Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Radne skupine iz strateškog okvira europskog prostora obrazovanja

Svaka radna skupina bit će usmjerena na jednu od tema od zajedničkog interesa:

 • rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • škole, uključujući podskupine za:
  • puteve do školskog uspjeha
  • obrazovanje za okolišnu održivost
 • visoko obrazovanje
 • strukovno obrazovanje i osposobljavanje te zelenu tranziciju
 • obrazovanje odraslih: otvaranje prilika za svakoga
 • digitalno obrazovanje: učenje, osposobljavanje i vrednovanje
 • ravnopravnost i vrijednosti u obrazovanju i osposobljavanju.

Na temelju rezultata radnih skupina za obrazovanje i osposobljavanje do 2020., u okviru novog ciklusa europske suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja (2021. – 2030.) te u skladu s Komunikacijom o europskom prostoru obrazovanja i rezolucijom Vijeća iz veljače 2021., radne skupine doprinijet će ostvarenju europskog prostora obrazovanja. Radne skupine nastavit će s radom do isteka tekućeg mandata u prosincu 2025. 

Cilj je radnih skupina u okviru uzajamnog učenja razmjenjivati informacije o reformama nacionalnih obrazovnih politika i poticati pozitivne promjene u cijeloj Europskoj uniji. Rezultati radnih skupina bit će poticaj za perspektive uključivog, holističkog i cjeloživotnog učenja te će ojačati sinergije između EU-ovih politika i financiranja za obrazovanje, osposobljavanje i druga područja kako bi se pridonijelo uspostavljanju europskog prostora obrazovanja. 

Informacije o članovima radnih skupina ili o dokumentima dostupne su u Registru stručnih skupina Europske komisije. 

Kontekst

Članovi radnih skupina vladini su dužnosnici koje imenuju države članice EU-a i druge zemlje sudionice. U te se skupine imenuju i predstavnici organizacija dionika i socijalnih partnera, a koordinira ih Europska komisija. Skupine podupiru provedbu glavnih EU-ovih inicijativa u području obrazovanja i osposobljavanja kako bi se potaknule nacionalne reforme i osigurao forum za razmjenu iskustava i najboljih praksi u suočavanju s glavnim izazovima. 

Radne skupine u području obrazovanja i osposobljavanja uspostavljene su u okviru programa rada „Obrazovanje i osposobljavanje 2010.” s ciljem primjene otvorene metode koordinacije u tom području. U strateškom okviru za obrazovanje i osposobljavanje do 2020. radne su skupine bile glavni forum za uzajamno učenje. 

Nove radne skupine pružat će potporu državama članicama EU-a i Komisiji u uspostavljanju europskog prostora obrazovanja u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje, Programom vještina za Europu i drugim vodećim politikama EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja i vještina.

Radna skupina za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Ta će radna skupina pružati potporu državama članicama u provedbi Preporuke Vijeća iz 2019. o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i njezina glavnog elementa, okvira EU-a za kvalitetu u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Uglavnom će podupirati uzajamno učenje na temelju mjerenja, praćenja i ocjenjivanja kvalitete te će se poduzimati daljnje radnje na temelju rada radne skupine za obrazovanje i osposobljavanje do 2020., koja je bila usmjerena na uključivanje, profesionalizaciju osoblja i upravljanje pandemijom bolesti COVID-19 u sektoru ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Radna skupina za škole

Cilj te radne skupine bit će poboljšanje rezultata za osnovne vještine i uspješno dovršenje obrazovanja i osposobljavanja za sve učenike, obrazovanje za zelenu tranziciju te poboljšanje kompetencija i motivacije u profesijama u obrazovanju. 

Radna skupina ima dvije podskupine, i to za: (1) puteve do školskog uspjeha i (2) obrazovanje za okolišnu održivost. 

 • Podskupina za puteve do školskog uspjeha podupirat će provedbu i daljnje praćenje predstojeće Preporuke Vijeća o putevima do školskog uspjeha promicanjem uzajamnog učenja i razmjene najboljih praksi, uključujući pitanja povezana s dobrobiti u školi. 
 • Podskupina za obrazovanje za okolišnu održivost podupirat će daljnje postupanje u vezi s Preporukom Vijeća o obrazovanju za okolišnu održivost te će promicati uzajamno učenje i komunikaciju o tome kako se obrazovanjem može podupirati prelazak na zeleniju i održiviju Europu, uključujući razvoj kompetencija za održivost.

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za škole

Radna skupina za visoko obrazovanje

Ta će radna skupina podupirati reforme država članica i drugih zemalja sudionica kako bi se maksimalno iskoristio potencijal sustava visokog obrazovanja. To će uključivati promicanje transformacije sektora visokog obrazovanja, pripremu osoba s diplomom za naša društva i tržišta rada koja se mijenjaju te naposljetku doprinos izgradnji snažnije Europe jačanjem inovacijskog kapaciteta Europe na putu prema uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025., u skladu s budućom europskom strategijom za sveučilišta. Radna skupina olakšavat će postizanje sinergija između misija visokih učilišta u pogledu obrazovanja te istraživanja i inovacija, u kontekstu europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora, uz istodobno osiguravanje usklađenosti s europskim prostorom visokog obrazovanja.

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za visoko obrazovanje

Radna skupina za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) te zelenu tranziciju

Glavni je cilj te radne skupine omogućiti tehničku razmjenu, što će državama članicama pomoći u provedbi načela i ciljeva iz: 

Rad skupine u skladu je s europskim zelenim planom i europskim stupom socijalnih prava, kao i s mjerom 6. iz Programa vještina za Europu te prioritetima 2. i 5. iz Rezolucije Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021.–2030.)

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Radna skupina za obrazovanje odraslih: otvaranje prilika za svakoga

Glavni je cilj te radne skupine omogućiti razmjene i davanje doprinosa, čime će se državama članicama pružiti potpora u provedbi mjera iz Programa vještina za Europu za 2020.: prekvalifikacije i unapređenja vještina odraslih te poticanja odraslih na cjeloživotno učenje. Skupina će podupirati i izgradnju kapaciteta kako bi se uspješno provela Preporuka Vijeća iz 2016. o oblicima usavršavanja: nove prilike za odrasle. Taj je rad u skladu i s Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Radna skupina bit će usmjerena na nacionalne strategije za vještine, vještine za život i financiranje obrazovanja odraslih. Primjenjivat će holistički pristup kako bi se obuhvatilo cijelo odraslo stanovništvo i sve vrste vještina i tako odraslim osobama pomoglo da napreduju na tržištu rada i u društvu.

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za obrazovanje odraslih

Radna skupina za digitalno obrazovanje: učenje, osposobljavanje i vrednovanje

Cilj je te radne skupine pružiti potporu državama članicama u provedbi reformi politika u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje za razdoblje 2021. – 2027., s posebnim naglaskom na poticanju visokokvalitetnog i uključivog digitalnog obrazovanja u EU-u, uzimajući pritom u obzir digitalnu transformaciju te posljedice i iskustva stečena tijekom pandemije bolesti COVID-19. U skladu s dvama strateškim prioritetima Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, aktivnosti te skupine usmjerene na uzajamno učenje bavit će se dvama glavnim pitanjima:

 • Kako se može pridonijeti uspostavi uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja?
 • Kako se mogu unaprijediti digitalne vještine i kompetencije za digitalnu transformaciju?

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za digitalno obrazovanje: učenje, osposobljavanje i vrednovanje

Radna skupina za ravnopravnost i vrijednosti u obrazovanju i osposobljavanju

Ta radna skupina bit će usmjerena na strukturne reforme za promicanje ravnopravnosti u obrazovanju i osposobljavanju. Njezin će se rad temeljiti na vrijednostima EU-a (uključujući borbu protiv radikalizacije, građanski odgoj i obrazovanje, europsku dimenziju u obrazovanju, dezinformacije te uključivanje izbjeglica i migranata u obrazovanje i osposobljavanje). Razmatrat će i relevantna područja povezana s ravnopravnošću, uzimajući u obzir dvojni pristup uključivog obrazovanja za sve uz posebnu usmjerenost na određene skupine stanovništva. Bavit će se pitanjima koja se odnose na određene skupine (primjerice pitanjima rodne ravnopravnosti, borbe protiv rasizma te ravnopravnosti Roma, osoba migrantskog podrijetla, LGBTIQ osoba i osoba s invaliditetom), ali i međusektorskim pitanjima koja se odnose na šire društvo i od velike su važnosti za sve diskriminirane skupine i skupine u nepovoljnom položaju, primjerice pitanjima borbe protiv segregacije u obrazovanju, upravljanja raznolikošću i izgradnje osjećaja pripadnosti u perspektivi cjeloživotnog učenja. 

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za ravnopravnost i vrijednosti