Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Многоезични класни стаи

Значение на многоезичието в училищата 

В целия ЕС децата мигранти идват в класната стая с множество нови езици и езикови умения. Това е потенциално предимство за отделните хора, училищата и обществото като цяло.

Въпреки че има значителни различия в данните за различните страни от ЕС — от 1 % в Полша до 40 % в Люксембург, в ЕС като цяло малко под 10 % от всички ученици учат на език, различен от техния майчин език. 

Това повдига въпроса как най-добре да се овладее потенциалът на езиковото многообразие в ЕС. Съществуват доказателства, че децата мигранти обикновено показват по-ниски резултати при овладяването на основните умения в сравнение със своите връстници. 

Училищата трябва да променят методите си на обучение така, че децата от различна езикова и културна среда да се включват конструктивно в занятията и да се дава възможност на всички ученици да постигат добри резултати.

Какво прави ЕС за насърчаване на многоезичието в училище?

Комисията работи заедно със страните от ЕС за откриване на успешни стратегии за изучаване на езици в многоезична среда и за улесняване на обмена на добри практики в тази област. Резултатите от това сътрудничество и от задълбочени изследвания в тази област са отразени в доклад на Комисията, озаглавен Преподаване и изучаване на езици в многоезичните класни стаи

Като последващо действие по този доклад и като принос към прегледа на рамката за ключовите компетентности за учене през целия живот, бяха организирани различни тематични семинари и дейности за партньорско обучение във връзка с интеграцията на децата мигранти чрез училищното образование. 

Групата изготви два доклада — Преосмисляне на езиковото обучение и езиковото многообразие в училищата и Мигрантите в европейските училища: изучаване и практикуване на чужди езици.

Какви са следващите стъпки?

Програмата „Еразъм+“ предлага нови възможности, като изпробване на нови политики и широкомащабни партньорства, за да бъдат създадени нови стратегии за преподаване и изучаване на чужди езици в многоезични класни стаи.

Заедно със Съвета на Европа и неговия Център за съвременни езици Комисията ще подкрепя развитието и разпространяването на нови методи на езиково обучение в многоезични класни стаи

Като част от широката стратегия на Комисията за преподавателските професии ще бъдат разработени материали и ще се осигурява подкрепа на учителите, работещи с ученици от различни националности.