Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Prasmju pilnveidošana

Pamatkompetenču attīstīšanas nozīme

Eiropas Savienības ekonomika pastāvīgi mainās. Ar laiku mainās arī pieprasījums pēc attiecīgām zināšanām, prasmēm un pieejām. Lai pielāgotos šīm pārmaiņām, cilvēkiem jāapgūst noteiktas pamatakompetences, tostarp rakstpratība, rēķinpratība un kompetence digitālo tehnoloģiju jomā. Kritiskā domāšana, radošums un spēja strādāt komandā ir tikpat svarīga stabilai karjerai un aktīvai pilsoniskai pozīcijai.

Izglītībai un apmācībai šajā ziņā ir izšķirīgi svarīga loma: ļaujot jauniešiem jo īpaši attīstīt šīs kompetences, tās rada priekšnosacījumus, kas viņiem ļaus optimāli startēt dzīvē. 

Lai labāk noteiktu un pārvaldītu vajadzīgo zināšanu, prasmju un attieksmju iegūšanu un nepieļautu prasmju trūkuma un neatbilstību rašanos, ir svarīgi ES ekonomikas vajadzības skaidri darīt zināmas izglītības un apmācības sektoram.

Eiropas iniciatīvas šajā jomā

  • Savā Ieteikumā par pamatkompetencēm mūžizglītībā Padome ir noteikusi 8 kompetenču kopumu, kas visiem ir vajadzīgas personiskam piepildījumam un izaugsmei, aktīvai pilsoniskai pozīcijai, sociālajai integrācijai un nodarbinātībai.
  • Jaunajā Prasmju programmā Eiropai ir ieskicētas 10 darbības, kuru mērķis ir panākt, ka visiem ES iedzīvotājiem ir pieejama piemērota apmācība, vajadzīgās prasmes un atbalsts.
  • Komisijas Digitālās izglītības rīcības plāns ietver 11 darbības, kuru mērķis ir efektīvāk izmantot digitālo tehnoloģiju izmantošanu pasniegšanā, zināšanu apguvē un digitālo kompetenču attīstīšanā.
  • Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija ir partnerība starp daudzām ieinteresētajām personām, kuras uzdevums ir tādu pasākumu veikšana, kas ļautu pārvarēt prasmju trūkumu IKT jomā un tādējādi aizpildīt tūkstošiem brīvo darbvietu šajā sfērā.
  • Rīcības plāna “Uzņēmējdarbība 2020” mērķis ir izvērst Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, likvidējot atlikušos šķēršļus un radikāli pārveidojot uzņēmējdarbības kultūru Savienībā.
  • ESCO ir Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikācijas un profesiju daudzvalodu klasifikācija. Tā ievieš standartizētu terminoloģiju 25 Eiropas valodās un klasificē pamata prasmes, kompetences, kvalifikāciju un profesijas, kas ir svarīgi ES darba tirgum un izglītības un apmācības sniedzējiem.
  • Prasmju panorāma regulāri seko līdzi ES ekonomikas vajadzību pārmaiņām un prasmju apguvei nacionālā un Eiropas līmenī. Tā sniedz datus par tendencēm prasmju jautājumā nacionālā un ES līmenī.