Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 9. darbība

Digitālās prasmes ir neaizstājamas mācībās, darbā un ikdienas dzīvē. Strauji mainīgā, uz tehnoloģijām balstītā ekonomika un sabiedrība prasa, lai ikvienam būtu digitālās prasmes. 

Taču bieži vien digitālās prasmes Eiropā tiek “pazaudētas tulkojumā”, jo pastāv liela dažādība visdažādāko organizāciju un valdību izstrādāto digitālo prasmju apmācības un sertifikācijas sistēmās. 

Tāpēc Eiropas Komisija pēta iespēju izstrādāt Eiropas digitālo prasmju sertifikātu (EDSC), lai palīdzētu cilvēkiem ātri un viegli panākt, ka darba devēji, apmācību sniedzēji un citas ieinteresētās personas atzīst viņu digitālās prasmes. 

EDSC pamatā būs Eiropas Digitālo kompetenču sistēma (DigComp), kas joprojām tiek atjaunināta, lai iedzīvotāji varētu turpināt apgūt digitālās prasmes strauji mainīgajā digitālajā pasaulē.

Mērķi 

Eiropas digitālo prasmju sertifikāts, kas atbilst saskaņotam kvalitātes prasību kopumam, ir paredzēts tam, lai uzlabotu digitālo prasmju sertifikācijas pārskatāmību un savstarpēju atzīšanu no valdību, darba devējuun citu ieinteresēto personu puses visā Eiropā. 

Šajā sertifikātā cilvēkiem būtu iespēja norādīt savu digitālās kompetences līmeni atbilstīgi DigComp prasmju līmeņiem, un tam vajadzētu kalpot kā pamudinājumam apgūt jaunas digitālās prasmes. 

EDSC atbalsta Eiropas Prasmju programmas vērienīgos mērķus:

  • nodrošināt, lai līdz 2025. gadam 70 % iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem būtu apguvuši vismaz digitālās pamatprasmes;
  • Eiropas digitālās desmitgades mērķi līdz 2030. gadam panākt, ka vismaz 80 % iedzīvotāju ir apguvuši digitālās pamatprasmes.

Galvenās darbības

  • Dažādu scenāriju priekšizpēte attiecībā uz Eiropas digitālo prasmju sertifikātu. 

Gaidāmie rezultāti

  • Tāda Eiropas digitālo prasmju sertifikāta (EDSC) izstrāde un izmēģinājuma projekts, kuru atzīst un akceptē valdības, darba devēji un citas ieinteresētās personas Eiropā.

Grafiks 

  • 2021. gada pavasaris — digitālo prasmju un darbvietu platformas izveide ar apmācības iespējām, kas lauj paaugstināt kvalifikāciju un pārkvalificēties digitālo tehnoloģiju jomā; 
  • 2021. gada vasara — digitālo prasmju pašnovērtējuma rīka startēšana Europass portālā;
  • 2021. gada septembris — priekšizpēte, konsultācijas un koncepcijas izstrāde kopā ar ieinteresētajām personām; 
  • 2022. gada septembris — EDSC izmēģinājuma prototipu izsniegšana; 
  • 2023. gads — EDSC darbības sākums un izmantojums pilnā mērā. 

Plašāka informācija par digitālo kompetenču sistēmu (DigComp) ir pieejama brošūrā, video un Kopīgā pētniecības centra (JRC) tīmekļvietnē.

Sīkāka informācija par digitālās kompetences sertifikāciju ir pieejama tīmekļvietnē “All Digital”.

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Erasmus+”.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi
EC-EDSC@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021