Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Arbejdsgrupperne under EØS-strategirammen

Arbejdsgrupperne skal hver især fokusere på et af temaerne af fælles interesse.

 • Førskoleundervisning og børnepasning
 • Skoler, herunder en undergruppe om
  • Veje til en vellykket skolegang
  • Uddannelse i miljømæssig bæredygtighed
 • Videregående uddannelse
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og den grønne omstilling
 • Voksenuddannelse: Lige muligheder for alle
 • Digital uddannelse: læring, undervisning og vurdering
 • Ligestilling og værdier inden for uddannelse og undervisning

På grundlag af resultaterne af ET 2020-arbejdsgruppernes arbejde som led i den nye cyklus af det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (2021-2030) vil arbejdsgrupperne i overensstemmelse med meddelelsen om det europæiske uddannelsesområde og Rådets resolution fra februar 2021 bidrage til etableringen af det europæiske uddannelsesområde. Arbejdsgrupperne fortsætter deres arbejde, indtil deres mandat udløber i december 2025. 

Arbejdsgrupperne har som led i den gensidige læring fokus på at udveksle oplysninger om reformer af de nationale uddannelsespolitikker og inspirere til positive forandringer i hele EU. Resultaterne af deres arbejde skal inspirere til inkluderende, holistiske og livslange læringsperspektiver og styrke synergierne mellem uddannelse, undervisning og andre EU-politikker og anden EU-finansiering, der bidrager til etableringen af det europæiske uddannelsesområde. 

Oplysninger om dokumenter og om, hvem medlemmerne af arbejdsgrupperne er, findes i Europa-Kommissionens register over ekspertgrupper. 

Baggrund

Arbejdsgrupperne består af regeringsembedsmænd udpeget af EU-landene og andre deltagende lande. En række repræsentanter for interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter udnævnes også til grupperne, som koordineres af Kommissionen. Grupperne støtter gennemførelsen af EU's flagskibsinitiativer på uddannelsesområdet for at fremme nationale reformer og tilbyder et forum, hvor man kan udveksle erfaringer og bedste praksis om, hvordan man bedst tackler de vigtigste udfordringer. 

På uddannelsesområdet blev der først nedsat arbejdsgrupper under arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse for 2010 for at gennemføre den åbne koordinationsmetode på uddannelsesområdet. Under ET 2020-strategirammen var arbejdsgrupperne det vigtigste forum for gensidig læring. 

De nye arbejdsgrupper skal hjælpe EU-medlemslandene og Kommissionen med at etablere det europæiske uddannelsesområde i overensstemmelse med handlingsplanen for digital uddannelse, den europæiske dagsorden for færdigheder og andre EU-politiske flagskibsinitiativer inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder.

Arbejdsgruppen om førskoleundervisning og børnepasning (ECEC)

Denne arbejdsgruppe skal støtte medlemslandene, når de gennemfører Rådets henstilling fra 2019 om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet og dens vigtigste komponent, EU's kvalitetsramme for førskoleundervisning og børnepasning. Den skal hovedsageligt støtte peerlæring baseret på måling, overvågning og evaluering af kvalitet og følge op på ET 2020-arbejdsgruppens arbejde med inklusion, professionalisering af personale og håndtering af covid-19-pandemien inden for førskoleundervisning og børnepasning. .

Kommissionens register over ekspertgrupper – ECEC WG

Arbejdsgruppen om skoler

Denne arbejdsgruppe skal fremme bedre resultater inden for de grundlæggende færdigheder og en vellykket afslutning af uddannelsesforløb for alle lærende, uddannelse med sigte på den grønne omstilling styrkelse af lærernes kompetencer og motivation. 

Arbejdsgruppen består af to undergrupper, der arbejder med emnerne i) veje til en vellykket skolegang og (ii) uddannelse i miljømæssig bæredygtighed. 

 • Undergruppen om veje til en vellykket skolegang skal støtte gennemførelsen og opfølgningen af Rådets kommende henstilling om veje til en vellykket skolegang ved at fremme gensidig læring og udveksling af bedste praksis, herunder om spørgsmål vedrørende trivsel i skolen. 
 • Undergruppen om uddannelse i miljømæssig bæredygtighed skal støtte opfølgningen af Rådets henstilling om uddannelse i miljømæssig bæredygtighed og vil fremme gensidig læring og udveksling om, hvordan uddannelse kan støtte overgangen til et grønnere og mere bæredygtigt Europa, herunder udvikling af bæredygtighedskompetencer.

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG Schools

Arbejdsgruppen om videregående uddannelse

Denne arbejdsgruppe skal støtte medlemslandenes og andre deltagende landes reformer for at maksimere de videregående uddannelsessystemers potentiale. Arbejdet skal omfatte fremme af omstillingen af sektoren for videregående uddannelse samt forberedelse af kandidater til vores samfund og arbejdsmarkeder i forandring og endelig bidrage til at opbygge et stærkere Europa ved at styrke Europas innovationskapacitet på vejen mod et europæisk uddannelsesområde inden 2025 i overensstemmelse med den kommende europæiske strategi for universiteter. Arbejdsgruppen skal fremme synergier mellem de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelses-, forsknings- og innovationsmissioner inden for rammerne af det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsrum, samtidig med at den skal sikre, at der er overensstemmelse med det europæiske område for videregående uddannelse.

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG HE

Arbejdsgruppe om erhvervsrettet uddannelse og den grønne omstilling

Hovedformålet med arbejdsgruppen er at muliggøre udveksling om tekniske spørgsmål, som skal hjælpe medlemslandene med at gennemføre principperne og målene i 

Arbejdet er i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og den europæiske søjle for sociale rettigheder samt tiltag 6 i den europæiske dagsorden for færdigheder og prioritet 2 og 5 i Rådets resolution om en strategiramme for det europæiske uddannelsessamarbejde på og uden for det europæiske uddannelsesområde (2021-2030).

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG VET

Arbejdsgruppen om voksenuddannelse: muligheder for alle

Hovedformålet med arbejdsgruppen er at muliggøre udvekslinger og bidrag, som skal hjælpe medlemslandene med at gennemføre tiltagene i den europæiske dagsorden for færdigheder for 2020 og omskole og opkvalificere voksne, så de får mulighed for at fortsætte deres læring gennem hele livet. Den skal også hjælpe med at opbygge kapacitet, så det bliver muligt at gennemføre Rådets henstilling fra 2016 om opkvalificeringsforløb: Nye muligheder for voksne. Arbejdet er også i overensstemmelse med handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder. Arbejdsgruppen skal fokusere på nationale færdighedsstrategier, livsfærdigheder og finansiering af voksenuddannelse. Den skal anlægge en holistisk tilgang til voksenuddannelse med det formål at dække hele den voksne befolkning og alle former for færdigheder for at understøtte voksnes trivsel på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG AL

Arbejdsgruppen om digital uddannelse: læring, undervisning og vurdering (DELTA)

Formålet med denne arbejdsgruppe er at hjælpe medlemslandene med at gennemføre politiske reformer i overensstemmelse med handlingsplanen for digital uddannelse 2021-2027, der især fokuserer på at fremme inkluderende digital uddannelse af høj kvalitet i EU, samtidig med at der tages hensyn til den digitale omstilling samt konsekvenserne af og erfaringerne fra covid-19-pandemien. I overensstemmelse med de to strategiske prioriteter i handlingsplanen for digital uddannelse skal gruppens gensidige læringsaktiviteter omhandle to vejledende spørgsmål.

 • Hvordan kan vi fremme et højtydende digitalt økosystem for uddannelse?
 • Hvordan kan vi forbedre digitale færdigheder og kompetencer til den digitale omstilling?

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG DELTA

Arbejdsgruppen om fremme af fælles værdier og inkluderende uddannelse

Denne arbejdsgruppe skal fokusere på strukturreformer for at fremme ligestilling inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse. Den skal tage udgangspunkt i EU's værdier (herunder bekæmpelse af radikalisering, undervisning i medborgerskab, den europæiske dimension inden for uddannelse, misinformation og inkludering af flygtninge og migranter i uddannelse). Den skal desuden undersøge relevante områder vedrørende ligestilling under hensyntagen til den tostrengede tilgang med inkluderende uddannelse for alle, samtidig med at den skal have fokus på specifikke befolkningsgrupper. Den skal både se på emner, der vedrører specifikke grupper (såsom ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af racisme og lighed for romaer, personer med migrantbaggrund, LGBTIQ-personer og personer med handicap), og tværgående spørgsmål, der vedrører samfundsmæssige fordele og har stor betydning for alle diskriminerede og ugunstigt stillede grupper, f.eks. hvordan vi bekæmper segregation inden for uddannelse, fremmer mangfoldighed og giver disse udsatte personer troen på, at de har mulighed for livslang læring. 

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG equality and values