Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

2006. gada Ieteikums par pamatprasmēm mūžizglītībā

Galvenās kompetences

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES dalībvalstīm, lai atbalstītu un stiprinātu galveno kompetenču un pamata prasmju attīstību visiem, sākot no agrīna vecuma un mūža garumā. Galvenās kompetences ietver zināšanas, prasmes un pieejas, kas vajadzīgas personīgajai attīstībai un piepildījumam, nodarbināmībai, sociālajai iekļautībai un aktīvam pilsoniskumam. 

Mērķis ir sekmēt galvenās kompetences: 

  • piedāvājot visiem augstas kvalitātes izglītību, apmācību un mācības mūža garumā;
  • atbalstot pasniedzējus uz kompetencēm balstītas pasniegšanas un mācīšanās pieejas īstenošanā; 
  • veicinot daudzējādas mācīšanās metodes un apstākļus pastāvīgajām mācībām jeb mācībām mūža garumā,
  • izpētot pieejas, kas ļauj novērtēt un apstiprināt galvenās kompetences.

Kas tiek darīts  

Padome ir pieņēmusi ieteikumu par pamatprasmēm mūžizglītībā, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Šis ieteikums nosaka astoņas galvenās kompetences, kas vajadzīgas personības izaugsmei, veselīgam un ilgtspējīgam dzīvesveidam, nodarbināmībai, aktīvam pilsoniskumam un sociālajai iekļautībai: 

• rakstpratība; 
• daudzvalodība;
• matemātiskās, zinātniskās un inženiertehniskās kompetences; 
• kompetences IT un tehnoloģiju jomā;
• savstarpējo attiecību prasmes un spēja apgūt jaunas kompetences; 
• aktīvs pilsoniskums; 
• uzņēmējdarbība; 
• ar kultūru saistītā izpratne un izpausme. 

Padomes ieteikums sniedz vienotu Eiropas atsauces satvaru attiecībā uz galvenajām kompetencēm, kas izmantojams politikas veidotājiem, izglītības un apmācības speciālistiem, sociālajiem partneriem un arī tiem, kas izglītojas. Tajā arī sniegti veiksmīgi veidi, kā veicināt kompetenču apguvi, liekot lietā novatoriskas mācīšanās pieejas, novērtēšanas metodes un atbalstu pasniedzējiem.