Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monikieliset opetusryhmät

Monikielisyys kouluissa 

Maahanmuuttajalasten mukana luokkahuoneisiin EU:ssa tulee paljon eri kieliä ja kielitaitoa. Tästä voivat hyötyä yksilöt, koulut ja koko yhteiskunta.

Koko EU:n tasolla muulla kuin äidinkielellään opiskelevien määrä on vähän alle 10 prosenttia, mutta se vaihtelee eri jäsenvaltiossa Puolan 1 prosentista 40 prosenttiin Luxemburgissa. 

On tarpeen miettiä, miten voitaisiin parhaiten hyödyntää tätä EU:n kielellistä monimuotoisuutta. Tutkimustiedon mukaan maahanmuuttajalapset menestyvät ikätovereitaan heikommin perustaitoja vaativissa tehtävissä. 

Koulujen on mukautettava opetusmenetelmiään niin, että erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat lapset voivat osallistua opetukseen täysipainoisesti, ilmapiiri on myönteinen ja kaikki oppilaat voivat menestyä opinnoissaan.

Miten EU tukee opetusryhmien monikielisyyttä?

Komissio pyrkii yhdessä EU:n jäsenmaiden kanssa kartoittamaan monikielisiin ympäristöihin sopivia kieltenoppimisen strategioita ja helpottamaan hyvien käytänteiden vaihtoa. Tämän yhteistyön ja asiaa koskevien laajojen tutkimusten tuloksia esitetään komission raportissa kieltenopetuksesta ja -oppimisesta monikielisissä opetusryhmissä

Raporttiin liittyvänä jatkotoimena ja osana eurooppalaisia avaintaitoja koskevan viitekehyksen tarkistusprosessia on järjestetty temaattisia työpajoja ja vertaisoppimistoimia, jotka liittyivät maahanmuuttajataustaisten lasten kotouttamiseen kouluopetuksen kautta. 

Lisäksi on julkaistu raportit Rethinking language education and linguistic diversity in schools ja Migrants in European schools. Learning and maintaining languages.

Seuraavat toimet

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia uusien kieltenopetus- ja -oppimisstrategioiden kehittämiseen monikielisille opetusryhmille. Ohjelman puitteissa voidaan toteuttaa esimerkiksi laajamittaisia kumppanuushankkeita ja erilaisia toimintapoliittisia kokeiluja.

Komissio tukee yhdessä Euroopan neuvoston ja Euroopan nykykielten keskuksen kanssa sellaisten uusien opetusmenetelmien kehittämistä ja levittämistä, joilla edistetään kieltenopetusta monikielisissä opetusryhmissä

Komissio on myös laatinut opetusalan ammattilaisten tukistrategian, jonka avulla se pyrkii kehittämään menetelmiä monikielisten ryhmien opetukseen.