Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európske jazykové iniciatívy

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Je to príležitosť:

Európsky deň jazykov bol vyhlásený Európskou komisiou a Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – v Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

V celej Európe sa 26. septembra (prípadne v dňoch pred týmto dátumom a po ňom) uskutočnia jazykové kurzy, hry, rozhovory, konferencie, rozhlasové relácie a ďalšie podujatia.

Ďalšie informácie o najnovších podujatiach nájdete na webovej stránke Rady Európy venovanej Európskemu dňu jazykov. Zastúpenia Európskej komisie organizujú v spolupráci s partnermi vo všetkých členských štátoch EÚ širokú škálu podujatí.

Európska jazyková značka

Európska jazyková značka je ocenením, ktorým sa podporuje rozvoj nových techník a iniciatív v oblasti jazykovej výučby a jazykového vzdelávania, ako aj zvyšovanie medzikultúrneho povedomia v celej Európe. 

Táto značka sa udeľuje každý rok alebo každé dva roky najinovatívnejšej iniciatíve v oblasti štúdia jazykov v každej krajine zapojenej do programu Erasmus+, ktorá sa do tohto systému zapojila. Európska jazyková značka sa vzťahuje na všetky odvetvia vzdelávania a odbornej prípravy. 

Podporovaním týchto iniciatív na miestnej a celoštátnej úrovni sa značka predovšetkým snaží zvýšiť úroveň vyučovania jazykov v celej Európe. Európsku jazykovú značku zvyčajne udeľujú národné agentúry Erasmus+.

Tu sú niektoré príklady jazykových iniciatív, ktorým bola udelená Európska jazyková značka:

Nedávny výskum naznačuje, že viacjazyčnosť je jedným z najlepších spôsobov, ako si zachovať mozog v dobrej kondícii. Ľudia ovládajúci viacero jazykov lepšie zvládajú vykonávanie súbežných úloh, majú lepšiu pamäť a dokážu sa presnejšie vyjadrovať. Toto je východiskový predpoklad iniciatívy „Wise words“ (Dánsko), ktorej cieľom je informovať žiakov, študentov, rodičov a učiteľov o výhodách viacjazyčnosti a presadzovať uznávanie pokročilých jazykových znalostí. V rámci tejto kampane sa žiaci zverujú so svojimi osobnými skúsenosťami s viacjazyčnosťou, a aj s tým, aké výzvy a príležitosti táto kompetencia predstavuje v školskom a vzdelávacom prostredí.

Iniciatíva „Happy together“ (Malta) má pomôcť študentom s rôznou úrovňou ovládania maltčiny prehĺbiť si znalosti tohto jazyka. V uvedenej škole je 1 100 študentov a 170 zamestnancov. Študenti majú 55 rôznych národností, pochádzajú doslova z celého sveta. Viac ako 70 % študentov z uvedenej školy nemá maltskú národnosť. Keďže takéto zloženie študentov je pre túto školu typické, jej vedenie vytvorilo také podmienky a prijalo také opatrenia, vďaka ktorým sa tam každý cíti dobre. Táto škola sa tak stala zdrojom inšpirácie pre iné školy. 

Iniciatívu „Limba nostra“ (Taliansko) vedie konzorcium škôl, ktoré vytvorilo nové učebné plány sardínskeho a gallurského jazyka. Tieto učebné plány sa uplatňujú v jednotlivých stupňoch školskej dochádzky – od predškolských zariadení, cez základné školy až po stredné školy. Projekt ponúkol multidisciplinárny prístup, ktorý študentom umožnil osvojovať si zemepisné, environmentálne, historické a antropologické poznatky prostredníctvom jazykového vzdelávania.

S cieľom riešiť problém, ktorý predstavuje nárast prisťahovalectva, a dosiahnuť hlbšiu integráciu, má región Umbria už dlhé roky vytvorenú sieť pozostávajúcu z univerzity, zo škôl pre dospelých a z neziskových organizácií, ktoré majú spoločné ciele, nástroje a fondy na rozvoj jazykových programov pre migrantov a zahraničných občanov: „Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’Italiano per Comunicare!“ 

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content