Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mitmekeelsed klassid

Mitmekeelsuse olulisus koolides 

Kõikjal ELis toovad rändajate lapsed enesega kooli kaasa hulga uusi keeli ja keeleoskusi. See on potentsiaalne väärtus inimestele, koolidele ja ühiskonnale laiemalt.

Kuigi näitajad on liikmesriigiti väga erinevad – 1%st Poolas kuni 40%ni Luksemburgis – õpib ELis tervikuna kõigist õpilastest veidi alla 10% muus keeles kui oma emakeeles. 

See tõstatab küsimuse, kuidas ELi keelelise mitmekesisuse potentsiaali kõige paremini ära kasutada. On tõendeid selle kohta, et rändajate lastel on üldiselt põhioskuste alased tulemused kehvemad kui nende kaasõpilastel. 

Koolid peavad kohandama oma õpetamismeetodeid, et arvestada positiivselt laste erineva keele- ja kultuuritaustaga, võimaldades kõigil õpilastel koolis areneda.

Mida teeb EL mitmekeelsete klassiruumide arendamiseks?

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi riikidega, et selgitada välja edukad strateegiad keeleõppeks mitmekeelses keskkonnas ja hõlbustada selles valdkonnas parimate tavade vahetamist. Selle koostöö ning seonduvate ulatuslike uuringute tulemused sisalduvad komisjoni aruandes „Keelte õpetamine ja õppimine mitmekeelsetes klassides“

Selle aruande järelmeetmena ja panusena elukestva õppe võtmepädevuste raamistiku läbivaatamisse korraldati rida temaatilisi õpikodasid ja vastastikuse õppimise tegevusi lapsrändajate integreerimise kohta koolihariduse kaudu. 

Rühm koostas kaks aruannet: „Keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse läbivaatamine koolides“ ning „Rändajad Euroopa koolides. „Keelte õppimine ja säilitamine“.

Millised on järgmised sammud?

Programm Erasmus+ pakub uusi võimalusi, nagu poliitikaeksperimendid ning ulatuslikud partnerlused, et koostada uusi strateegiaid keelte õpetamiseks ja õppimiseks mitmekeelsetes klassides.

Komisjon toetab koos Euroopa Liidu Nõukogu ja selle Euroopa Nüüdiskeelte Keskusega uute keeleõpetamismeetodite väljatöötamist ja levitamist mitmekeelsetes klassides

Klassis eri rahvusest lastega töötavate õpetajate jaoks luuakse vahendid komisjoni laiema õpetajate kutseala strateegia raames.