Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – opatření 13

Účast žen na studiích a kariéře v oborech STEM

Do digitálního odvětví je zapojeno málo žen, ať už se jedná o vysokoškolské vzdělávání, pracovní místa nebo podnikání. Tento trend potvrzuje studie Evropské komise nazvaná She Figures (2021).

Podle této studie představují ženy pouze 20 % absolventů oborů informačních a komunikačních technologií (IKT) a pouze 17 % zastává pracovní místa v technologických odvětvích. Ženy rovněž představují pouze 24 % samostatně výdělečně činných odborníků v technických profesích, jako jsou inženýrství nebo IKT.

O práci v přírodovědných oborech mají stejnou měrou zájem dívky a chlapci. S věkem a na vyšších úrovních vzdělávání však mají dívky tendenci si vybírat jiné předměty, než jsou přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika (angl. zkratka STEM) a IKT. Dostupná data (Ženy v digitálním věku, 2018) ukazují, že pouze každá třetí z absolventů oborů STEM je žena.

Tempo změn není nijak slibné – podíl žen na pozicích v oblasti informačních a komunikačních technologií se v EU mezi lety 2012 a 2016 zvýšil pouze o 0,5 % (Zdroj: Evropský institut pro rovnost žen a mužů: Ženy a muži v oblasti IKT – šance na lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, 2018).

V členských zemích EU došlo k mírnému nárůstu počtu vědeckých pracovnic a inženýrek – z 39 % v roce 2011 na 41 % v roce 2020.

Cíle

Evropská komise chce zvýšit účast žen na studiích a kariéře v oborech STEM a zajistit větší zapojení žen do digitální ekonomiky, a proto bude podporovat studentky v rozvoji jejich digitálních a podnikatelských dovedností.

Usiluje rovněž o větší zapojení žen do studijních oborů a kariéry v oblasti digitálních technologií a STEM, a to i jako podnikatelek.

Hlavní činnosti

  • zpřístupnit školení v oblasti digitálních a podnikatelských dovedností dívkám na úrovni sekundárního vzdělávání prostřednictvím specializované online vzdělávací platformy Girls Go Circular (spravované EIT RawMaterials, znalostním inovačním společenstvím Evropského inovačního a technologického institutu)
  • pořádat festivaly E-STEAM* pro dívky a ženy v různých členských zemích EU, které pomohou zvýšit digitální a podnikatelské kompetence dívek a žen a podpoří jejich odvahu kreativně je využívat k vyhledávání příležitostí, inovacím a vytváření hodnot pro společnost
  • nabízet nové programy vysokoškolského vzdělávání v oblasti inženýrství a informačních a komunikačních technologií založené na interdisciplinárním přístupu STEAM. Jejich součástí je navázání na koalici EU STEM s cílem podpořit zřízení národních platforem STEM a šíření výsledků projektů financovaných v rámci programu Erasmus+ a osvědčených postupů, které jsou k dispozici v rámci aliancí evropských univerzit

Očekávané výsledky/výstupy

  • do konce roku 2027 – zapojit 40 000 studentek do vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a digitálních dovedností
  • do roku 2024 – uspořádat 5 dívčích a 5 ženských E-STEAM festivalů a 1 závěrečnou akci
  • zařadit STEM jako prioritu do ročního pracovního programu Erasmus+ na roky 20212022 pro projekty partnerství a spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Harmonogram

od roku 2021 až do roku 2027

Financování

Toto opatření je financováno z evropských programů Horizont Evropa, Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuality a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.

 

* STEAM je vzdělávací přístup k výuce, který využívá přírodní vědy, technologie, inženýrství, umění a matematiku jako výchozí body pro vedení bádání, dialogu a kritického myšlení studentů. 

Související obsah