Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns – 9. darbība

Eiropas digitālo prasmju sertifikāts

Eiropas Komisija apsver iespēju izstrādāt Eiropas digitālo prasmju sertifikātu (EDSC), kas darba devējiem, apmācību sniedzējiem un citām ieinteresētajām personām sniegtu pārskatu par personas digitālajām prasmēm un paātrinātu un atvieglotu to atzīšanu.

Uz šo sertifikātu attieksies iepriekš saskaņotu kvalitātes prasību kopums. Tā pamatā arī būs Eiropas digitālās kompetences satvars (DigComp), kurš nodrošina vienotu izpratni par to, kas ir digitālā kompetence, un pastāvīgi tiek atjaunināts atbilstoši jaunākajām norisēm digitālo tehnoloģiju jomā.

Ar digitālo prasmju atzīšanu saistītās problēmas

Digitālās prasmes ir neaizstājamas mācībās, darbā un ikdienas dzīvē. Strauji mainīgā, uz tehnoloģijām balstītā ekonomikā un sabiedrībā šīs prasmes ir nepieciešanas ikvienam.

Taču bieži vien digitālās prasmes tiek “pazaudētas tulkojumā”, un cilvēkiem mēdz būt sarežģīti panākt to atzīšanu. Viens no iemesliem ir tas, ka digitālo prasmju apmācības un sertifikācijas sistēmas ir ļoti atšķirīgas un to izstrādē piedalījušās dažādas organizācijas un iestādes.

Mērķi

Eiropas digitālo prasmju sertifikāta mērķi:

  • uzlabot pārredzamību un digitālo prasmju sertifikātu apbusēju atzīšanu no valdību un organizāciju, darba devēju, izglītības un apmācības sniedzēju, sociālo partneru, tirdzniecības un rūpniecības kameru puses visā Eiropā;
  • nodrošināt iedzīvotājiem iespēju norādīt savu digitālās kompetences līmeni un motivēt viņus apgūt jaunas digitālās prasmes;
  • izveidot sistēmu, kas papildina esošās (valsts vai starptautiskās) digitālo prasmju sertifikācijas sistēmas, lai tās nebūtu jāaizstāj.

EDSC atbalsta vērienīgos mērķus, kas izvirzīti Eiropas Prasmju programmā, proti:

  • nodrošināt, lai līdz 2025. gadam digitālās prasmes vismaz pamatlīmenī būtu apguvuši 70 % cilvēku vecumā no 16 līdz 74 gadiem;
  • panākt, lai līdz 2030. gadam digitālās pamatprasmes būtu apguvuši vismaz 80 % iedzīvotāju (Eiropas digitālās desmitgades mērķis).

Galvenās darbības

Priekšizpēte

Komisija patlaban veic priekšizpēti, lai izvērtētu dažādus Eiropas digitālo prasmju sertifikāta ieviešanas scenārijus. Priekšizpēte lielā mērā balstās uz apspriešanos ar attiecīgajiem partneriem, kuru vidū ir sertifikācijas nodrošinātāji, valstu nodarbinātības dienesti, izglītības un apmācības sniedzēji. Izpētes ietvaros tiks apzinātas Eiropā jau esošās digitālo prasmju sertifikācijas sistēmas un analizētas nepilnības, vajadzības un ieguvumi, lai izprastu EDSC lomu un vērtību un to, kā tas varētu uzlabot digitālo prasmju atzīšanu Eiropā.

EDSC izmēģinājuma projekts ar ES valstu iestādēm

Izmēģinājuma projektā tiks testēti obligāto kvalitātes prasību pamatelementi, kuriem būtu jānodrošina Eiropas digitālo prasmju sertifikāta pārredzamība, pieņemšana un abpusēja atzīšana. Šajā nolūkā iesaistīto valstu (Austrijas, Somijas, Francijas, Spānijas, Rumānijas) iestādes veiks pasākumus dažādās darba tirgus sfērās, kā arī neformālās un ikdienējās izglītības un apmācības vidē. Projekta rezultāti tiks izmantoti priekšizpētē.

Plašāka informācija par digitālās kompetences satvaru (DigComp):

Papildu informācija par digitālās kompetences sertifikāciju pieejama vietnē “All Digital”.

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Erasmus+”.

Kontaktinformācija

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu e-pasta adresi: EC-EDSC@ec.europa.eu.