Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейски езикови инициативи

Европейски езиков знак

Европейският езиков знак е награда, с която се насърчава създаването на нови техники и инициативи в областта на изучаването и преподаването на езици, както и повишаването на междукултурната осведоменост в Европа. 

Знакът се присъжда всяка година или веднъж на две години на най-иновативните проекти за езиково обучение във всяка държава — членка на ЕС, и трети държави, асоциирани към „Еразъм+“ (наричани по-рано държави по програмата „Еразъм+“).

Целта на Европейския езиков знак по-специално е повишаване на стандартите на преподаване на чужди езици в Европа чрез подкрепа на такива инициативи на местно и национално ниво. 

Кандидатстване за Европейски езиков знак

Европейският езиков знак по принцип се присъжда от националните агенции по програма „Еразъм+“. За повече информация как да кандидатствате, моля, вижте уебсайта на националната агенция по „Еразъм+“ във вашата страна.

Всяка година или веднъж на всеки две години (в зависимост от държавата) Европейският езиков знак се присъжда на проекти, които подкрепят поне една от европейските теми, определени за съответната година. Европейските теми могат да бъдат допълнени с национални теми.

Теми, които трябва да вземете предвид, когато кандидатствате

Европейските теми за проекти, кандидатстващи през периода 2023—2024 г. за Европейския езиков знак, са:

 • подкрепа за нуждите от езиково обучение на новопристигнали мигранти и разселени деца и млади хора
 • професионално развитие на учителите с цел приобщаване и междукултурен диалог, по-специално във връзка с нарасналото езиково многообразие в класната стая
 • подкрепа за проекти, насочени към малцинства и регионални езици, като средство за насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданство
 • изучаване на езици, което подпомага личностното израстване на възрастните учащи се

Предишни теми

Темите за проектите, кандидатстващи през периода 2021—2022 г., бяха:

 • подобряване на изучаването на езици чрез информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и цифрови медии
 • изучаване на езици и насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданство
 • професионално развитие на преподавателите по езици

Вижте кои са наградените проекти

Разгледайте тези примери за езикови инициативи, които вече са получили Европейски езиков знак

 • гледайте видеоматериала, посветен на иновативни езикови проекти в периода 2014—2020 г. като част от програмата „Еразъм+“ и Европейския езиков знак
 • прочетете сборника, представящ Европейските езикови знаци, присъдени през 2019 г. в цяла Европа

Европейски ден на езиците

 Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26 септември. Той предлага възможност за:

 • повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от езици в Европа
 • насърчаване на културното и езиковото многообразие
 • насърчаване на хората от всички възрасти да изучават езици

Изучаването на езици улеснява установяването на контакти с други хора, намирането на работа и растежа на предприятията. 

Европейският ден на езиците бе въведен през 2001 г. от Европейската комисия и Съвета на Европа и оттогава се отбелязва всяка година.

Участие вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища. Езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания и много други прояви се провеждат в цяла Европа на 26 септември и около тази дата.

Повече информация за най-новите прояви можете да намерите на уебсайта за европейския ден на езиците на Съвета на Европа. Представителствата на Европейската комисия организират множество прояви в сътрудничество с партньорите си във всички държави членки.

Европейски ден на езиците през 2021 г.

Научете какво прави Европейският съюз за насърчаване на всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици

Следвайте ни в социалните медии

За повече актуална информация за европейските езикови инициативи следвайте 

Съдържание по темата