Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027)

Mikä on digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma?

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027) on uudistettu Euroopan unionin (EU) toimintapoliittinen aloite, jossa esitetään yhteinen visio laadukkaasta, osallistavasta ja esteettömästä digitaalisesta koulutuksesta Euroopassa, sekä tuetaan jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien mukauttamista digiaikaan.

30. päivänä syyskuuta 2020 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa kehotetaan lisäämään yhteistyötä Euroopan tasolla, jotta voidaan vastata covid-19-pandemian tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä tarjota erilaisia näkökulmia koulutusalalle (opettajat, opiskelijat), päättäjille, tiedeyhteisölle ja tutkijoille kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla.

Aloitteella edistetään Euroopan digitaalista valmiutta koskevaa tavoitetta, ja se saa rahoitusta Next Generation EU -välineestä. Lisäksi se tukee elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteita. Välineen tavoitteena on luoda entistä vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi Eurooppa.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma on tärkeässä asemassa, jotta visio eurooppalaisesta koulutusalueesta toteutuu vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi se auttaa saavuttamaan tavoitteet, jotka on annettu Euroopan osaamisohjelmassa, Euroopan sosiaalisen pilarin toimintasuunnitelmassa ja aloitteessa 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten.

Uudistetun suunnitelman tueksi komissio käynnisti avoimen julkisen kuulemisen, joka kesti heinäkuusta syyskuuhun 2020. Kuulemisessa kerättiin kansalaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten organisaatioiden näkemyksiä ja kokemuksia.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman toimet

Digitaalisen koulutuksen suunnitelmassa määritellään kaksi strategista painopistettä ja neljätoista niitä tukevaa toimea:

Painopiste 1: Kehitetään tehokkaita digitaalisia koulutusekosysteemejä

Miten Euroopan komissio saavuttaa tämän tavoitteen?

 • Toimi 1: Käynnistetään jäsenmaiden kanssa jäsennelty vuoropuhelu digitaalisesta koulutuksesta ja osaamisesta
 • Toimi 2: Laaditaan neuvoston suositus monimuotoisen oppimisen menetelmistä laadukkaan ja osallistavan perus- ja toisen asteen koulutuksen edistämiseksi
 • Toimi 3: Kehitetään digitaalisen koulutuksen sisältöä koskevat eurooppalaiset puitteet
 • Toimi 4: Tuetaan verkkoyhteyksiä ja digitaalisia laitteita oppilaitoksille
 • Toimi 5: Tuetaan oppilaitoksia digitaalista muutosta koskevassa suunnittelussa
 • Toimi 6: Laaditaan eettiset suuntaviivat, jotka koskevat tekoälyä ja datan käyttöä opettajien koulutuksessa ja oppimisessa

Painopiste 2: Kehitetään digitaalisessa muutoksessa tarvittavia digitaalisia taitoja ja osaamista

Miten Euroopan komissio saavuttaa tämän tavoitteen?

 • Toimi 7: Laaditaan yhteiset ohjeet opettajille ja opetushenkilöstölle digitaalisen lukutaidon edistämiseksi ja disinformaation torjumiseksi koulutuksen avulla
 • Toimi 8: Saatetaan ajan tasalle eurooppalainen digitaalisten taitojen puitekehys ottamalla siihen mukaan tekoälyyn ja dataan liittyvät taidot
 • Toimi 9: Kehitetään eurooppalaisen digitaalisten taitojen todistus (European Digital Skills Certificate, EDSC)
 • Toimi 10: Neuvoston suositus digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamisesta
 • Toimi 11: Tuetaan opiskelijoiden digitaalisia taitoja koskevien tietojen maidenvälistä keruuta ja otetaan käyttöön opiskelijoiden digitaalista osaamista koskeva EU:n tavoite
 • Toimi 12: Digital Opportunity -harjoittelupaikat
 • Toimi 13: Kannustetaan naisia STEM-aloille
 • Eurooppalainen digitaalisen koulutuksen keskus

Eurooppalainen digitaalisen koulutuksen keskus

Tukeakseen molempien painopisteiden toimia komissio perustaa myös eurooppalaisen digitaalisen koulutuksen keskuksen. Uuden keskuksen tehtävänä on lisätä digitaalista koulutusta koskevaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa EU:ssa.

Miksi toimia tarvitaan?

Digitalisaatio on muuttanut yhteiskuntaa ja taloutta, ja se vaikuttaa yhä enemmän kaikkien ihmisten arkeen. Tämän vuoksi koulutusjärjestelmien ja -laitosten digitaalisia valmiuksia on parannettava.

Koronapandemia lisäsi verkko- ja hybridiopetusta entisestään. Sen myötä opetukseen kehitettiin uusia opetus- ja oppimistapoja ja verkko-opetukseen haettiin joustavuutta ja aiempaa henkilökohtaisempaa otetta. Samalla teknologian käytön lisääntyminen opetuksessa toi esiin digitaaliseen osaamiseen liittyvät haasteet ja epätasa-arvoisuuden, sillä kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia käyttää opiskeluun tarvittavaa teknologiaa (esimerkiksi sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla oppilailla). Lisäksi se paljasti koulutuksen järjestäjien digitaalisiin valmiuksiin, opettajankoulutukseen ja digitaalisten taitojen ja osaamisen tasoon liittyviä haasteita.

Tässä muutostilassa tarvittiin vahvoja koordinoituja EU-tason toimia, jotta koulutusjärjestelmät pystyivät vastaamaan koronapandemian esiin nostamiin ja siitä johtuviin haasteisiin. Lisäksi oli tarpeellista luoda pitkän aikavälin visio siitä, mitä digitaalinen koulutus pitää sisällään ja miten se voidaan järjestää tulevaisuuden Euroopassa.

Luvut puhuvat puolestaan:

 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa todetaan, että keskimäärin vain alle 40 % EU-maissa toimivista opettajista tunsi olevansa valmiita käyttämään digitaaliteknologiaa opetuksessa (eri EU-maiden tulokset erosivat toisistaan)
 • Kansainvälisen monilukutaidon tutkimukseen (ICILS) vuonna 2018 osallistuneista 13–14-vuotiaista yli kolmasosalla ei ollut perustasoisia digitaalisia taitoja
 • Neljäsosalla pienituloisista kotitalouksista ei ole tietokonetta ja laajakaistaa (kotitalouksien tulot vaikuttavat mahdollisuuksiin eri tavoin EU:n eri osissa) (Eurostat 2019)
 • Avoimeen julkiseen kuulemiseen uudesta digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta osallistuneista 95 prosenttia oli sitä mieltä, että covid-19-pandemia oli käännekohta siinä, miten teknologiaa hyödynnetään koulutuksessa (Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma, avoin julkinen kuuleminen 2020)

Ensimmäinen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027) perustuu ensimmäiseen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan (2018–2020).

Ota yhteyttä

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa koordinoi koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston (EAC) digitaalisen koulutuksen yksikkö.

Jos haluat lisätietoja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta, ota yhteyttä sähköpostitse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents