Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Arbejdsgrupper under strategirammen for det europæiske uddannelsesområde

Arbejdsgrupperne skal hver især fokusere på et af temaerne af fælles interesse.

På grundlag af resultaterne af ET 2020-arbejdsgruppernes arbejde som led i den nye cyklus af det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (2021-2030) vil arbejdsgrupperne i overensstemmelse med meddelelsen om det europæiske uddannelsesområde og Rådets resolution fra februar 2021 bidrage til etableringen af det europæiske uddannelsesområde. Arbejdsgrupperne fortsætter deres arbejde, indtil deres mandat udløber i december 2025.

Arbejdsgrupperne har som led i den gensidige læring fokus på at udveksle oplysninger om reformer af de nationale uddannelsespolitikker og inspirere til positive forandringer i hele EU. Resultaterne af deres arbejde skal inspirere til inkluderende, holistiske og livslange læringsperspektiver og styrke synergierne mellem uddannelse, undervisning og andre EU-politikker og anden EU-finansiering, der bidrager til etableringen af det europæiske uddannelsesområde.

Du kan se mere om dokumenter og om, hvem medlemmerne af arbejdsgrupperne er, i Europa-Kommissionens register over ekspertgrupper.

Baggrund

Arbejdsgrupperne består af regeringsembedsmænd udpeget af EU-landene og andre deltagende lande. En række repræsentanter for interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter udnævnes også til grupperne, som koordineres af Kommissionen. Grupperne støtter gennemførelsen af EU's flagskibsinitiativer på uddannelsesområdet for at fremme nationale reformer og tilbyder et forum, hvor man kan udveksle erfaringer og bedste praksis om, hvordan man bedst tackler de vigtigste udfordringer.

På uddannelsesområdet blev der først nedsat arbejdsgrupper under arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse for 2010 for at gennemføre den åbne koordinationsmetode på uddannelsesområdet. Under ET 2020-strategirammen var arbejdsgrupperne det vigtigste forum for gensidig læring.

De nye arbejdsgrupper skal hjælpe EU-medlemslandene og Kommissionen med at etablere det europæiske uddannelsesområde i overensstemmelse med handlingsplanen for digital uddannelse, den europæiske dagsorden for færdigheder og andre EU-politiske flagskibsinitiativer inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder.

Arbejdsgruppen om førskoleundervisning og børnepasning (ECEC)

Denne arbejdsgruppe skal hjælpe medlemslandene med at gennemføre Rådets henstilling fra 2019 om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet og dens vigtigste komponent – EU's kvalitetsramme for førskoleundervisning og børnepasning. Gruppen skal primært understøtte peerlæring baseret på måling, overvågning og evaluering af kvalitet og følge op på ET 2020-arbejdsgruppens arbejde med inklusion, professionalisering af medarbejdere og håndtering af covid-19-pandemien inden for førskoleundervisning og børnepasning.

Kommissionens register over ekspertgrupper – ECEC WG

Arbejdsgruppen om skoler

Denne arbejdsgruppe skal fremme bedre resultater inden for de grundlæggende færdigheder og en vellykket afslutning af uddannelsesforløb for alle lærende, uddannelse med sigte på den grønne omstilling styrkelse af lærernes kompetencer og motivation.

Arbejdsgruppen består af 2 undergrupper

  • Veje til en vellykket skolegang

    Denne undergruppe skal støtte gennemførelsen af og opfølgningen på Rådets kommende henstilling om veje til en vellykket skolegang ved at fremme gensidig læring og udveksling af bedste praksis, bl.a. om spørgsmål vedrørende trivsel i skolen.

  • Uddannelse i miljømæssig bæredygtighed

    Denne undergruppe skal følge op på Rådets henstilling om uddannelse i miljømæssig bæredygtighed og vil fremme gensidig læring og udveksling af viden om, hvordan uddannelse kan understøtte overgangen til et grønnere og mere bæredygtigt Europa, bl.a. med udvikling af bæredygtighedskompetencer.

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG Schools

Arbejdsgruppen om videregående uddannelse

Denne arbejdsgruppe skal understøtte medlemslandenes og andre deltagende landes reformer for at udnytte de videregående uddannelsessystemers potentiale. Reformstøtten vil omfatte omstilling af sektoren for videregående uddannelse og forberedelse af færdiguddannede til samfund og arbejdsmarkeder i forandring. Derudover vil den bidrage til at opbygge et stærkere Europa med en større innovationskapacitet som led i indførelsen af det europæiske uddannelsesområde senest i 2025 i overensstemmelse med den europæiske strategi for universiteter. Arbejdsgruppen vil gøre dette ved at fremme vidensudveksling om politiske reformer inden for de nationale uddannelsessystemer og ved at drøfte europæiske politiske initiativer inden for videregående uddannelse på et teknisk plan. Arbejdsgruppen skal fremme synergi mellem de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelses-, forsknings- og innovationsmissioner inden for rammerne af det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsrum og samtidig sikre, at disse er i tråd med målene for det europæiske område for videregående uddannelse.

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG HE

Arbejdsgruppe om erhvervsrettet uddannelse og den grønne omstilling

Hovedformålet med arbejdsgruppen er at muliggøre udveksling om tekniske spørgsmål, som skal hjælpe medlemslandene med at gennemføre principperne og målene i

Arbejdet er i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og den europæiske søjle for sociale rettigheder samt tiltag 6 i den europæiske dagsorden for færdigheder og prioritet 2 og 5 i Rådets resolution om en strategiramme for det europæiske uddannelsessamarbejde på og uden for det europæiske uddannelsesområde (2021-2030).

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG VET

Arbejdsgruppen om voksenuddannelse: muligheder for alle

Hovedformålet med arbejdsgruppen er at muliggøre udvekslinger og bidrag, som skal hjælpe medlemslandene til at gennemføre tiltagene i den europæiske dagsorden for færdigheder for 2020 og omskole og opkvalificere voksne, så de får mulighed for at fortsætte deres læring gennem hele livet. Arbejdsgruppen skal også hjælpe med at opbygge kapacitet, så det bliver muligt at gennemføre Rådets henstilling fra 2016 om opkvalificeringsforløb: Nye muligheder for voksne og Rådets henstilling fra 2022 om individuelle læringskonti og om mikroeksamensbeviser. Gruppens arbejde lægger sig desuden op ad handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder. Arbejdsgruppen skal fokusere på nationale færdighedsstrategier, livsfærdigheder og finansiering af voksenuddannelse. Den skal anlægge en helhedsorienteret tilgang til voksenuddannelse med det formål at dække hele den voksne befolkning og alle former for færdigheder for at understøtte voksnes trivsel på arbejdsmarkedet og privat.

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG AL

Arbejdsgruppen om digital uddannelse: læring, undervisning og vurdering (DELTA)

Formålet med denne arbejdsgruppe er at understøtte medlemsstaterne i gennemførelsen af politiske reformer i overensstemmelse med handlingsplanen for digital uddannelse 2021-2027. Den vil primært fokusere på at fremme inkluderende digital uddannelse af høj kvalitet i EU og samtidig medtænke den digitale omstilling, konsekvenserne af og erfaringerne fra covid-19-pandemien. I overensstemmelse med de to strategiske prioriteter i handlingsplanen for digital uddannelse skal gruppens gensidige læringsaktiviteter omhandle to vejledende spørgsmål.

  • Hvordan kan vi fremme et højtydende digitalt økosystem for uddannelse?
  • Hvordan kan vi forbedre digitale færdigheder og kompetencer til den digitale omstilling?

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG DELTA

Arbejdsgruppen om fremme af fælles værdier og inkluderende uddannelse

Denne arbejdsgruppe fokuserer på strukturreformer for at fremme ligestilling inden for uddannelse. Den skal tage udgangspunkt i EU's værdier (herunder bekæmpelse af radikalisering, undervisning i medborgerskab, den europæiske dimension inden for uddannelse, bekæmpelse af misinformation og inklusion af flygtninge og migranter i uddannelse). Den skal desuden undersøge områder med relevans for ligestilling med udgangspunkt i den tostrengede tilgang, der rummer såvel inkluderende uddannelse for alle som fokus på specifikke befolkningsgrupper. Ud over at anvende en gruppeorienteret tilgang (bl.a. fokus på ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af racisme og ligestilling af romaer, personer med migrantbaggrund, LGBTQI-personer og personer med handicap) ser arbejdsgruppen også på tværgående indsatser, der kan betyde samfundsmæssige fordele og være af stor betydning for alle diskriminerede og dårligt stillede grupper (f.eks. bekæmpelse af segregation inden for uddannelse og forvaltning af mangfoldighed).

Kommissionens register over ekspertgrupper – WG equality and values