Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 5

Plany transformacji cyfrowej instytucji kształcenia i szkolenia

Podczas pandemii COVID-19 znaczna liczba instytucji kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej (UE) i poza nią była zmuszona szybko przejść na nauczanie zdalne i nauczanie on-line.  

Wiele z nich musiało zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z nauczaniem na odległość, co wymagało wypracowania i wykorzystania nowych umiejętności, narzędzi, zasobów i podejść pedagogicznych. 

Aby skutecznie czerpać z wniosków wyciągniętych z tego okresu, w tym dotyczących sposobów wykorzystania technologii cyfrowych do zwiększenia jakości i inkluzywności kształcenia i szkolenia, niezbędne są: stałe planowanie i monitorowanie, wsparcie, zasoby i wytyczne. 

Cele: 

Program Erasmus+ zapewnia finansowanie projektów współpracy mających na celu wsparcie planowania transformacji cyfrowej instytucji kształcenie i szkolenia, w tym szkół podstawowych i średnich, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji edukacji dorosłych.

Aby zapewnić dalsze wsparcie na rzecz opracowania i stosowania pedagogiki cyfrowej oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych dla nauczycieli, w tym dostępnych technologii wspomagających, tworzone są akademie nauczycielskie Erasmus+.

Jesienią 2021 r. zostało również udostępnione nowe internetowe narzędzie do autorefleksji SELFIE for Teachers, oparte na europejskich ramach kompetencji cyfrowych dla nauczycieli. Narzędzie to pomoże nauczycielom w określaniu mocnych stron i braków w ich kompetencjach cyfrowych oraz w planowaniu dalszych szkoleń. 

Główne działania:  

  • wspieranie planów transformacji cyfrowej instytucji kształcenia i szkolenia za pośrednictwem projektów współpracy Erasmus+
  • utworzenie akademii nauczycielskich Erasmus+ w celu wsparcia współpracy i zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli
  • udostępnienie internetowego narzędzia samooceny SELFIE for Teachers w celu wsparcia (zespołów) nauczycieli we wspólnym określaniu mocnych stron i braków w ich kompetencjach cyfrowych.

Oczekiwane wyniki:

  • zwiększone zdolności cyfrowe z korzyścią dla instytucji kształcenia i szkolenia
  • zapewnienie nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego
  • wsparcie nauczycieli w określaniu mocnych stron i braków w ich umiejętnościach cyfrowych.

Ramy czasowe

Projekty współpracy Erasmus+ 

W ramach ogólnego zaproszenia do składania wniosków (akcja kluczowa 2) dostępne jest dofinansowanie do projektów współpracy Erasmus+ dotyczących planowania cyfrowego w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych i szkolnictwa wyższego.

Środki finansowe na tego typu projekty dostępne będą w ramach ogólnego zaproszenia Erasmus+ co roku do 2027 r.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po programie Erasmus+.

Akademie nauczycielskie Erasmus+ 

Akademie nauczycielskie Erasmus+ mają umożliwić tworzenie partnerstw europejskich i promowanie współpracy między instytucjami kształcenia nauczycieli a organizatorami szkoleń. Celem akademii jest wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą wielojęzyczność, świadomość językowa i różnorodność kulturowa.

Pozwolą one udoskonalić wsparcie dla nauczycieli, którzy niedawno rozpoczęli pracę, oraz umożliwić im ustawiczne doskonalenie zawodowe przez cały okres ich kariery zawodowej.

Szczegółowe informacje na temat tego zaproszenia przedstawiono w przewodniku po programie Erasmus+ na 2022 r

Więcej informacji zamieszczono na stronie Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury oraz na stronach portalu „Funding and Tender opportunities”.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj profil EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tej inicjatywy i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.