Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vysoce kvalitní vysokoškolské studium uzpůsobené potřebám dnešní doby

Proč je důležité zajistit relevantnost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání?

Evropská unie se potýká s nedostatkem pracovníků s některými dovednostmi a znalostmi, zvláště v tzv. oblasti STEM – přírodních vědách, technologiích, inženýrství a matematice (zkratka z angl. Sciences, Technology, Engineering, Mathematics) a v oblasti informační a komunikační technologie. V uvedených oborech jsou nedostatečně zastoupeny především ženy. 

V důsledku probíhající ekologické a digitální transformace společnosti jsou potřeba nové dovedností. Unie musí jednat, aby zajistila kontinuální rozvoj dovedností svých obyvatel a zůstala hospodářsky konkurenceschopná v celosvětovém kontextu. 

Měla by se zvýšit motivovanost lidí ke studiu oborů, v nichž zatím chybí kvalifikovaná pracovní síla a kde stále není uspokojena poptávka na pracovním trhu. Všichni studenti musí získat pokročilé „průřezové dovednosti“, které lze uplatnit v široké škále prostředí. Mezi tyto dovednosti se počítá kritické myšlení a schopnost řešit problémy. Zásadní význam má rovněž získávání klíčových kompetencí, jako je matematická gramotnost a digitální dovednosti.

Úvahy o tom, jak mohou vnitrostátní systémy vysokoškolského vzdělávání motivovat účastníky vzdělávání k získání příslušných dovedností, pomohou podpořit osobní a profesní rozvoj lidí, což jsou dva faktory podporující vysokou kvalitu života.

Co dělá EU

Prosazování přístupu STEAM

Evropská komise podporuje rozvoj relevantnějších programů vyššího vzdělávání v oblasti STEM a IKT (informační a komunikační technologie). V přístupu ke vzdělávání přitom vychází z principu STEAM (science, technology, engineering, the arts, mathematics) – tedy ze STEM rozšířeného o umělecké a humanitní obory.

STEAM je multidisciplinární soubor přístupů ke vzdělávání, který odstraňuje tradiční bariéry mezi předměty a obory s cílem propojit vzdělávání v oborech STEM a IKT s uměleckými a humanitními obory jakož i sociálními vědami. To podporuje předávání znalostí mezi obory STEM a ostatními obory. Podporuje také lepší kontextualizaci témat z oboru STEM do politické, environmentální, socioekonomické a kulturní oblasti.

Přístupy STEAM jsou prosazovány prostřednictvím činnosti koalice EU STEM a opatření nastíněných v Evropské agendě dovedností. Koalice EU STEM je celounijní síť, která pracuje na vybudování lepšího vzdělávání v oblasti STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství, matematika) v Evropě. Finanční prostředky získává z programu Erasmus+.

Evropská iniciativa pro sledování uplatnění absolventů

Evropská unie členské státy podporuje ve zvyšování kvality a relevantnosti programů jejich vysokoškolského a odborného vzdělávání a přípravy, a to pravidelným monitorováním profesního uplatnění absolventů.

Tuto aktivitu podporuje Evropská iniciativa pro sledování uplatnění absolventů a úsilí o snazší porovnatelnost shromážděných informací o absolventech v evropském kontextu. 

Sledování profesního uplatnění absolventů pomáhá

  • zlepšovat zkušenost studentů a identifikovat příležitosti, jak zvýšit efektivitu a relevantnost výuky a studia 
  • identifikovat nerovnosti ve vzdělávání a nalézt způsoby, jak je odstranit
  • zvýšit zaměstnatelnost čerstvých absolventů lepším plánováním kompetencí a sladěním nabízených dovedností s potřebami pracovního trhu, dále pak tvorbou relevantnějších osnov a zajištěním profesního poradenství
  • zajistit poznatky ohledně vzorců přeshraniční mobility, včetně vzniku přebytků či naopak nedostatků určitých dovedností či kompetencí v daném regionu (tzv. odliv/příliv mozků)
  • nasměrovat investice do vysokoškolského vzdělávání efektivním způsobem, aby bylo uzpůsobeno potřebám společnosti, na základě prokázaných poznatků
  • identifikovat způsoby, jak absolventy nejlépe motivovat k aktivnímu občanství a náležitě je na to připravit 

Čeho EU doposud dosáhla?

Podpora harmonizovaného sledování uplatnění absolventů

V návaznosti na sdělení Komise „Obnovený program EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání“ a „Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost“ přijaly členské státy EU v listopadu 2017 prostřednictvím Rady doporučení o sledování absolventů

V tomto doporučení se členské státy zavázaly shromažďovat srovnatelné informace, které přináší sledování absolventů v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy (s podporou Komise). 

V roce 2020 zveřejnila Komise srovnávací studii, která mapuje stav politik a postupů sledování uplatnění absolventů v členských státech EU a zemích EHP na základě pěti klíčových ukazatelů stanovených v doporučení Rady.

Komise rovněž zveřejnila příručku, která podrobně popisuje účinné postupy pro provádění průzkumů ohledně absolventů a pro využívání administrativních dat. 

Jako fórum pro spolupráci a výměnu poznatků sloužila od roku 2018 do konce svého mandátu v roce 2020 odborná skupina pro sledování uplatnění absolventů. Z její činnosti vzešla závěrečná zpráva obsahující doporučení adresovaná Komisi ohledně budoucnosti evropské iniciativy pro sledování uplatnění absolventů.

V roce 2020 uspořádala Komise pilotní průzkum Eurograduate, jehož cílem bylo zhodnotit na základě výpovědí absolventů z 8 pilotních zemí (Česko, Chorvatsko, Litva, Malta, Německo, Norsko, Rakousko a Řecko) data z jednotlivých zemí a porovnat je. V roce 2022 probíhá druhá fáze pilotního průzkumu Eurograduate s absolventy vysokých škol v 17 zemích. Na základě těchto informací získají tvůrci politik a odborníci na tvorbu osnov pro vysokoškolské obory podrobnější průkazné podklady.

V letech 2020–2021 Komise zahájila v jednotlivých zemích EU budování kapacit podle konkrétních potřeb zemí s cílem připravit ve vědeckých i administrativních institucích týmy pracovníků, kteří budou schopni zapojit se do koordinovaného evropského mechanismu sledování uplatnění absolventů. K těmto aktivitám patří vytváření pocitu odpovědnosti a angažovanosti zúčastněných stran v tomto projektu či navýšení kapacit v IT a zpracování statistických údajů atp.  

Další kroky

Na základě výměn a doporučení odborné skupiny vytvořila Komise v roce 2022 Evropskou síť pro sledování uplatnění absolventů s cílem podpořit spolupráci a vzájemné učení mezi zeměmi, které se účastní evropské iniciativy pro sledování uplatnění absolventů.

V roce 2023 Komise zhodnotí pokrok dosažený při provádění doporučení Rady. Očekává se, že do konce roku 2024 dosáhne mezi členskými státy míra sledování uplatnění absolventů, které poskytuje srovnatelná data, výše 80 %. 

Komise dále očekává, že do roku 2025 bude tento mechanismus zaveden v celé Evropě.