Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Viacjazyčné triedy

Význam viacjazyčnosti na školách 

Deti migrantov prinášajú v celej EÚ do tried množstvo nových jazykov a jazykových zručností, ktoré sú potenciálnym prínosom pre jednotlivcov, školy a spoločnosť.

V EÚ ako celku sa takmer 10 % všetkých študentov učí v inom než materinskom jazyku, hoci medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ existujú výrazné rozdiely – od 1 % v Poľsku po 40 % v Luxembursku. 

Vyvstáva preto otázka, ako najlepšie využiť potenciál spočívajúci v jazykovej rozmanitosti v EÚ. Existujú dôkazy o tom, že deti migrantov vo všeobecnosti dosahujú v základných zručnostiach slabšie výsledky ako ich rovesníci. 

Školy musia upraviť svoje vyučovacie metódy tak, aby sa deti z iného jazykového a kultúrneho prostredia mohli zapojiť do vyučovania a aby tak všetci študenti mohli na školách prosperovať.

Akým spôsobom EÚ podporuje viacjazyčné triedy?

Komisia spolupracuje s členskými štátmi EÚ s cieľom určiť úspešné stratégie pri výučbe jazykov vo viacjazyčnom prostredí a uľahčiť výmenu najlepších postupov v tejto oblasti. Výsledky tejto spolupráce a rozsiahlych štúdií v danej oblasti sú obsiahnuté v správe Komisie nazvanej Jazyková výučba a vzdelávanie vo viacjazyčných triedach

V nadväznosti na túto správu sa zorganizovalo niekoľko tematických seminárov a činností partnerského učenia týkajúcich sa integrácie detí migrantov prostredníctvom školského vzdelávania, ktoré prispeli k preskúmaniu rámca kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. 

Výsledkom boli dve správy: Prehodnotenie jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti v školách a Migranti v európskych školách: učenie sa a udržiavanie jazykov.

Ďalšie kroky

Program Erasmus+ ponúka nové príležitosti, akými sú experimentovanie v oblasti politiky a rozsiahle partnerstvá, cieľom ktorých je rozvíjať nové stratégie jazykového vzdelávania a štúdia vo viacjazyčných triedach.

Komisia bude spoločne s Radou Európy a jej Centrom pre moderné jazyky podporovať rozvoj a šírenie nových metód výučby jazykov vo viacjazyčných triedach

V rámci širšej stratégie Komisie pre pedagogické profesie vzniknú zdroje a podpora pre učiteľov, ktorí pracujú v triedach so žiakmi rôznych národností.