Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 13

Większy udział kobiet w obszarze nauki i kariery w dziedzinach STEM

Mniej kobiet jest zainteresowanych sektorem technologii cyfrowych – zarówno pod kątem wykształcenia wyższego, jak i zatrudnienia czy przedsiębiorczości. Tendencję tę potwierdza badanie Komisji „She Figures” (z 2021 r.).

Według badania kobiety stanowią jedynie 20 proc. absolwentów kierunków w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i zaledwie 17 proc. zajmuje stanowiska w sektorze technologii. Kobiety stanowią również tylko 24 proc. osób pracujących na własny rachunek w zawodach technicznych takich jak zawody związane z naukami ścisłymi, inżynierią czy ICT.

Dziewczęta i chłopcy są w młodym wieku niemal w równym stopniu predysponowani do pracy w dziedzinie związanej z naukami ścisłymi, ale wraz z wiekiem i na kolejnych szczeblach edukacji dziewczęta zazwyczaj odchodzą od przedmiotów związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM) i z ICT. Dostępne dane („Women in the digital age”, 2018) wskazują, że tylko jedna na trzy osoby kończące kierunki związane ze STEM jest kobietą.

Tempo zmian nie napawa optymizmem – w latach 2012–2016 odsetek kobiet pracujących w sektorze ICT w Unii Europejskiej (UE) wzrósł zaledwie o 0,5 proc. (źródło: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn: „Women and men in ICT: a chance for better work-life balance” [Kobiety i mężczyźni w sektorze ICT: szansa na lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym], 2018).

W państwach członkowskich UE odnotowano natomiast niewielki wzrost liczby kobiet naukowców i inżynierów – odsetek ten wzrósł z 39 proc. w 2011 r. do 41 proc. w 2020 r.

Cele

Aby zachęcić kobiety do podejmowania studiów z zakresu STEM oraz do rozpoczynania kariery w tych obszarach, a także aby zapewnić lepsze włączenie kobiet w gospodarkę cyfrową, Komisja Europejska będzie wspierać młode kobiety uczące się w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Komisja będzie dążyła do większego włączenia kobiet w obszarach nauki i kariery związanych z sektorem cyfrowym i STEM, również w roli przedsiębiorców.

Główne działania

  • Udostępnianie dziewczętom na poziomie kształcenia średniego szkoleń w dziedzinie umiejętności cyfrowych i kompetencji w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości za pośrednictwem specjalnej platformy e-uczenia się Girls Go Circular (zarządzanej przez EIT RawMaterials – wspólnotę wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii)
  • Organizowanie festiwali E-STEAM* dla kobiet i dziewcząt w różnych państwach członkowskich UE. Festiwale te mają przyczynić się do podniesienia umiejętności cyfrowych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród kobiet i dziewcząt, a także do zwiększenia ich pewności siebie przy korzystaniu z tych umiejętności w sposób kreatywny, tak aby potrafiły dostrzec możliwości, opracowywać innowacyjne rozwiązania i tworzyć wartość dla społeczeństwa
  • Oferowanie nowych programów nauczania w szkolnictwie wyższym w zakresie inżynierii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych opracowanych w oparciu o interdyscyplinarne podejście STEAM. Obejmuje to wykorzystanie wsparcia ze strony unijnej koalicji na rzecz STEM w celu ustanowienia krajowych platform STEM oraz rozpowszechniania wyników projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+ i dobrych praktyk dostępnych dzięki sojuszom europejskich szkół wyższych.

Oczekiwane wyniki 

  • Do końca 2027 r. – zachęcenie 40 tys. młodych kobiet uczących się do udziału w szkoleniach z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i umiejętności cyfrowych
  • Do 2024 r. – zorganizowanie pięciu festiwali ESTEAM dla dziewcząt i pięciu dla kobiet oraz uroczystości finałowej
  • Włączenie STEM jako priorytetu do rocznego programu prac Erasmus+ na rok 2021 i 2022 w odniesieniu do projektów w zakresie partnerstw współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Ramy czasowe

Od 2021 r. do 2027 r.

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu „Horyzont Europa”, Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz programu Erasmus+.

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego działania, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj profil EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

 

* STEAM to edukacyjne podejście do uczenia się, w ramach którego nauki przyrodnicze, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę wykorzystuje się jako punkty dostępu ukierunkowujące osoby uczące się w ich badaniach, dyskusjach i myśleniu krytycznym. 

Strony na podobny temat