Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Seda lehekülge tõlgitakse. Praegu saab viimast versiooni lugeda inglise keeles.

Digiõppe tegevuskava – 10. meede

Nõukogu soovitus, milles käsitletakse digioskuste ja -pädevuste õpetamise täiustamist hariduses ja koolituses

Tehnoloogia areng on hüppeliselt suurendanud vajadust digioskuste ja -pädevuste järele kõikjal majanduses ja ühiskonnas. Siiski tuleb vaid 54% ELi elanikkonnast toime digimaailma baasülesannetega nagu WiFi-ühenduse loomine või veebisaitide kasutamine.

Digikompassi 2030 raames ja nõukogu resolutsioonis, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, on seatud ulatuslikud eesmärgid, milles keskendutakse eri kodanikurühmade, näiteks erialatöötajate, täiskasvanute ja noorte digioskuste tasemele.

Nende algatuste kohaselt tuleb haridus- ja koolitussüsteemides suurendada jõupingutusi, et võimalikult paljud õpilased omandaksid digioskused ja -pädevused juba varases eas.

Üldtuntud probleemid

Euroopa Liidu liikmesriikidel on elanikkonna digioskuste taseme valdkonnas sarnased probleemid. Samuti on kõigil liikmesriikidel probleeme haridus- ja koolitussüsteemide suutlikkusega aidata õppijatel arendada digipädevusi, mida neil on vaja elus, tööl ja koolis.

Digioskuste õpetamise täiustamine

Nõukogu soovituse eesmärk

  • on anda eurooplastele võimalus arendada hariduse ja koolituse kaudu põhi-, kesk- ja kõrgema taseme digioskusi;
  • tuua välja vajalikud sammud, mis aitavad edendada digipädevuse arendamist juba varases eas ning hariduse ja koolituse kõigis etappides; kirjeldada ELi poolseid vahendeid, et toetada õpetajate erialast arengut;
  • toetada parimate tavade vahetamist õpetamismeetodite kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas toetada kvaliteetset informaatikaõpet kõikidel haridustasanditel. Soovituses rõhutatakse ka seda, et vajalik on koostöö kodanikuühiskonna ja tööstusega, et töötada välja head tavad ning täita uute ja tekkivate oskustega seotud vajadusi.

Timeline of key activities

Põhitegevused

Oodatavad tulemused

  • Pakutakse välja viise digioskuste sidusaks õpetamiseks hariduses ja koolituses.
  • Töötatakse välja informaatika õppeaine suunised, sealhulgas selle õpetamise ja õppimise põhimõtted, kontseptsioonid ja tavad.
  • Aidatakse saavutada digikompassi ja Euroopa haridusruumi digioskuste alaseid eesmärke seeläbi, et parandatakse Euroopa kodanike digioskuste taset ning suurendatakse IKT-sektoris õppida soovijate soolist tasakaalu.

Ajajoon

Rahastamine

Seda meedet rahastatakse programmist „Erasmus+“, Euroopa Sotsiaalfond+ist, Õiglase Ülemineku Fondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist, programmist „Digitaalne Euroopa“, programmist „Euroopa horisont“.