Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Daugiakalbės klasės

Daugiakalbystės svarba mokyklose  

Migrantų vaikai visoje Europoje į klases atsineša įvairių naujų kalbų žinių ir savo kalbinių įgūdžių. Tai potencialus paties žmogaus, mokyklos ir visuomenės turtas.

Nors ES valstybėse narėse skaičiai gerokai skiriasi – nuo 1 proc. Lenkijoje iki 40 proc. Liuksemburge, visos Europos mastu kiek mažiau nei 10 proc. visų mokinių mokosi ne savo gimtąja kalba. 

Tai verčia paklausti, kaip geriausiai išnaudoti ES kalbų įvairovės potencialą. Yra duomenų, kad migrantų vaikų pagrindiniai gebėjimai paprastai prastesni nei kitų jų bendraamžių. 

Mokyklos turi pritaikyti mokymo metodus, kad kitakalbiai ir kitų kultūrų vaikai būtų pozityviai įtraukiami, kad vaikai mokykloje turėtų galimybę atskleisti ir tobulinti savo gebėjimus.

Ką ES daro, kad populiarintų daugiakalbes klases?

Komisija drauge su ES valstybėmis narėmis siekia nustatyti sėkmingas kalbų mokymosi daugiakalbėje aplinkoje strategijas ir sudaryti sąlygas dalytis šios srities geriausiąja patirtimi. Šio bendradarbiavimo ir išsamių tyrimų šia tema rezultatai pateikiami Komisijos ataskaitoje „Kalbų mokymas ir mokymasis daugiakalbėse klasėse“

Po šios ataskaitos ir siekiant prisidėti prie Bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų metmenų peržiūros, surengti keli teminiai seminarai ir vykdyta tarpusavio mokymosi apie migrantų vaikų integravimą mokyklinio ugdymo metu veikla. 

Grupė parengė dvi ataskaitas – „Naujas požiūris į kalbų mokymą ir kalbų įvairovę mokyklose“ ir „Migrantai Europos mokyklose. Kalbų mokymasis ir jų palaikymas“.

Tolesni veiksmai

Pagal programą „Erasmus+“ teikiama naujų galimybių plėtoti naujas kalbų mokymo(si) daugiakalbėse klasėse strategijas, pavyzdžiui, įgyvendinant bandomuosius projektus ir didelio masto partnerystę.

Kartu su Europos Taryba ir jos Europos šiuolaikinių kalbų centru Komisija rems kalbų mokymo(si) daugiakalbėse klasėse naujų metodų kūrimą ir sklaidą. 

Pagal Komisijos Pedagoginių profesijų strategiją, be kita ko, bus rengiami su įvairiakalbių mokinių klasėmis dirbantiems mokytojams skirti ištekliai ir pagalbinė medžiaga.