Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inicjatywy – Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września. Jest on okazją do:

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W organizację tego wydarzenia zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki, uniwersytety i w szczególności szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków obchodzony jest co roku.

W okolicach 26 września w całej Europie odbędą się m.in. kursy językowe, gry, konwersacje, konferencje i audycje radiowe.

Więcej informacji na temat najnowszych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Rady Europy poświęconej Europejskiemu Dniowi Języków. Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we współpracy ze swoimi partnerami we wszystkich krajach UE organizują z tej okazji liczne imprezy.

Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych

Europejskim Znakiem Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych wyróżniane jest opracowywanie nowych technik i inicjatyw w zakresie nauczania i uczenia się języków, a także wspieranie świadomości międzykulturowej w całej Europie. 

Znak jest przyznawany raz lub dwa razy w roku najbardziej innowacyjnym inicjatywom z zakresu nauki języków w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ – we wszystkich sektorach kształcenia i szkolenia. 

Poprzez wspieranie takich inicjatyw zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym europejski znak jakości powinien podnieść w szczególności standardy nauczania języków w całej Europie. Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych jest zazwyczaj przyznawany przez agencje krajowe programu Erasmus+.

Oto kilka przykładów inicjatyw językowych, które otrzymały Europejski Znak Innowacyjności.

Najnowsze badania wskazują, że wielojęzyczność jest jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie sprawności umysłowej. Wielojęzyczność wspomaga wielozadaniowość, lepszą pamięć i bardziej precyzyjne używanie języka. Te wyniki badań stanowią punkt wyjścia dla duńskiej inicjatywy „Wise words”, której celem jest informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zaletach wielojęzyczności i zaawansowanych umiejętności językowych. W ramach kampanii uczniowie opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z wielojęzycznością oraz o wyzwaniach i możliwościach, jakie dają te kompetencje w kontekście szkolnym i edukacyjnym.

Maltańska inicjatywa „Happy together” ma na celu ułatwienie uczniom o różnych umiejętnościach i z różnych środowisk pogłębienia znajomości języka maltańskiego. Szkoła liczy 1 100 uczniów i zatrudnia 170 pracowników. Uczniowie pochodzą z 55 różnych krajów na całym świecie. Ponad 70 proc. uczniów nie ma narodowości maltańskiej. Jako że zawsze tak było w tej szkole, dlatego stworzono środowisko i strategie, które zapewniają wszystkim komfort. Ten model szkoły jest źródłem inspiracji dla innych szkół. 

Włoska inicjatywa „Limba nostra” jest prowadzona przez konsorcjum szkół, które stworzyły nowe programy nauczania języków sardyńskiego i gallurskiego. Programy te są wdrażane na kolejnych etapach szkolnych – od przedszkola do szkoły podstawowej i średniej. W ramach projektu zaproponowano wielodyscyplinarne podejście, które poprzez uczenie się języków umożliwiło uczniom zdobywanie wiedzy z zakresu geografii, środowiska, historii i antropologii.

Aby sprostać wyzwaniu związanemu ze wzrostem imigracji i aby zapewnić lepszą integrację, region Umbrii posiada sieć uniwersytetów, szkół dla dorosłych i organizacji nienastawionych na zysk, które mają wspólne cele, narzędzia i fundusze w celu opracowania programów językowych dla migrantów i cudzoziemców: „Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!” 

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content