Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Grupurile de lucru ale cadrului strategic al spațiului european al educației

Grupurile de lucru se vor concentra pe câte o temă de interes comun:

Pe baza rezultatelor grupurilor de lucru „Educație și formare 2020”, ca parte a noului ciclu de cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale (2021-2030), în baza comunicării privind Spațiul european al educației și a rezoluției Consiliului din februarie 2021, grupurile de lucru vor contribui la transformarea Spațiului european al educației în realitate. Grupurile de lucru își vor continua activitatea până la expirarea mandatului lor actual, în decembrie 2025.

Acestea se axează, în cadrul învățării reciproce, pe schimbul de informații cu privire la reformarea politicilor naționale în domeniul educației și pe promovarea unor schimbări pozitive în Uniunea Europeană (UE). Rezultatele activităților grupurilor de lucru vor sta la baza unor perspective favorabile incluziunii, holistice și de învățare pe tot parcursul vieții și vor consolida sinergiile între educație, formare și alte politici ale UE, precum și finanțarea care contribuie la realizarea Spațiului european al educației.

Pentru informații cu privire la membrii grupurilor de lucru sau la documentele relevante, vă rugăm să consultați registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene.

Context

Grupurile de lucru sunt alcătuite din funcționari guvernamentali numiți de statele membre ale UE și de alte țări participante. De asemenea, în aceste grupuri sunt numiți și reprezentanți ai organizațiilor părților interesate și ai partenerilor sociali, care sunt coordonați de Comisia Europeană. Aceste grupuri contribuie la realizarea inițiativelor emblematice ale UE în domeniul educației și formării, pentru a încuraja implementarea de reforme la nivel național și pentru a pune la dispoziție un spațiu pentru schimburi de experiență și de bune practici cu privire la modalitățile de abordare a principalelor provocări.

În domeniul educației și formării profesionale, au fost înființate mai întâi grupuri de lucru în cadrul programului de lucru „Educație și formare profesională 2010”, pentru punerea în aplicare a metodei deschise de coordonare în domeniu. În cadrul strategic „Educație și formare 2020”, grupurile de lucru au fost spațiu pentru învățare reciprocă.

Noile grupuri de lucru vor sprijini statele membre ale UE și Comisia pentru ca Spațiul european al educației să devină realitate în concordanță cu Planul de acțiune pentru educația digitală, cu Agenda pentru competențe în Europa și cu alte inițiative emblematice ale UE în materie de educație, formare și competențe.

Grupul de lucru privind educația și îngrijirea timpurie a copiilor (ECEC)

Acest grup de lucru va sprijini statele membre în punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 2019 privind sisteme ECEC de înaltă calitate și a componentei sale principale, Cadrul de calitate al UE pentru ECEC. Acesta va sprijini în principal învățarea reciprocă pe baza cuantificării, monitorizării și evaluării calității. De asemenea, va monitoriza grupul de lucru „Educație și formare 2020”, care s-a axat pe incluziune, profesionalizarea personalului și gestionarea pandemiei de COVID-19 în sectorul ECEC.

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene – Grupul de lucru privind educația și îngrijirea timpurie a copiilor

Grupul de lucru privind școlile

Acest grup de lucru vizează promovarea unor rezultate mai bune în ceea ce privește competențele de bază și încurajarea cursanților să își finalizeze parcursurile educaționale și de formare, favorizarea educației pentru tranziția verde și îmbunătățirea competențelor și a motivării în profesia educațională.

Grupul de lucru este format din 2 subgrupuri.

  • Inițiativa „Căi către succesul școlar”

    Subgrupul pentru inițiativa „Căi către succesul școlar” va sprijini punerea în aplicare și monitorizarea viitoarei recomandări a Consiliului privind acțiunile menite să asigure succesul școlar prin promovarea învățării reciproce și a schimbului de bune practici, inclusiv cu privire la aspecte legate de bunăstarea în școli.

  • Educație pentru durabilitatea mediului

    Subgrupul „Educație pentru durabilitatea mediului” va sprijini acțiunile care decurg din recomandarea Consiliului privind educația pentru durabilitatea mediului și va promova învățarea reciprocă și schimbul de opinii cu privire la modul în care educația poate sprijini trecerea la o Europă mai ecologică și mai durabilă, inclusiv dezvoltarea competențelor în materie de durabilitate.

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene – Grupul de lucru privind școlile

Grupul de lucru privind învățământul superior

Acest grup de lucru va sprijini reformele întreprinse de statele membre ale UE și de alte țări participante pentru a maximiza potențialul sistemelor naționale de învățământ superior. Sprijinirea reformelor va include promovarea transformării sectorului învățământului superior, precum și pregătirea absolvenților pentru societăți și piețe ale forței de muncă în schimbare. Acest lucru implică, de asemenea, contribuția la construirea unei Europe mai puternice prin consolidarea capacității de inovare a acesteia, ca parte a eforturilor de realizare a Spațiului european al educației până în 2025, în conformitate cu Strategia europeană pentru universități. În acest sens, grupul de lucru va promova învățarea reciprocă în materie de reformă a politicilor în cadrul sistemelor naționale de învățământ și va discuta despre inițiativele politice europene în domeniul învățământului superior la nivel tehnic. Acest grup de lucru va facilita sinergiile între educație și misiunile de cercetare și inovare ale instituțiilor de învățământ superior în contextul Spațiului european al educației și al Spațiului european de cercetare, asigurând în același timp coerența cu Spațiul european al învățământului superior.

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene – Grupul de lucru privind învățământul superior

Grupul de lucru privind educația și formarea profesională și tranziția verde

Principalul obiectiv al acestui grup de lucru este de a facilita schimburile, care vor ajuta statele membre să pună în aplicare principiile și obiectivele

Activitatea sa este în conformitate cu Pactul verde european și cu Pilonul european al drepturilor sociale, precum și cu Acțiunea 6 din Agenda pentru competențe în Europa și cu prioritățile 2 și 5 din rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale în vederea realizării Spațiului european al educației și dincolo de acesta (2021-2030).

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene – Grupul de lucru privind educația și formarea profesională și tranziția verde

Grupul de lucru privind educația adulților: deschiderea de oportunități pentru toți

Principalul obiectiv al acestui grup de lucru este de a facilita schimburile de idei și contribuțiile, ceea ce va ajuta statele membre să pună în aplicare principiile și obiectivele Agendei pentru competențe în Europa 2020: recalificarea și perfecționarea adulților și promovarea de acțiuni menite să-i încurajeze pe aceștia să abordeze o învățare continuă pe tot parcursul vieții. Acest grup de lucru va sprijini, de asemenea, consolidarea capacităților pentru a realiza punerea în aplicare a recomandării Consiliului din 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți și a recomandării Consiliului din 2022 privind conturile personale de învățare și microcertificatele. Activitatea sa respectă, de asemenea, planul de acțiune privind pilonul european al drepturilor sociale. Acest grup de lucru se va concentra asupra strategiilor naționale în materie de competențe, abilități pentru viață și finanțarea învățării în rândul adulților. Va adopta o abordare holistică în ceea ce privește învățarea în rândul adulților, pentru a acoperi întreaga populație adultă și toate tipurile de competențe, cu scopul de a-i sprijini pe adulți să prospere în viața lor personală și profesională.

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene – Grupul de lucru privind educația adulților: deschiderea de oportunități pentru toți

Grupul de lucru privind educația digitală: învățare, predare și evaluare (DELTA)

Scopul acestui grup de lucru este de a sprijini statele membre în punerea în aplicare a reformelor de politică în conformitate cu Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027. Acesta se va concentra în special pe promovarea unei educații digitale de înaltă calitate și favorabile incluziunii în UE, luând în considerare, în același timp, transformarea digitală, implicațiile și lecțiile învățate în urma pandemiei de COVID-19. În conformitate cu cele două priorități strategice ale planului de acțiune pentru educația digitală, activitățile de învățare reciprocă ale grupului vor aborda două întrebări de orientare.

  • Cum poate fi promovat un ecosistem de educație digitală performant de înaltă calitate?
  • Cum pot fi consolidate aptitudinile și competențele digitale pentru transformarea digitală?

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene – Grupul de lucru privind educația digitală: învățare, predare și evaluare (DELTA)

Grupul de lucru privind egalitatea și valorile în educație și formare

Acest grup de lucru se concentrează asupra reformelor structurale pentru promovarea egalității în educație și formare. Se bazează pe valorile UE (combaterea radicalizării, educația și formarea civică, dimensiunea europeană a educației, combaterea dezinformării și integrarea refugiaților și a migranților în educație și formare). Grupul de lucru examinează, de asemenea, domeniile relevante legate de egalitate, ținând seama de dubla abordare a unei educații favorabile incluziunii pentru toți dar care țintește totuși anumite categorii ale populației. Alături de aceste abordări axate pe teme și grupuri (cum ar fi egalitatea de gen, combaterea rasismului, egalitatea romilor, persoanele care provin din familii de migranți, persoanele LGBTQI și persoanele cu handicap), grupul de lucru examinează și chestiuni transversale cu beneficii societale și de o importanță deosebită pentru toate grupurile discriminate și dezavantajate, cum ar fi combaterea segregării în educație și gestionarea diversității.

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene – Grupul de lucru privind egalitatea și valorile în educație și formare