Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 9

Deimhniú Eorpach i ndáil le Scileanna Digiteacha

Tá scileanna digiteacha fíor-riachtanach don fhoghlaim, don obair agus don saol laethúil. Is gá go mbeadh scileanna digiteacha ag gach duine i ngeilleagar agus i sochaí atá ag athrú go tapa agus atá á dtiomáint ag an teicneolaíocht. 

Fadhbanna maidir le scileanna digiteacha a aithint

Mar sin féin, is minic nach dtuigtear scileanna digiteacha mar is ceart agus dá bhrí sin, bíonn deacracht ag daoine aitheantas a fháil ina leith. Tarlaíonn a leithéid i ngeall go bhfuil éagsúlacht mhór sna scéimeanna oiliúna agus deimhniúcháin um scileanna digiteacha a chuireann go leor eagraíochtaí agus rialtas ar fáil. 

Is é seo an chúis go bhfuil forbairt ar Dheimhniú Eorpach i ndáil le Scileanna Digiteacha (EDSC) á fiosrú ag an gCoimisiún le cabhrú le daoine aitheantas a fháil ar a scileanna digiteacha go tapa agus go héasca ó fhostóirí, ó sholáthróirí oiliúna agus eile. 

Beidh an EDSC bunaithe ar an gCreat Eorpach maidir le hInniúlacht Dhigiteach (DigComp), creat a thugtar cothrom le dáta go leanúnach ionas gur féidir le saoránaigh na scileanna digiteacha a fhoghlaimíonn siad a dhoiciméadú sa domhan digiteach a bhogann ar aghaidh go tapa.

Cuspóirí 

Leanfaidh an Deimhniú Eorpach i ndáil le Scileanna Digiteacha (EDSC) sraith ceanglas cáilíochta comhaontaithe, agus é mar aidhm aige treisiú a dhéanamh ar thrédhearcacht agus aitheantas frithpháirteach ar dheimhniú um scileanna digiteacha ag rialtais, fostóirí agus páirtithe leasmhara eile ar fud na hEorpa. 

Ba cheart go gcuirfidh sé ar chumas daoine a leibhéal inniúlachta digití a thabhairt le fios, agus é comhfhreagrach le leibhéil inniúlachta DigComp, sin agus daoine a spreagadh scileanna digiteacha nua a fhoghlaim. 

Ba cheart go soláthrófaí léi scéim atá comhlántach le scéimeanna deimhniúcháin scileanna digiteacha (náisiúnta nó idirnáisiúnta) atá ann cheana, ar scéim í nach dtagann in ionad na scéimeanna sin.

Tacaíonn EDSC le cuspóirí uaillmhianacha an Chláir Oibre Eorpaigh do Scileanna, is iad sin:

  • a chinntiú go mbeidh bunscileanna digiteacha ar a laghad ag 70% de dhaoine idir 16-74 bliana faoi 2025
  • sprioc Dheacáid Dhigiteach na hEorpa go mbeidh bunscileanna digiteacha ag 80% den daonra ar a laghad faoi 2030

Príomhghníomhaíochtaí

Le staidéar indéantachta, fiosrófar cásanna don Deimhniú Eorpach i ndáil le Scileanna Digiteacha. Déanfaidh sé scéimeanna deimhniúcháin scileanna digiteacha atá ann cheana san Eoraip a mhapáil chomh maith le hanailís ar bhearnaí chun tuiscint a fháil ar ról agus ar luach EDSC agus ar an gcaoi a bhféadfadh sé tacú le haitheantas a thabhairt do scileanna digiteacha san Eoraip.

Na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

Deimhniú Eorpach i ndáil le Scileanna Digiteacha (EDSC) a dhearadh agus a phíolótú, ar deimhniú é a bheidh aitheanta agus glactha ag rialtais, fostóirí agus páirtithe leasmhara eile ar fud na hEorpa

Amlíne 

  • earrach 2021 – Ardán maidir le Scileanna Digiteacha agus Poist Dhigiteacha a sheoladh ar a mbeidh deiseanna oiliúna le haghaidh uas‑sciliú agus athsciliú digiteach 
  • fómhar 2021 – an uirlis a sheoladh chun féinmheasúnú a dhéanamh ar scileanna digiteacha trí thairseach Europass
  • earrach 2022 – scrúdú a dhéanamh ar indéantacht, comhairliúchán agus forbairt ar an gcoincheap i gcomhar le páirtithe leasmhara 
  • fómhar 2023 – fréamhshamhlú píolótach EDSC 
  • 2024 – EDSC a sheoladh agus a chur chun feidhme ina iomláine 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin gCreat Eorpach maidir le hInniúlacht Dhigiteach (DigComp) sa bhróisiúr, san fhíseán agus ar shuíomh gréasáin an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde (JRC).

Is féidir tuilleadh eolais faoin Deimhniú maidir le hInniúlacht Dhigiteach a fháil ar shuíomh gréasáin All Digital.

Maoiniú

Tá an ghníomhaíocht seo á maoiniú trí chlár Erasmus+ an Aontais.

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht sin, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag EC-EDSC@ec.europa.eu.

Lean EUDigitalEducation chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus faoin bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach trí chéile.