Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – opatření 9

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech

Digitální dovednosti jsou nepostradatelné – pro učení, práci i každodenní život. Rychle se měnící ekonomika i společnost založené na technologiích vyžadují, aby si digitální dovednosti osvojil každý. 

Problémy s uznáváním digitálních dovedností

Digitální dovednosti se však často mohou tak říkajíc ztratit v překladu a lidé mohou mít potíže s uznáváním svých certifikátů. Částečně je to také kvůli velké rozmanitosti systémů vzdělávání a certifikace digitálních dovedností, které vytvářejí různé organizace a vlády. 

Proto Evropská komise zkoumá možnost vytvoření Evropského osvědčení o digitálních dovednostech (EDSC), které by lidem umožnilo, aby jejich digitální dovednosti byly rychle a snadno uznávány zaměstnavateli, poskytovateli odborné přípravy a dalšími subjekty. 

EDSC bude vycházet z Evropského rámce digitálních kompetencí (DigComp), který se neustále aktualizuje, aby si lidé mohli zdokumentovat digitální dovednosti, které si v rychle se měnícím digitálním světě osvojili.

Cíle 

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech, které se bude řídit schváleným souborem požadavků na kvalitu, má za cíl zvýšit transparentnost a vzájemné uznávání certifikátů digitálních dovedností vládami, zaměstnavateli a dalšími zúčastněnými stranami v celé Evropě. 

Mělo by lidem umožnit prokázat svou úroveň digitálních dovedností odpovídající úrovním způsobilosti DigComp a motivovat jednotlivce k získávání nových digitálních dovedností. 

Jedná se o systém, který doplňuje stávající (vnitrostátní nebo mezinárodní) systémy certifikace digitálních dovedností a nenahrazuje je.

EDSC podporuje ambiciózní cíle Evropské agendy dovedností:

  • dosažení toho, aby 70 % osob ve věku 16–74 let mělo do roku 2025 alespoň základní digitální dovednosti
  • cíl evropské digitální dekády, aby do roku 2030 mělo základní digitální dovednosti minimálně 80 % populace

Hlavní činnosti

Ve studii proveditelnosti budou prozkoumány scénáře pro vydávání Evropského osvědčení o digitálních dovednostech. Zmapují se stávající systémy certifikace digitálních dovedností v Evropě a provede se analýza nedostatků s cílem pochopit úlohu a hodnotu EDSC a to, jakým způsobem může toto osvědčení pomoci při uznávání digitálních dovedností v Evropě.

Očekávané výsledky

návrh a pilotní projekt Evropského osvědčení o digitálních dovednostech (EDSC), které bude uznáváno a akceptováno vládami, zaměstnavateli a dalšími subjekty v celé Evropě

Harmonogram 

  • jaro 2021 – spuštění platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa s možnostmi školení pro prohlubování digitálních dovedností a jejich změnu 
  • podzim 2021 – spuštění nástroje pro sebehodnocení digitálních dovedností prostřednictvím portálu Europass
  • jaro 2022 – zkoumání proveditelnosti, konzultace a rozvoj koncepce společně se zúčastněnými stranami 
  • podzim 2023 – pilotní projekt prototypu EDSC 
  • 2024 – spuštění EDSC a uvedení do plného provozu 

Další informace o Evropském rámci digitálních kompetencí (DigComp) najdete v brožuře, ve videu a na internetových stránkách Společného výzkumného střediska (JRC).

Další informace o certifikaci digitálních kompetencí najdete na internetových stránkách asociace All Digital.

Financování

Toto opatření je financováno z programu Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na EC-EDSC@ec.europa.eu.

Aktuality a vývoj týkající se tohoto opatření a celého Akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.