Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Večjezični razredi

Pomen večjezičnosti v šolah 

Otroci migrantov prinašajo številne jezike v šolske razrede po vsej EU, kar je lahko prednost za posameznike, šole in družbo.

Na ravni EU se nekaj manj kot 10 % vseh učencev in dijakov uči v jeziku, ki je drugačen od njihove materinščine, vendar se podatki med državami članicami EU močno razlikujejo – od 1 % na Poljskem do 40 % v Luksemburgu. 

Ob tem se zastavlja vprašanje, kako najbolje izkoristiti potencial jezikovne raznolikosti EU. Dokazano je, da otroci migrantov običajno dosegajo slabše rezultate v temeljnih spretnostih kot njihovi vrstniki. 

Šole morajo na pozitiven način prilagoditi načine poučevanja otrokom iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij ter jim s tem omogočiti dober šolski uspeh v celotnem šolanju.

Kako EU spodbuja večjezične razrede

Evropska komisija sodeluje z državami članicami EU pri opredelitvi uspešnih strategij za učenje jezikov v večjezičnem okolju in podpori izmenjavi najboljših praks na tem področju. Na podlagi sodelovanja in izčrpnih študij na tem področju je pripravila poročilo o poučevanju in učenju jezikov v večjezičnih razredih

V okviru nadaljnjih ukrepov v zvezi s tem poročilom in pregledom evropskega okvira ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje so pripravili vrsto tematskih delavnic in dejavnosti vzajemnega učenja o vključevanju otrok migrantov prek šolskega izobraževanja. 

Skupina je pripravila dve poročili: Ponovni razmislek o jezikih in jezikovni raznolikosti v šolah in Migranti v evropskih šolah: učenje in ohranjanje jezikovnih kompetenc.

Kaj sledi

Program Erasmus+ ponuja nove priložnosti, denimo eksperimentiranje na področju politike in obsežna partnerstva za pripravo novih strategij poučevanja in učenja jezikov v večjezičnih razredih.

Komisija bo skupaj s Svetom Evrope in njegovim Centrom za moderne jezike spodbujala razvoj in uporabo novih načinov poučevanja jezikov v večjezičnih razredih

V okviru širše strategije za učiteljski poklic bo Komisija zagotovila sredstva in podporo za učitelje, ki imajo v svojih razredih dijake različnih narodnosti.