Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomh 13

Rannpháirtíocht na mban i staidéar agus i ngairmeacha beatha san ETIM.

Tá suim ag níos lú ban a bheith rannpháirteach san earnáil dhigiteach, bíodh sé i réimse an ardoideachais, i bpoist nó i bhfiontraíocht. Dearbhaíonn an staidéar ón gCoimisiún dar teideal ‘She Figures’ (2021) an treocht sin.

De réir an staidéir, níl ach 20% de chéimithe Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC) ar mná iad agus níl post ach ag 17% díobh in earnáil na teicneolaíochta. Freisin níl ach 24% de ghairmithe féinfhostaithe ann i ngairmeacha teicniúla, amhail eolaíocht, innealtóireacht nó TFC ar mná iad.

Tá an cumas céanna ag cailíní agus buachaillí óga le bheith ag obair i réimse a bhaineann leis an eolaíocht, agus is féidir leo araon a bheith ag súil lena leithéid, ach le haois agus ar leibhéil níos airde oideachais, is iondúil go bhfanann cailíní amach ó ábhair Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta, Matamaitice (ETIM) agus ábhair TFC. Léiríonn na sonraí atá le fáil (‘Mná sa ré dhigiteach’, 2018) nach ann ach duine amháin as gach triúr céimithe san ETIM ar bean í.

Ní ábhar dóchais é luas an athraithe – níor tháinig ach méadú 0.5% idir 2012 agus 2016 ar líon na mban a bhfuil poist ETIM acu san Aontas Eorpach (Foinse: An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne: Women and men in ICT: a chance for better work-life balance’, 2018) [Mná agus fir in TFC: deis chun cothromaíocht oibre agus saoil níos fearr a bhaint amach].

Tá méadú beag tagtha ar líon na n-eolaithe agus na n-innealtóirí baineanna i mBallstáit an Aontais, le 39% in 2011 agus 41% in 2020.

Cuspóirí

Chun rannpháirtíocht na mban i staidéar agus i ngairmeacha beatha san ETIM a spreagadh agus chun cuimsiú méadaithe na mban sa gheilleagar digiteach a chinntiú, tacóidh an Coimisiún Eorpach le daltaí óga baineanna a n-inniúlachtaí digiteacha agus fiontraíochta a fhorbairt.

Déanfaidh sé iarracht cuimsiú na mban i réimsí staidéir agus i ngairmeacha beatha digiteacha agus san ETIM a mhéadú, lena n-áirítear fiontraithe.

Príomhghníomhaíochtaí

  • oiliúint ar inniúlachtaí digiteacha agus fiontraíochta inbhuanaithe a chur ar fáil do chailíní ar leibhéal an oideachais mheánscoile tríd an ardán tiomnaithe foghlama ar líne Girls Go Circular (arna bhainistiú ag EIT RawMaterials, Pobal Eolais agus Nuálaíochta de chuid na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht)
  • féilte E-STEAM* do chailíní agus do mhná a eagrú i mBallstáit dhifriúla den Aontas chun feabhas a chur ar inniúlachtaí digiteacha agus fiontraíochta i measc cailíní agus ban agus muinín a chothú iontu úsáid chruthaitheach a bhaint astu chun deiseanna a aimsiú, chun a bheith nuálach agus chun luach don tsochaí a chruthú
  • cláir nua ardoideachais a chur ar fáil d’innealtóireacht agus do theicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide bunaithe ar an gcur chuige idirdhisciplíneach STEAM. Cuimsítear leis sin tógáil ar Chomhghuallíocht ETIM an Aontais Eorpaigh chun tacú le hardáin náisiúnta san ETIM a bhunú agus torthaí na dtionscadal a fuair maoiniú ó Erasmus+ agus dea-chleachtais atá ar fáil laistigh de chomhghuaillíochtaí na nOllscoileanna Eorpacha a scaipeadh

Na torthaí/nithe insoláthartha a bhfuiltear ag súil leo

  • faoi dheireadh 2027 – 40,000 daltaí óga baineanna a chur faoi oiliúint sa gheilleagar ciorclach agus i scileanna digiteacha
  • faoi 2024 – 5 Fhéile ESTEAM a eagrú do chailíní agus 5 fhéile a eagrú do mhná chomh maith le himeacht deiridh amháin
  • ETIM a chur san áireamh mar thosaíocht i gclár oibre bliantúil 2021 agus 2022 Erasmus + do thionscadail na gComhpháirtíochtaí Comhair i réimse an ardoideachais

Amlíne

Cuirfear tús leis in 2021 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí 2027.

Maoiniú

Tá an ghníomhaíocht seo á maoiniú ag na cláir seo a leanas de chuid an Aontais: Fís Eorpach, Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (COSME) agus Erasmus+.

Déan teagmháil linn

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Lean EUDigitalEducation ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus faoin bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach ina iomláine.

 

Is éard atá i gceist le STEAM cur chuige foghlama oideachasúil a bhaineann úsáid as Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, na hEalaíona agus Matamaitic mar phointí rochtana chun fiosrú, idirphlé agus smaointeoireacht chriticiúil daltaí a threorú. 

Ábhar gaolmhar