Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

EEE strateginės programos darbo grupės

Kiekviena darbo grupė sutelks dėmesį į vieną iš bendro intereso temų:

Remdamosi „ET 2020“ darbo grupių veiklos rezultatais, dalyvaudamos naujame Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje cikle (2021–2030 m.) ir laikydamosi komunikato dėl Europos švietimo erdvės ir 2021 m. vasario mėn. Tarybos rezoliucijos, darbo grupės prisidės prie Europos švietimo erdvės įgyvendinimo. Darbo grupės tęs savo darbą iki dabartinių įgaliojimų pabaigos 2025 m. gruodžio mėn.

Darbo grupės, vykdydamos tarpusavio mokymąsi, siekia dalytis informacija apie nacionalinės švietimo politikos reformas ir paskatinti teigiamus pokyčius visoje Europos Sąjungoje (ES). Darbo grupių veiklos rezultatai paskatins įtraukias, holistines ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi perspektyvas, taip pat bus sustiprinta švietimo, mokymo ir kitų ES politikos sričių bei finansavimo sinergija, padedanti kurti Europos švietimo erdvę.

Daugiau informacijos apie darbo grupių narius ar dokumentus pateikiama Europos Komisijos ekspertų grupių registre.

Pagrindiniai faktai

Darbo grupes sudaro ES valstybių narių ir kitų dalyvaujančių šalių paskirti valdžios pareigūnai. Į grupes, kurias koordinuoja Europos Komisija, taip pat skiriama suinteresuotųjų organizacijų ir socialinių partnerių atstovų. Grupės remia ES pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimą švietimo ir mokymo srityje, kad būtų skatinamos nacionalinės reformos, ir suteikia forumą keistis patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip spręsti pagrindines problemas.

Švietimo ir mokymo srityje darbo grupės pirmiausia buvo įsteigtos pagal darbo programą „Švietimas ir mokymas 2010“, siekiant švietimo ir mokymo srityje įgyvendinti atvirąjį koordinavimo metodą. Pagal strateginę programą „ET 2020“ darbo grupės buvo pagrindinis tarpusavio mokymosi forumas.

Naujosios darbo grupės padės ES valstybėms narėms ir Komisijai įgyvendinti Europos švietimo erdvę, vykdant Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, Europos įgūdžių darbotvarkę ir kitas ES švietimo, mokymo ir įgūdžių politikos pavyzdines iniciatyvas.

Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros darbo grupė

Ši darbo grupė padės valstybėms narėms įgyvendinti 2019 m. Tarybos rekomendaciją dėl aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų ir jos pagrindinį komponentą – ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros ES kokybės sistemą. Ji daugiausia rems tarpusavio mokymąsi, grindžiamą šia priemone, kontrole ir kokybės vertinimu, ir vykdys tolesnę veiklą, remdamasi „ET 2020“ darbo grupės, kuri daugiausia dėmesio skyrė įtraukčiai, darbuotojų profesionalizavimui ir COVID-19 pandemijos valdymui ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sektoriuje, veiklos rezultatais.

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros darbo grupė

Mokyklų darbo grupė

Ši darbo grupė sieks skatinti, kad visi besimokantys asmenys pasiektų geresnių rezultatų pagrindinių įgūdžių srityje ir sėkmingai užbaigtų švietimo ir mokymo kryptis; vykdys švietimą žaliosios pertvarkos tikslais; rūpinsis pedagogų kompetencijos ir motyvacijos didinimu.

Darbo grupę sudaro du pogrupiai:

  • Veiksmingi būdai pasiekti gerų mokymosi rezultatų

    Šis pogrupis rems būsimos Tarybos rekomendacijos dėl veiksmingų būdų pasiekti gerų mokymosi rezultatų įgyvendinimą ir tolesnius veiksmus, skatindamas tarpusavio mokymąsi ir keitimąsi geriausios patirties pavyzdžiais, be kita ko, su gerove mokykloje susijusiais klausimais.

  • Švietimas aplinkos tvarumo klausimais

    Šis pogrupis rems tolesnius veiksmus, susijusius su Tarybos rekomendacija dėl švietimo aplinkos tvarumo klausimais, ir skatins tarpusavio mokymąsi ir mainus, kaip švietimas gali padėti pereiti prie ekologiškesnės ir tvaresnės Europos, įskaitant tvarumo kompetencijos ugdymą.

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Mokyklų darbo grupė

Aukštojo mokslo darbo grupė

Ši darbo grupė rems ES valstybių narių ir kitų dalyvaujančių šalių reformas, kad būtų kuo labiau padidintas aukštojo mokslo sistemų potencialas. Parama reformoms apims aukštojo mokslo sektoriaus pertvarkos skatinimą, absolventų rengimą kintančios visuomenės ir darbo rinkų sąlygoms, taip pat indėlį kuriant stipresnę Europą, stiprinant Europos inovacijų pajėgumus, kad iki 2025 m. būtų sukurta Europos švietimo erdvė, kaip numatyta pagal būsimą Europos universitetų strategiją. Darbo grupė tai darys skatindama tarpusavio mokymąsi apie nacionalinių švietimo sistemų politikos reformą ir techniniu lygmeniu aptardama Europos aukštojo mokslo politikos iniciatyvas. Darbo grupė sieks palankesnių sąlygų aukštojo mokslo įstaigų švietimo ir mokslinių tyrimų bei inovacijų paskirčių sinergijai Europos švietimo erdvėje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje, kartu užtikrindama suderinamumą su Europos aukštojo mokslo erdve.

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Aukštojo mokslo darbo grupė

Profesinio rengimo ir mokymo ir žaliosios pertvarkos darbo grupė

Pagrindinis šios darbo grupės tikslas – sudaryti sąlygas techniniams mainams, kurie padės valstybėms narėms įgyvendinti principus ir tikslus, apibrėžtus:

Šis darbas atitinka Europos žaliąjį kursą ir Europos socialinių teisių ramstį, taip pat Europos įgūdžių darbotvarkės 6 veiksmą ir Tarybos rezoliucijos dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant Europos švietimo erdvės ir vėliau (2021–2030 m.) 2 ir 5 prioritetus.

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Profesinio rengimo ir mokymo ir žaliosios pertvarkos darbo grupė

Suaugusiųjų mokymosi darbo grupė. Galimybių atvėrimas visiems

Pagrindinis šios darbo grupės tikslas – sudaryti sąlygas mainams ir darbui, kurie padės valstybėms narėms įgyvendinti 2020 m. Europos įgūdžių darbotvarkės veiksmus: suaugusiųjų perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, taip pat galimybių jiems suteikimą tęsti mokymąsi visą gyvenimą. Ši darbo grupė taip pat rems gebėjimų stiprinimą, kad būtų įgyvendinta 2016 m. Tarybos rekomendacija dėl įgūdžių tobulinimo krypčių – naujų galimybių suaugusiesiems ir 2022 m. Tarybos rekomendacijų dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų ir mikrokredencialų. Šis darbas taip pat atitinka Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą. Darbo grupė daugiausia dėmesio skirs nacionalinėms įgūdžių strategijoms, įgūdžiams visam gyvenimui ir suaugusiųjų mokymosi finansavimui. Bus laikomasi holistinio požiūrio į suaugusiųjų mokymąsi, siekiant aprėpti visą suaugusiųjų populiaciją ir visų rūšių įgūdžius, kad suaugusiesiems būtų padedama gerai jaustis asmeniniame ir profesiniame gyvenime.

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Suaugusiųjų mokymosi darbo grupė.

Skaitmeninio švietimo: mokymosi, mokymo ir vertinimo darbo grupė (angl. DELTA)

Šios darbo grupės tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti politikos reformas pagal 2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planą. Daugiausia dėmesio bus skiriama aukštos kokybės ir įtraukaus skaitmeninio švietimo skatinimui ES, kartu atsižvelgiant į skaitmeninę pertvarką, COVID-19 pandemijos padarinius ir įgytą patirtį. Orientuodamasi į abu Skaitmeninio švietimo veiksmų plano strateginius prioritetus, grupė, vykdydama tarpusavio mokymosi veiklą, nagrinės du pagrindinius klausimus:

  • kaip galima skatinti itin veiksmingą skaitmeninio švietimo ekosistemą?
  • kaip galima gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus?

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Skaitmeninio švietimo: mokymosi, mokymo ir vertinimo darbo grupė

Lygybės ir vertybių švietimo ir mokymo srityje darbo grupė

Ši darbo grupė daugiausia dėmesio skiria struktūrinėms reformoms, skirtoms skatinti lygybę švietimo ir mokymo srityje. Ji remiasi ES vertybėmis (įskaitant kovą su radikalizacija, pilietiškumo ugdymą ir mokymą, europinį švietimo aspektą, dezinformaciją ir pabėgėlių bei migrantų įtraukimą į švietimą ir mokymą). Ji taip pat nagrinėja atitinkamas su lygybe susijusias sritis, atsižvelgdama į dvejopą požiūrį į įtraukų švietimą visiems, kartu orientuodamasi į konkrečias gyventojų grupes. Naudojami tiek į grupes orientuoti metodai (pvz., lyčių lygybė, kova su rasizmu, romų lygybė, migrantų kilmės asmenys, LGBTQI asmenys ir neįgalieji), tiek kompleksiniai visuomenei naudingi ir visoms diskriminuojamoms ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms svarbūs klausimai, pavyzdžiui, kova su segregacija švietimo srityje ir įvairovės valdymas.

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Lygybės ir vertybių švietimo ir mokymo srityje darbo grupė