Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Daudzvalodu klases

Daudzvalodības nozīme skolās 

Migrantu bērni ES runā visdažādākajās valodās un ienes klasē savas valodu zināšanas. Tās kopumā var būt ieguvums skolēniem, skolām un sabiedrībai.

ES caurmērā gandrīz 10 % skolēnu mācībās izmanto kādu citu valodu, nevis savu dzimto valodu, tajā pašā laikā rādītāji būtiski atšķiras ES dalībvalstīs — no 1 % Polijā līdz 40 % Luksemburgā. 

Tāpēc ir jautājums, kā vislabāk var tikt izmantots ES valodu daudzveidības potenciāls. Ir konstatēts, ka migrantu bērniem kopumā ir sliktāki rezultāti pamatprasmju apguvē nekā viņu klasesbiedriem. 

Skolām jāpielāgo savas pedagoģiskās metodes, lai bērnus no citas valodas un kultūras vides konstruktīvi un pozitīvi iesaistītu nodarbībās, dodot iespēju visiem skolēniem skolā sasniegt labus rezultātus.

Ko ES dara, lai veicinātu daudzvalodu klases?

Komisija sadarbojas ar ES dalībvalstīm, lai apzinātu efektīvas valodu apguves stratēģijas daudzvalodības kontekstā un sekmētu paraugprakses apmaiņu šajā jomā. Šīs sadarbības rezultātus un padziļinātus šī jautājuma pētījumus atspoguļo ziņojums “Valodu mācīšana un apguve daudzvalodu klasēs”

Kā turpinājums šim ziņojumam un ar mērķi palīdzēt pārskatīt mūžizglītības pamatkompetenču sistēmu, tika organizēti vairāki tematiskie darbsemināri un mācīšanās no līdzbiedriem pasākumi par migrantu bērnu integrāciju skolu izglītības programmās. 

Paveiktais tika apkopots divos ziņojumos: Rethinking language education and linguistic diversity in schools (Valodu izglītības un valodu daudzveidības pārskatīšana skolās) un Migrants in European schools: Learning and maintaining languages (Migranti Eiropas skolās: valodu apguve un praktizēšana).

Kādi ir nākamie soļi

Programma “Erasmus+” piedāvā iespējas izstrādāt jaunas stratēģijas attiecībā uz valodu mācīšanu un apguvi daudzvalodu klasēs, jo īpaši liekot lietā eksperimentālu politiku un plaša mēroga partnerības.

Sadarbībā ar Eiropas Padomi un tās Moderno valodu centru Komisija atbalstīs jaunu valodas mācīšanas metožu izstrādi un izplatīšanu daudzvalodu klasēs

Komisijas visaptverošā stratēģija attiecībā uz pedagogu profesijām palīdzēs sagatavot resursus un piedāvāt atbalstu skolotājiem, kas strādā ar dažādu tautību skolēniem vienā klasē.