Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európske jazykové iniciatívy

Európska jazyková značka

Európska jazyková značka je ocenením, ktorým sa podporuje rozvoj nových techník a iniciatív v oblasti jazykovej výučby a vzdelávania, ako aj zvyšovanie medzikultúrneho povedomia v celej Európe. 

Táto značka sa udeľuje raz za rok alebo raz za dva roky tým najinovatívnejším projektom jazykového vzdelávania v každom členskom štáte EÚ a každej tretej krajine pridruženej k programu Erasmus+ (predtým známe ako krajiny zapojené do programu Erasmus+).

Podporovaním týchto iniciatív na miestnej a celoštátnej úrovni sa značka predovšetkým snaží zvýšiť úroveň vyučovania jazykov v celej Európe. 

Prihlásenie sa do súťaže o Európsku jazykovú značku

Európsku jazykovú značku zvyčajne udeľujú národné agentúry Erasmus+. Ďalšie informácie o tom, ako sa prihlásiť, nájdete na webovom sídle národnej agentúry Erasmus+ vo vašej krajine.

Raz za rok alebo raz dva roky (v závislosti od krajiny) sa európska jazyková značka udeľuje projektom, ktoré podporujú aspoň jednu z európskych tém určených na daný rok. Európske témy sa môžu dopĺňať s národnými témami.

Témy, ktoré by ste mali zvážiť pri podávaní žiadosti

Projekty, ktoré sa v rokoch 2023 – 2024 uchádzajú o európsku jazykovú značku, si môžu vyberať z týchto tém:

 • podpora novoprichádzajúcich migrantov a vysídlených detí a mladých ľudí v ich potrebách jazykového vzdelávania,
 • profesijný rozvoj učiteľov s cieľom riešiť inklúziu a medzikultúrny dialóg, najmä pokiaľ ide o zvýšenú jazykovú rozmanitosť v triede,
 • podpora projektov zameraných na menšiny a regionálne jazyky ako prostriedku na podporu rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva,
 • jazykové vzdelávanie, ktoré podporuje osobný rast vzdelávajúcich sa dospelých.

Predchádzajúce témy

Témami projektov predložených v rokoch 2021 – 2022 boli:

 • zlepšenie jazykového vzdelávania prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) a digitálnych médií,
 • jazykové vzdelávanie a podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva,
 • profesijný rozvoj učiteľov jazykov.

Pozrite si víťazné projekty

Príklady jazykových iniciatív, ktoré už získali ocenenie Európska jazyková značka

 • pozrite si video, v ktorom sú vyzdvihnuté inovatívne jazykové projekty v rokoch 2014 až 2020 ako súčasť programu Erasmus+ a európskej jazykovej značky,
 • prečítajte si súhrn o európskych jazykových značkách udelených v roku 2019 v celej Európe.

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Ponúka príležitosť na

 • zvyšovanie povedomia o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe,
 • podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti,
 • motiváciu ľudí všetkých vekových kategórií k tomu, aby sa učili jazyky.

Znalosť jazykov uľahčuje komunikáciu s ostatnými ľuďmi a pomáha podnikom rásť. 

Európsky deň jazykov ustanovila Európska komisia a Rada Európy v roku 2001 a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. V celej Európe sa 26. septembra (prípadne v dňoch pred týmto dátumom a po ňom) konajú jazykové kurzy, hry, rozhovory, konferencie, rozhlasové relácie a ďalšie podujatia.

Ďalšie informácie o najnovších podujatiach nájdete na webových stránkach rady Európy venovaných Európskemu dňu jazykov. Veľké množstvo rôznych podujatí zorganizujú aj na zastúpeniach Európskej komisie, a to v spolupráci s partnermi vo všetkých členských štátoch EÚ.

Európsky deň jazykov 2021

Zistite, ako Európska únia podporuje komplexný prístup k výučbe a učeniu sa jazykov

Sledujte nás na sociálnych médiách

Ďalšie aktuálne informácie o európskych jazykových iniciatívach nájdete na týchto kanáloch: 

Súvisiaci obsah