Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nauka języków a wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Droga do sukcesu obywateli i przedsiębiorstw

Dobre umiejętności językowe i komunikacyjne mają ogromne znaczenie zarówno dla powodzenia obywateli, jak i przedsiębiorstw.

Firmy z UE często tracą możliwości biznesowe z powodu nieznajomości języków obcych oraz braku znajomości innych kultur. Dlatego potrzebne jest strategiczne podejście do kwestii komunikacji wielojęzycznej.

Młodzi ludzie, którzy uczą się języków obcych, mogą studiować lub szkolić się za granicą. W innym kraju nie tylko poszerzają oni swoją wiedzę z danej dziedziny, ale także poprawiają swoje umiejętności językowe i międzykulturowe – które szczególnie cenią pracodawcy.

Unijne badanie na temat efektów programu wymiany studentów Erasmus podkreśla, że absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym znacznie lepiej radzą sobie na coraz bardziej międzynarodowym rynku pracy.

Jak UE stara się podnosić poziom znajomości języków obcych?

Komisja Europejska współpracuje z zainteresowanymi stronami zarówno z sektora edukacji, jak i zatrudnienia, aby pomóc unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom w rozwijaniu umiejętności, które muszą posiadać na współczesnym rynku pracy. Dzięki prowadzonej przez Komisję Europejską panoramie umiejętności (platforma zawierająca jasne, wiarygodne i aktualne dane dotyczące rynku pracy) rządy państw UE, organizacje pracodawców i związki zawodowe mogą brać udział w tworzeniu prognoz niedoboru umiejętności w różnych sektorach, w tym umiejętności językowych.

  • Projekt „Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów”, realizowany w ramach strategii „Europa 2020”, zapewnia wsparcie pracodawcom i osobom indywidualnym opisując, identyfikując i klasyfikując zawody, umiejętności i kwalifikacje związane z unijnym rynkiem pracy oraz kształceniem i szkoleniem. Projekt jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.
  • Komisja gromadzi także dane pochodzące z unijnych badań na temat związku między znajomością języków, konkurencyjnością i szansami na rynku pracy, aby zaspokajać coraz większy popyt na wyspecjalizowanych lingwistów. Ponadto Komisja działa na rzecz nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami a podmiotami korzystającymi z usług językowych; np. organizując Translating Europe Forum.
  • Komisja koordynowała niedawno prace platformy przedsiębiorstw, które wspierały projekt CELAN – Sieć Promowania Strategii Językowych na rzecz Konkurencyjności i Zatrudnienia. Miał on na celu określenie potrzeb językowych przedsiębiorstw i pracodawców w UE oraz opracowanie narzędzi do zaspokojenia tych potrzeb.
  • Grupa robocza „Języki w pracy” opublikowała również raport na temat znaczenia umiejętności językowych na rynku pracy.
  • Wyniki dwóch najnowszych kompleksowych sprawozdań UE na temat języków i szans na rynku pracy – „Badanie dotyczące biegłej znajomości języków obcych i zdolności do zatrudnienia” oraz „Języki i szanse zatrudnienia” – wskazują, że istnieje bezpośredni związek między umiejętnościami językowymi a szansami na rynku pracy. Uznano, że znajomość języków obcych jest ważnym czynnikiem kształtującym rozwój zawodowy obywateli UE. Sprawozdania te zawierają również analizę zapotrzebowania na znajomość języków obcych na rynku pracy oraz zalecenia dotyczące wspierania pracodawców i pracowników w tym zakresie.
  • Za pomocą programu Erasmus+ Komisja wspiera naukę języków, gdyż ich znajomość ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego.