Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 9

Eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus

Euroopan komissio on valmistellut eurooppalaisten digitaalisten taitojen todistusta (European Digital Skills Certificate, EDSC), jonka avulla esimerkiksi työnantajat ja koulutuksenjärjestäjät saisivat nopeasti ja vaivattomasti tiedot henkilön hankkimista digitaalisista taidoista.

Eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus laaditaan sovittujen laatuvaatimusten mukaan. Todistus perustuu kansalaisille tarkoitettuun eurooppalaiseen digitaalisten taitojen puitekehykseen (DigComp), jossa määritellään digitaaliset taidot ja jota päivitetään jatkuvasti digitaalisen kehityksen myötä.

Digitaalisten taitojen tunnistamisen haasteet

Digitaaliset taidot ovat välttämättömiä sekä oppimisessa, työssä että arjessa. Teknologiavetoinen talous ja yhteiskunta muuttuvat nopeasti ja vaativat kaikilta digitaalisten taitojen hallintaa.

Digitaidot saattavat usein jäädä muiden taitojen varjoon ja niiden todeksi osoittaminen voi olla vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että EU-mailla ja lukuisilla eri organisaatioilla on omat digitaalisten taitojen koulutus- ja todentamisjärjestelmänsä.

Tavoitteet

Eurooppalaisen digitaalisten taitojen todistuksen avulla pyritään

  • parantamaan digitaalisista taidoista annettujen todistusten läpinäkyvyyttä ja vastavuoroista tunnustamista viranomaisten ja eri organisaatioiden, kuten työnantajien, koulutuksen tarjoajien, työmarkkinaosapuolten ja kauppa- ja teollisuuskamarien, välillä kaikkialla Euroopassa
  • osoittamaan henkilön digitaalisten taitojen taso ja rohkaisemaan ihmisiä hankkimaan uusia digitaalisia taitoja
  • tarjoamaan järjestelmä, joka ei korvaa nykyisiä (kansallisia tai kansainvälisiä) digitaalisten taitojen todentamisjärjestelmiä, vaan täydentää niitä

Eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus tukee seuraavia Euroopan osaamisohjelman kunnianhimoisia tavoitteita:

  • 70 prosentilla 16–74-vuotiaista on vähintään digitaaliset perustaidot vuoteen 2025 mennessä
  • vähintään 80 prosentilla väestöstä on digitaaliset perustaidot vuoteen 2030 mennessä, mikä on myös yksi Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteista

Keskeiset toimet

Toteutettavuustutkimus

Komissio selvittää eurooppalaisen digitaalisten taitojen todistuksen käyttöönoton mahdollisuuksia parhaillaan käynnissä olevan toteutettavuustutkimuksen avulla. Tutkimuksen painopiste on sidosryhmien, kuten todentamisjärjestelmien tarjoajien, julkisten työvoimapalvelujen ja koulutuksen tarjoajien, kuulemisessa. Tutkimuksella kartoitetaan nykyisiä digitaalisten taitojen todentamisjärjestelmiä Euroopassa sekä analysoidaan niiden puutteita, kehitystarpeita ja hyötyjä. Tavoitteena on selvittää, mikä eurooppalaisen digitaalisten taitojen todistuksen tehtävä ja merkitys olisi ja miten sen avulla voidaan tukea digitaitojen vastavuoroista tunnustamista EU:ssa.

EU-maiden kansallisten viranomaisten kanssa toteuttava pilottihanke

Pilottihankkeessa testataan vähimmäislaatuvaatimuksia, joiden avulla pyritään varmistamaan eurooppalaisen digitaalisten taitojen todistuksen läpinäkyvyys, hyväksyntä ja vastavuoroinen tunnustaminen. Pilottihankkeessa selvitetään todistuksen soveltuvuutta erilaisiin työmarkkinaolosuhteisiin ja niin koulutuksen kuin epävirallisen ja arkioppimisenkin kautta hankittuihin digitaalisiin taitoihin. Pilottiin osallistuvat kansalliset viranomaiset Itävallasta, Suomesta, Ranskasta, Espanjasta ja Romaniasta. Pilottihankkeen tuloksia hyödynnetään toteuttavuustutkimuksessa.

Lisätietoja eurooppalaisesta digitaalisten taitojen puitekehyksestä (DigComp):

Lisätietoja digitaalisten taitojen todentamisesta on All Digital -verkkosivustolla.

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla EC-EDSC@ec.europa.eu.