Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Integrace uprchlíků a migrantů do vzdělávání a odborné přípravy

Pro žáky a studenty z rodin migrantů nebo uprchlíků často není snadné se adaptovat na nové studijní prostředí.

Učitelé a další odborníci z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, kteří s žáky a studenty v rámci vícejazyčných, kulturně rozmanitých tříd pracují, se mohou opřít o pokyny a osvědčené postupy, jež sdílejí s ostatními kolegy.

Od roku 2016 podporuje Evropská komise členské země v jejich úsilí o začlenění migrantů do svých vzdělávacích systémů a odborné přípravy, a to od předškolních zařízení po vysoké školy.

Jak integraci uprchlíků a migrantů podporuje EU?

Prioritní oblasti

V listopadu 2020 přijala Komise Akční plán pro integraci a začleňování na období 2021–2027, který začleňování podporuje prostřednictvím celospolečenského přístupu zahrnujícího mimo jiné komunity migrantů a místní komunity, zaměstnavatele, občanskou společnost, jakož i všechny úrovně správy. Akční plán klade důraz na poskytování cílené podpory ve všech fázích integrace.

Za tvorbu a zavádění sociální politiky zodpovídají v první řadě vlády jednotlivých členských států, ale Evropská unie hraje klíčovou roli a podporuje členské státy prostřednictvím financování, tvorby pokynů a rozvíjením důležitých partnerství. Jedním z hlavních opatření je inkluzivní vzdělávání a odborná příprava od raného dětství po vysokoškolské vzdělávání se zaměřením na rychlejší uznávání kvalifikací a výuku jazyků s podporou z fondů EU.

Činnosti vzájemného učení

V zájmu začlenění uprchlíků a migrantů Komise podporuje výměnu osvědčených postupů v oblasti integrace migrantů mezi členskými státy EU, a to prostřednictvím aktivit na podporu vzájemného předávání zkušeností.

Díky těmto aktivitám vznikají sítě kontaktů mezi tvůrci politik, které jim umožňují lépe řešit stávající i budoucí problémy.

V období 2016–2018 se takto diskutovalo o těchto tématech:

  • posouzení jazykových znalostí a integrace nezletilých osob bez doprovodu prostřednictvím vzdělávání 
  • přijímání nově příchozích migrantů a posouzení jejich dosavadního vzdělání
  • uznávání kvalifikací u uprchlíků
  • mezikulturní dialog jako nástroj k řešení problematiky migrace, uprchlíků a žadatelů o azyl v oblasti vzdělávání
  • jazyková a kulturní rozmanitost
  • integrační politiky pro migranty – zásady, výzvy a postupy

Komise kromě toho nabízí cílené odborné vzájemné poradenství na podporu realizace reforem v jednotlivých členských státech, například pokud jde o integraci nově příchozích žáků z rodin migrantů do škol.

Na žádost jednotlivých členských států jsou pořádány semináře, kterých se účastní tvůrci politik z vnitrostátních správních orgánů jiných států EU a nezávislí odborníci, kteří společně hledají řešení problému, kterému daná země čelí.

Podpora prostřednictvím programu Erasmus+

Projekty a další činnosti napomáhající integraci migrantů ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy podporuje Komise pomocí programu Erasmus+

Online podpora integrace

Síť SIRIUS pro vzdělávání migrantů

Evropská komise spolufinancuje síť SIRIUS. Ta podporuje vzdělávání dětí a mládeže z rodin migrantů tím, že pořádá strategické aktivity na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a zprostředkovává kontakty mezi výzkumnými pracovníky, odborníky z praxe, kteří se oblastí vzdělávání migrantů zabývají, tvůrci politik, a v neposlední řadě migranty a uprchlíky. 

Portál School Education Gateway

Portál School Education Gateway umožňuje učitelům a dalším odborníkům výměnu informací a materiálů (např. článků a plánů vyučovacích hodin) a využití některých služeb (např. online kurzů) na téma začlenění, kulturní rozmanitosti a integrace nově příchozích studentů z řad migrantů do tříd.

Platforma eTwinning

Platforma eTwinning zase umožňuje online komunikaci škol z různých částí Evropy. Ředitelé škol i pedagogové tak mohou sdílet své zkušenosti a vzájemně si pomáhat. 

Online jazyková podpora programu Erasmus+

Komise nabídla více než 100 000 uprchlíků a nově příchozích migrantů přístup k platformě Online jazyková podpora. Ta jim umožňuje se naučit jazyk společnosti, v níž žijí a do které se tak mohou snáze integrovat. 

Rozsáhlé otevřené online kurzy

Komise rovněž zadala vypracování studie, která posuzuje přiměřenost hromadných otevřených online kurzů (MOOC) a bezplatného digitálního vzdělávání (FDL) pro účely začlenění migrantů a uprchlíků.

Katalog vybraných iniciativ – kategorizovaný podle typu a účelu – je k dispozici na stránkách MOOCs4inclusion.

Další podpora prostřednictvím programu Erasmus+

Inovativní vzdělávací postupy rozvíjejí strategická partnerství, která také podporují přeshraniční spolupráci.

V rámci programu Erasmus+ je rovněž podporováno budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích, které jsou důsledky migrace obzvláště dotčeny.