Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 13. meede

Naiste osalemine teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna õpingutes ja karjääris

Naistel on väiksem huvi tegeleda digivaldkonnaga, olgu siis kõrghariduses, töökohtadel või ettevõtluses. Seda suundumust kinnitab komisjoni uuring „She Figures“ (2021).

Uuringu kohaselt on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lõpetanute seas naisi ainult 20% ja nende käes on vaid 17% tehnoloogiasektori töökohtadest. Ka moodustavad naised ainult 24% füüsilisest isikust ettevõtjatest, kes töötavad tehnilistel kutsealadel, nagu loodusteadused, inseneriteadused või IKT.

Tüdrukute ja poiste soov töötada tulevikus teadusega seotud valdkonnas on peaaegu võrdne, kuid vanuse kasvades ja kõrghariduse astmesse jõudes kalduvad tüdrukud teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) ning IKT-aineid mitte valima. Kättesaadavad andmed („Women in the digital age“ (Naised digiajastul), 2018) näitavad, et ainult iga kolmas STEM-eriala lõpetanutest on naine.

Muutuste tempo ei ole paljutõotav – naiste osakaal IKT töökohtadel Euroopa Liidus suurenes aastatel 2012–2016 ainult 0,5% (allikas: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, „Naised ja mehed IKT valdkonnas: võimalus töö- ja eraelu paremaks tasakaalustamiseks, 2018).

Naisteadlaste ja -inseneride arv on ELi liikmesriikides veidi suurenenud – 2011. aastal oli nende osakaal 39% ja 2020. aastal 41%.

Eesmärgid

Selleks et julgustada naisi osalema teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna õpingutes ja selles valdkonnas töötama ning tagada naiste suurem kaasamine digimajandusse, toetab Euroopa Komisjon noori naistudengeid nende digi- ja ettevõtluspädevuse arendamisel.

Komisjoni eesmärk on kaasata rohkem naisi digivaldkonna ning teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna õppesse ning toetada naiste töötamist nendes valdkondades, sealhulgas ettevõtjana tegutsedes.

Põhitegevused

  • Tütarlastele pakutakse põhihariduse ülemises astmes ja keskhariduse astmes digi- ja ettevõtluspädevuse koolitust spetsiaalsel veebiõppeplatvormil Girls Go Circular (mida haldab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja innovaatikakogukond EIT RawMaterials).
  • ELi liikmesriikides korraldatakse tütarlastele ja naistele suunatud festivali ESTEAM* (hõlmab ettevõtluse, teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti ja matemaatika valdkonda), et parandada nende digi- ja ettevõtluspädevust ning suurendada nende kindlustunnet kasutada neid pädevusi loominguliselt, et märgata võimalusi, teha uuendusi ja luua ühiskonnas väärtust.
  • Inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades pakutakse uusi kõrgharidusprogramme, mis põhinevad teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti ja matemaatika (STEAM) valdkondadeülesel lähenemisviisil. ELi STEM-koalitsioonile tuginedes tuleb toetada riiklike STEM-platvormide loomist ning levitada programmi Erasmus+ kaudu rahastatud projektide tulemusi ja häid tavasid Euroopa ülikoolide algatuse raames.

Oodatavad tulemused

  • 2027. aasta lõpuks kaasatakse 40 000 noort naist ringmajanduse ja digioskuste alasesse koolitusse.
  • 2024. aastaks korraldatakse viis ESTEAM-festivali tüdrukutele ja viis festivali naistele ning üks lõpuüritus.
  • STEM lisatakse prioriteedina Erasmus+ 2021. ja 2022. aasta tööprogrammi kõrghariduse koostööpartnerluse projektidesse.

Ajakava

Alates 2021. aastast kuni 2027. aastani.

Rahastamine

Meedet rahastatakse järgmiste ELi programmide kaudu: Euroopa horisont, ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm, Erasmus+.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetmega ning kogu digiõppe tegevuskavaga seotud viimaseid uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontol EUDigitalEducation.

 

*STEAM on hariduslik lähenemisviis, mille puhul kasutatakse teadust, tehnoloogiat, inseneeriat, kunsti ja matemaatikat juurdepääsupunktidena, et suunata õpilaste uurimistegevust, dialoogi ja kriitilist mõtlemist. 

Seotud teemad