Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 13

Lisää naisia STEM-opintoihin ja -työurille

Naiset ovat aliedustettuina digialojen korkeakouluopinnoissa, työpaikoilla ja yrityksissä. Euroopan komission tutkimus ”She Figures” (2021) vahvistaa suuntauksen.

Tutkimuksen mukaan ICT-alalta valmistuneista vain 20 % on naisia, ja teknologia-alan työpaikoista vain 17 % on naisten hallussa. Teknisten ammattialojen, kuten luonnontieteiden, insinööritieteiden tai ICT-alan, itsenäisistä ammatinharjoittajista vain 24 % on naisia.

Nuoret tytöt ja pojat ajattelevat lähes yhtä suurella todennäköisyydellä voivansa työskennellä luonnontieteellisillä aloilla, mutta iän myötä ja ylemmillä koulutusasteilla tytöt alkavat kaihtaa STEM-aineita (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet, matematiikka) ja ICT-alaa. Käytettävissä olevien tutkimustietojen mukaan (”Women in the digital age”, 2018) vain yksi kolmasosa STEM-aloilta valmistuneista on naisia.

Tilanteeseen ei ole odotettavissa nopeita muutoksia: naisten osuus ICT-alan työpaikoissa EU:ssa kasvoi vain 0,5 prosenttia vuosina 2012–2016 (Lähde: Euroopan tasa-arvoinstituutti: Women and men in ICT: a chance for better work-life balance, 2018).

Naispuolisten tutkijoiden ja insinöörien osuus on lisääntynyt hienoisesti EU-maissa, vuonna 2011 se oli 39 % ja vuonna 2020 41 %.

Tavoitteet

Euroopan komissio tukee naisopiskelijoiden digi- ja yrittäjyystaitoja ja tällä tavoin haluaa kannustaa naisia STEM-alojen opintoihin ja työurille, jotta kasvatettaisiin naisten osallisuutta digitaalisessa taloudessa.

Näiden toimien tavoitteena on, että naiset osallistuisivat entistä enemmän ICT-alan ja STEM-tieteiden opintoihin ja sen myötä naisten osuus näiden alojen työpaikoissa ja yrittäjinä kasvaisi.

Keskeiset toimet

  • tarjotaan toisella asteella opiskeleville nuorille naisille mahdollisuuksia vahvistaa digitaalisia ja kestäviä yrittäjyystaitoja Girls Go Circular -verkko-oppimisalustan kautta, jota hallinnoi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin osaamis- ja innovaatioyhteisö EIT RawMaterials
  • järjestetään tytöille ja naisille suunnattuja E-STEAM* -tapahtumia eri EU-maissa, jotta vahvistetaan tyttöjen ja naisten digitaalisia taitoja ja yrittäjyysosaamista ja kannustetaan heitä käyttämään näitä taitoja luovasti työmarkkinoilla, innovoinnissa ja muun yhteiskunnallisen arvon luomisessa
  • tarjotaan insinööritieteiden sekä tieto- ja viestintäteknologian koulutusaloille uusia korkeakouluohjelmia poikkitieteellisyyteen perustuvan STEAM-lähestymistavan pohjalta, tuetaan kansallisten STEM-alustojen perustamista osana EU STEM Coalition -verkoston toimintaa ja levitetään Erasmus+ -ohjelman rahoittamien hankkeiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymissä

Ennakoidut tulokset/tuotokset

  • vuoden 2027 loppuun mennessä – kannustetaan 40 000 nuorta naisopiskelijaa mukaan kiertotalouden ja digitaalisten alojen koulutukseen
  • vuoteen 2024 mennessä – järjestetään viisi tyttöjen ja viisi naisten ESTEAM-tapahtumaa ja yksi päätöstapahtuma
  • sisällytetään STEM-aineet Erasmus+ -ohjelman vuosien 2021 ja 2022 vuotuisiin työohjelmiin korkeakoulutuksen alan kumppanuushankkeissa

Aikataulu

2021–2027

Rahoitus

Tätä toimea rahoitetaan seuraavista EU:n ohjelmista: Horisontti Eurooppa, yritysten kilpailukyky ja pk-yritykset (COSME) ja Erasmus+.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostitse: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.

 

* STEAM on kasvatuksellinen oppimisen tapa, jossa oppilaita ohjataan pohtimaan, keskustelemaan ja käyttämään kriittistä ajattelua luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritieteitä, taiteita ja matematiikkaa yhdistelevissä oppimiskokonaisuuksissa. 

Aiheeseen liittyvää