Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Klasy wielojęzyczne

Znaczenie wielojęzyczności w szkołach 

Dzięki migrującym dzieciom inni uczniowie w klasie mogą mieć kontakt z innymi językami. Jest to potencjalny atut zarówno dla samych uczniów, jak i dla szkoły i społeczeństwa.

W całej UE niemal 10 proc. wszystkich uczniów uczy się w języku, który nie jest ich językiem ojczystym (odsetek ten różni się w zależności od państwa członkowskiego – od 1 proc. w Polsce do 40 proc. w Luksemburgu). 

Nasuwa się pytanie, jak najlepiej wykorzystać potencjał tkwiący w różnorodności językowej UE. Istnieją dowody na to, że dzieci z migrujących rodzin zwykle osiągają słabsze wyniki w nabywaniu podstawowych umiejętności niż ich rówieśnicy. 

Szkoły muszą dostosować swoje metody nauczania, tak aby kwestia różnych środowisk językowych i kulturowych dzieci była traktowana w sposób pozytywny, co pozwoli uczniom rozwijać w pełni swój potencjał.

Jakie działania podejmuje UE w celu promowania klas wielojęzycznych?

Komisja Europejska pracuje wspólnie z państwami członkowskimi UE nad wskazaniem najskuteczniejszych strategii, które służą nauczaniu języków w wielojęzycznym otoczeniu, oraz nad ułatwianiem wymiany najlepszych praktyk w tej dziedzinie. W oparciu o wyniki tej współpracy i kompleksowy przegląd badań w tym temacie powstał raport Komisji zatytułowany „Nauczanie i uczenie się języków w klasach wielojęzycznych”

W nawiązaniu do tego raportu oraz w kontekście przeglądu europejskich ram odniesienia dla kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie zorganizowano szereg warsztatów tematycznych i zajęć partnerskiego uczenia się poświęconych integracji dzieci ze środowisk migracyjnych przez edukację szkolną.  

W rezultacie powstały dwa sprawozdania: Nowe podejście do nauczania języków i różnorodności językowej w szkołach oraz Uczniowie z migrujących rodzin w szkołach europejskich: uczenie się i kultywowanie języków.

Kolejne kroki

Program Erasmus+ stwarza nowe możliwości w zakresie opracowywania strategii nauczania języków obcych i nauki w klasach wielojęzycznych. Możliwości te to między innymi eksperymenty polityczne i partnerstwa na dużą skalę.

Wspólnie z Radą Europy i jej Centrum Języków Nowożytnych Komisja będzie wspierać opracowywanie i rozpowszechnianie nowych metod nauczania języków w klasach wielojęzycznych

Prace nad materiałami edukacyjnymi i narzędziami wsparcia dla nauczycieli uczących dzieci i młodzież różnej narodowości będą prowadzone w ramach szerszej strategii Komisji na rzecz pracowników oświaty.