Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Flerspråkiga klasser

Varför är det bra med flerspråkighet i skolan? 

Barn med invandrarbakgrund för med sig en mängd olika språk och språkkunskaper in i klassrummet. Det borde ses som en tillgång för både elever, skolor och samhället i stort.

I EU har cirka 10 procent av eleverna lektioner på ett annat språk än sitt modersmål. Andelen varierar dock kraftigt mellan EU-länderna – från 1 procent i Polen till 40 procent i Luxemburg. 

Frågan är hur vi bäst kan ta vara på potentialen med EU:s språkliga mångfald. Forskning visar att invandrarbarn ofta har sämre grundläggande färdigheter än inhemska elever. 

Skolorna måste anpassa sina undervisningsmetoder till barn med olika språk och kulturer, så att alla elever får möjlighet att utvecklas.

Vad gör EU för att främja flerspråkighet i skolan?

EU och medlemsländerna har tillsammans kartlagt strategier för språkinlärning i flerspråkiga miljöer och främjat utbyte av god praxis. Resultaten och en litteraturgenomgång har sammanställts i rapporten om språkundervisning och språkinlärning i flerspråkiga klasser

För att följa upp rapporten och som ett bidrag till översynen av referensramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande har man anordnat tematiska workshoppar och diskussioner om integreringen av invandrarbarn genom skolan. 

Man har också tagit fram två rapporter (på engelska): En ny syn på språkundervisning och språklig mångfald i skolan och Språkkunskaper bland migranter i europeiska skolor

Vad blir nästa steg?

Erasmus+ stöder projekt där man testar metoder och samarbetar med andra partner för att ta fram nya strategier för språkundervisning och språkinlärning i flerspråkiga klasser.

Tillsammans med Europarådet och Centrumet för moderna språk stöder kommissionen arbetet med att utveckla och sprida nya metoder för språkundervisning i flerspråkiga klasser

Som ett led i kommissionens bredare strategi för läraryrket ska man ta fram resurser och stöd till lärare som arbetar med elever från olika länder.