Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Meertalige klassen

Het belang van meertaligheid op school 

In de hele EU brengen migrantenkinderen een groot aantal talen mee naar school. De leerlingen, de school en de samenleving kunnen hiervan profiteren.

De cijfers verschillen aanzienlijk tussen de EU-landen (van 1% in Polen tot 40% in Luxemburg) maar in de EU als geheel gebruikt een kleine 10% van de leerlingen op school een andere taal dan hun moedertaal. 

Daarmee rijst de vraag hoe we het best gebruik kunnen maken van het potentieel van de taalverscheidenheid in de EU. De cijfers wijzen uit dat migrantenkinderen in het algemeen minder goed presteren op basisvaardigheden dan andere leerlingen. 

De school moet haar lesmethodes op een positieve manier aanpassen aan de uiteenlopende taalkundige en culturele achtergronden van haar leerlingen, zodat alle leerlingen zich op school optimaal kunnen ontplooien.

Wat doet de EU om meertaligheid in de klas te promoten?

Samen met de EU-landen werkt de Europese Commissie aan een inventarisatie van succesvolle strategieën voor het leren van talen in meertalige omgevingen. Ook willen zij de uitwisseling van goede praktijken voor meertaligheid in de klas vergemakkelijken. De resultaten van deze samenwerking en een brede literatuurstudie op dit gebied staan in het verslag over het doceren en leren van talen in meertalige klassen

Als vervolg op dit verslag en als bijdrage aan de herziening van het kader voor sleutelcompetenties voor een leven lang leren, is een reeks thematische workshops en groepsactiviteiten over de integratie van migrantenkinderen in het schoolonderwijs georganiseerd. 

De groep heeft twee rapporten opgesteld: Rethinking language education and linguistic diversity in schools en Migrants in European schools: Learning and maintaining languages.

Wat zijn de volgende stappen?

Het Erasmus+-programma biedt nieuwe mogelijkheden, zoals beleidsexperimenten en grootschalige partnerschappen, om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor het leren van talen in meertalige klassen.

Samen met de Raad van Europa en zijn Centrum voor moderne talen zal de Commissie de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe methoden voor het talenonderwijs in meertalige klassen steunen. 

In het kader van de bredere strategie voor de lesgevende beroepen van de Europese Commissie zullen leer- en hulpmiddelen worden ontwikkeld voor docenten die met leerlingen van verschillende nationaliteiten werken.