Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 9. ukrep

Evropsko potrdilo o digitalnih spretnostih

Evropska komisija si prizadeva za vzpostavitev evropskega potrdila o digitalnih spretnostih, ki bi delodajalcem, izvajalcem usposabljanj in drugim omogočilo hitro in enostavno priznavanje digitalnih spretnosti.

V evropskem potrdilu o digitalnih spretnostih bo predstavljen dogovorjen sklop zahtev glede kakovosti. Potrdilo bo temeljilo tudi na evropskem okviru digitalnih kompetenc za državljane, ki zagotavlja skupno razumevanje digitalne kompetence in se stalno posodablja v skladu s trenutnim digitalnim razvojem.

Težave s priznavanjem digitalnih spretnosti

Digitalne spretnosti so nepogrešljive pri učenju, delu in v vsakdanjem življenju, tehnološko naravnana gospodarstvo in družba, ki se hitro spreminjata, pa jih zahtevata od vseh.

Vendar se digitalne spretnosti pogosto izgubijo in je zanje težko pridobiti priznanje. Do tega prihaja zaradi številnih različnih usposabljanj in programov potrjevanja digitalnih spretnosti, ki jih pripravljajo številne organizacije in vlade.

Cilji

Cilj evropskega potrdila o digitalnih spretnostih je

  • povečati preglednost in vzajemno priznavanje potrdil o digitalnih spretnostih po vsej Evropi s strani vlad in organizacij, kot so delodajalci, izvajalci izobraževanja in usposabljanja, socialni partnerji, gospodarske in industrijske zbornice
  • ljudem omogočiti, da izkažejo raven svojih digitalnih kompetenc in jih spodbuditi k pridobivanju novih digitalnih spretnosti
  • zagotoviti shemo, ki dopolnjuje obstoječe (nacionalne ali mednarodne) sheme za potrjevanje digitalnih spretnosti in jih nikakor ne nadomešča

Evropsko potrdilo o digitalnih spretnostih podpira naslednje ambiciozne cilje evropskega programa znanj in spretnosti:

  • zagotoviti, da bo do leta 2025 70 % vseh ljudi, starih od 16 do 74 let, imelo vsaj osnovne digitalne spretnosti
  • doseči cilj evropskega digitalnega desetletja, da bo imelo vsaj 80 % vseh ljudi do leta 2030 osnovne digitalne spretnosti

Ključne dejavnosti

Študija izvedljivosti

S pomočjo študije izvedljivosti, ki trenutno poteka, Komisija preučuje možnosti za evropsko potrdilo o digitalnih spretnostih. Študija v veliki meri temelji na posvetovanjih z ustreznimi partnerji, vključno z izvajalci potrjevanja, javnimi službami za zaposlovanje ter izvajalci izobraževanja in usposabljanja. Pregleduje obstoječe sheme potrjevanja digitalnih spretnosti v Evropi ter opravlja analizo vrzeli, potreb in koristi, da bi razumeli vlogo in vrednost evropskega potrdila o digitalnih spretnostih ter kako bi to lahko podpiralo priznavanje digitalnih spretnosti v Evropi.

Pilotni projekt evropskega potrdila o digitalnih spretnostih z nacionalnimi organi iz držav EU

S pilotnim projektom se bo preverilo, katere minimalne zahteve mora evropsko potrdilo o digitalnih spretnostih izpolnjevati, da bo pregledno, sprejeto in vzajemno priznano. V ta namen bodo sodelujoči nacionalni organi (iz Avstrije, Finske, Francije, Španije in Romunije) izvajali dejavnosti v različnih okoljih trga dela ter priložnostnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Rezultati bodo vključeni v študijo izvedljivosti.

Več informacij o okviru digitalnih kompetenc za državljane je na voljo v nadaljevanju:

Dodatne informacije o potrjevanju digitalnih kompetenc so na voljo na spletnem mestu All Digital.

Financiranje

Ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, nam pišite na e-naslov EC-EDSC@ec.europa.eu.