Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdělávání migrantů

Integrace migrantů do vzdělávání a odborné přípravy

Žáci a studenti z rodin migrantů se často potýkají s adaptací na nové studijní prostředí. Učitelé a další odborníci z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, kteří s žáky a studenty v rámci vícejazyčných, kulturně rozmanitých tříd pracují, se mohou opřít o pokyny a osvědčené postupy, jež sdílí s ostatními kolegy. 

Od roku 2016 podporuje Evropská komise členské země v jejich úsilí o začlenění migrantů do svých vzdělávacích systémů a odborné přípravy, a to od předškolních zařízení po vysoké školy. Ve svém Akčním plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí stanovila Komise pro oblast vzdělávání tři priority:

  • integrovat nově příchozí migranty do všeobecného systému vzdělávání co nejdříve
  • předcházet nedostatečným studijním výsledkům dětí z rodin migrantů
  • zabránit sociálnímu vyloučení a podporovat mezikulturní dialog.

V rámci akčního plánu pak byly realizovány konkrétní akce, jako je zavedení nástrojů, jež mají pomoci při vyhodnocování dovedností a kvalifikací přistěhovalců, či zřízení kolaborativních platforem, na nichž mohou pracovníci vzdělávacích institucí a poskytovatelé odborné přípravy sdílet nezbytné informace. 

Jak integraci migrantů podporuje EU?

V zájmu začlenění migrantů podporuje Evropská komise výměnu osvědčených postupů v oblasti integrace migrantů mezi členskými zeměmi, a to prostřednictvím aktivit na podporu vzájemného předávání zkušeností. Díky těmto aktivitám vznikají sítě kontaktů mezi tvůrci politik, které jim umožňují lépe řešit stávající i budoucí problémy. V období 2016–2018 se takto diskutovalo o těchto tématech: 

  • Posouzení jazykových znalostí a integrace nezletilých osob bez doprovodu prostřednictvím vzdělávání  
  • Přijímání nově příchozích migrantů a posouzení jejich dosavadního vzdělání
  • Uznávání kvalifikací u uprchlíků
  • Mezikulturní dialog jako nástroj k řešení problematiky migrace, uprchlíků a žadatelů o azyl v oblasti vzdělávání
  • Jazyková a kulturní rozmanitost
  • Politika v oblasti integrace migrantů: zásady, problémy, postupy

Komise kromě toho nabízí cílené odborné poradenství prostřednictvím vzájemného poradenství s cílem podpořit realizaci reforem v jednotlivých členských státech, například pokud jde o integraci nově příchozích žáků z rodin migrantů do škol. Na žádost jednotlivých členských států jsou pořádány semináře, kterých se účastní tvůrci politik z vnitrostátních správních orgánů jiných států EU a nezávislí odborníci, kteří společně hledají řešení problému, kterému daná země čelí.

Projekty a další činnosti napomáhající integraci migrantů ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy podporuje Komise pomocí programu Erasmus+. Strategická partnerství mají za cíl rozvoj inovativních vzdělávacích postupů a podporu přeshraniční spolupráce. V rámci programu Erasmus+ je rovněž podporováno budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích, které jsou důsledky migrace obzvláště dotčeny. 

Evropská komise spolufinancuje rovněž síť SIRIUS. Ta podporuje vzdělávání dětí a mládeže z rodin migrantů tím, že pořádá strategické aktivity na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a zprostředkovává kontakty mezi výzkumnými pracovníky, odborníky z praxe, kteří se oblastí vzdělávání migrantů zabývají, tvůrci politik, a v neposlední řadě migranty a uprchlíky. 

Portál School Education Gateway umožňuje učitelům a dalším odborníkům výměnu informací a materiálů (článků, výukových materiálů atp.) a využití některých služeb (např. online kurzů) na téma začlenění, kulturní rozmanitosti a integrace nově příchozích studentů z řad migrantů do tříd. Platforma eTwinning zase umožňuje online komunikaci škol z různých částí Evropy. Ředitelé škol i pedagogové tak mohou sdílet své zkušenosti a vzájemně si pomáhat. 

Komise nabídla více než 100 000 uprchlíků a nově příchozích migrantů přístup k platformě Online jazyková podpora. Ta jim umožňuje se naučit jazyk společnosti, v níž žijí a do které se tak mohou snáze integrovat.