpostavka pobude Pametne besede (Danska), ki obvešča učence, starše in učitelje o prednostih večjezičnosti in priznavanju odličnih jezikovnih spretnosti. V okviru kampanje učenci predstavijo svoje izkušnje z večjezičnostjo ter spregovorijo o izzivih in priložnostih, ki jih ta kompetenca omogoča v šoli in na področju izobraževanja nasploh.

Pobuda Srečni skupaj (Malta) pomaga učencem z različnimi sposobnostmi okrepiti njihovo znanje malteščine. V šoli, ki ima 1100 učencev in 170 članov učnega osebja, so učenci 55 različnih narodnosti z vsega sveta. Več kot 70 odstotkov učencev te šole ni Maltežanov. Sčasoma sta se na šoli, ki ima s takimi učenci dolgoletne izkušnje, oblikovala vzdušje in ravnanje, ki omogočata, da se vsakdo počuti prijetno. Šola je tako vir navdiha za druge šole.  

Pobudo Limba nostra (Italija) vodi konzorcij šol, ki so pripravile nove učne načrte za sardinščino in galurščino. Izvajajo se na zaporednih stopnjah – od predšolske vzgoje do osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Večdisciplinarni pristop omogoča, da se učenci seznanijo z geografskimi, okoljskimi, zgodovinskimi in antropološkimi vsebinami prek učenja jezikov.

Dežela Umbrija izziva povečanega priseljevanja in okrepljene integracije migrantov rešuje z dalj časa delujočo mrežo univerz, šol za odrasle in neprofitnih organizacij, ki pri oblikovanju jezikovnih programov za migrante in tuje državljane sledijo skupnim ciljem in uporabljajo skupna orodja in sredstva: Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content