Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 9

Europejski certyfikat umiejętności cyfrowych

Komisja Europejska bada możliwości opracowania europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych (EDSC), który przyspieszy i ułatwi uznawanie umiejętności cyfrowych przez pracodawców, organizatorów szkoleń i inne podmioty.

W europejskim certyfikacie umiejętności cyfrowych przedstawiony zostanie ustalony zestaw wymogów jakościowych. Certyfikat będzie również oparty na europejskich ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli (DigComp), które zapewniają spójną interpretację kompetencji cyfrowych i są stale dostosowywane do obecnego poziomu rozwoju cyfrowego.

Problemy z uznawaniem umiejętności cyfrowych

Umiejętności cyfrowe są nam niezbędne do nauki, do pracy i do wielu czynności w życiu codziennym. Gospodarka i społeczeństwo funkcjonujące w oparciu o technologie podlegają szybkim przemianom, a to oznacza, że każdy z nas powinien opanować umiejętności cyfrowe.

Czasami jednak trudno jest udowodnić, że posiadamy konkretne umiejętności cyfrowe i postarać się o ich oficjalne uznanie. Częściowo wynika to ze znacznych rozbieżności pod względem programów szkoleń i certyfikacji w zakresie umiejętności cyfrowych, realizowanych przez różne organizacje i rządy.

Cele

Celem wprowadzenia europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych jest:

  • zwiększenie przejrzystości i usprawnienie wzajemnego uznawania certyfikacji umiejętności cyfrowych w całej Europie przez organy administracji państwowej i organizacje, pracodawców, organizatorów kształcenia i szkolenia, partnerów społecznych, izby handlowe i przemysłowe
  • umożliwienie ludziom określenia swojego poziomu kompetencji cyfrowych oraz zachęcanie ich do nabywania nowych
  • stworzenie systemu, który będzie stanowił uzupełnienie istniejących (krajowych lub międzynarodowych) systemów certyfikacji umiejętności cyfrowych, lecz nie zmieni ani nie przejmie ich funkcji.

EDCS służy osiągnięciu ambitnych celów europejskiego programu na rzecz umiejętności. Cele te obejmują:

  • zapewnienie, aby do 2025 r. 70 proc. osób w wieku 16–74 lat posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe
  • realizację celu cyfrowej dekady Europy polegającego na zapewnieniu, aby do 2030 r. co najmniej 80 proc. ludności Europy posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe.

Główne działania

Badanie wykonalności

Prowadzone aktualnie badanie wykonalności pomaga Komisji zbadać scenariusze dotyczące europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych. Studium w dużej mierze opiera się na konsultacjach z partnerami, w tym podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne, publicznymi służbami zatrudnienia oraz organizatorami kształcenia i szkolenia. Przedmiotem badania są działające w Europie systemy certyfikacji umiejętności cyfrowych. Chodzi o to, by przeanalizować luki, potrzeby i korzyści i na tej podstawie ocenić znaczenie i wartość dodaną takiego certyfikatu oraz stwierdzić, w jaki sposób mógłby on usprawnić proces uznawania umiejętności cyfrowych w Europie.

Projekt pilotażowy EDSC z udziałem organów krajowych z państw UE

W ramach projektu pilotażowego przetestowane zostaną elementy składowe minimalnych wymagań jakościowych, co pozwoli zwiększyć przejrzystość systemu europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych i poprawić jego odbiór oraz usprawnić wzajemne uznawanie umiejętności. W tym celu uczestniczące w projekcie organy krajowe Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii i Rumunii przetestują proponowane rozwiązania w różnych środowiskach pracy oraz w placówkach nieformalnego i pozaformalnego kształcenia i szkolenia. Wyniki testów pilotażowych zostaną uwzględnione w badaniu wykonalności.

Więcej informacji na temat europejskich ram kompetencji cyfrowych dla obywateli (DigComp):

Więcej informacji na temat certyfikacji umiejętności cyfrowych można znaleźć na stronie internetowej All Digital.

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: EC-EDSC@ec.europa.eu.