Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Radne skupine strateškog okvira za europski prostor obrazovanja

Svaka radna skupina bavit će se jednom od tema od zajedničkog interesa:

Polazeći od rezultata radnih skupina za obrazovanje i osposobljavanje do 2020., u okviru novog ciklusa europske suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja (2021. – 2030.), radne skupine će u skladu s Komunikacijom o europskom prostoru obrazovanja i Rezolucijom Vijeća iz veljače 2021. doprinositi ostvarenju europskog prostora obrazovanja. Nastavit će s radom do isteka tekućeg mandata u prosincu 2025.

Cilj je radnih skupina u okviru uzajamnog učenja razmjenjivati informacije o reformama nacionalnih obrazovnih politika i poticati pozitivne promjene u cijeloj Europskoj uniji. Rezultati radnih skupina bit će poticaj za uključive i cjelovite perspektive cjeloživotnog učenja te će ojačati sinergije između EU-ovih politika i financiranja za obrazovanje, osposobljavanje i druga područja radi uspostave europskog prostora obrazovanja.

Više informacija o članovima radnih skupina ili o dokumentima dostupno je u Registru stručnih skupina Europske komisije.

Kontekst

Članovi radnih skupina vladini su dužnosnici koje imenuju države članice EU-a i druge zemlje sudionice. U te se skupine imenuju i predstavnici organizacija dionika i socijalnih partnera, a koordinira ih Europska komisija. Skupine podupiru provedbu glavnih EU-ovih inicijativa u području obrazovanja i osposobljavanja kako bi se potaknule nacionalne reforme i otvorio forum za razmjenu iskustava i najbolje prakse u svladavanju glavnih prepreka.

U području obrazovanja i osposobljavanja radne skupine prvi put su angažirane u okviru programa rada „Obrazovanje i osposobljavanje 2010.” radi primjene otvorene metode koordinacije u tom području. U strateškom okviru za obrazovanje i osposobljavanje do 2020. bile su glavni forum za uzajamno učenje.

Nove radne skupine pružat će potporu državama članicama EU-a i Komisiji u uspostavi europskog prostora obrazovanja u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje, Programom vještina za Europu i drugim vodećim politikama EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja i vještina.

Radna skupina za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Ta će radna skupina pružati potporu državama članicama u provedbi Preporuke Vijeća iz 2019. o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i njezine glavne komponente, okvira EU-a za kvalitetu u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. U prvom redu će podupirati uzajamno učenje na temelju mjerenja, praćenja i ocjenjivanja kvalitete te će se nadovezati na rad radne skupine za obrazovanje i osposobljavanje do 2020., koja se bavila uključivanjem, profesionalizacijom osoblja i upravljanjem pandemijom bolesti COVID-19 u sektoru ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Radna skupina za škole

Cilj te radne skupine bit će poboljšanje osnovnih vještina i uspješan završetak obrazovanja i osposobljavanja za sve učenike, obrazovanje za zelenu tranziciju te poboljšanje kompetencija i motivacije u učiteljskoj profesiji.

Ta radna skupina ima dvije podskupine:

  • Putevi do školskog uspjeha

    Ta će podskupina podupirati provedbu i daljnje praćenje predstojeće Preporuke Vijeća o inicijativi „Putevi do školskog uspjeha” promicanjem uzajamnog učenja i razmjene najbolje prakse, uključujući pitanja povezana s dobrobiti u školi.

  • Obrazovanje za okolišnu održivost

    Ta će podskupina podupirati daljnje postupanje u vezi s Preporukom Vijeća o obrazovanju za okolišnu održivost te će promicati uzajamno učenje i komunikaciju o tome kako obrazovanje može doprinijeti prelasku na zeleniju i održiviju Europu, uključujući razvoj kompetencija za održivost.

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za škole

Radna skupina za visoko obrazovanje

Ta će radna skupina podupirati reforme država članica EU-a i drugih zemalja sudionica kojima se nastoji maksimalno iskoristiti potencijal njihovih sustava visokog obrazovanja. Potpora reformama uključivat će promicanje transformacije sektora visokog obrazovanja i pripremu osoba koje su nedavno diplomirale za sudjelovanje u društvu i na tržištima rada koji se stalno mijenjaju. To obuhvaća i doprinos izgradnji snažnije Europe jačanjem njezina inovacijskog kapaciteta u okviru nastojanja da se do 2025. uspostavi europski prostor obrazovanja, u skladu s europskom strategijom za sveučilišta. Radna skupina će zato promicati uzajamno učenje o reformama politike u okviru nacionalnih obrazovnih sustava i raspravljanjem o inicijativama europske politike u području visokog obrazovanja na tehničkoj razini. Osim toga, olakšavat će suradnju u okviru misija visokih učilišta u pogledu obrazovanja te istraživanja i inovacija, u kontekstu europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora, a ujedno osiguravati usklađenost s europskim prostorom visokog obrazovanja.

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za visoko obrazovanje

Radna skupina za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) te zelenu tranziciju

Glavni je cilj te radne skupine omogućiti tehničku razmjenu, što će državama članicama pomoći u provedbi načela i ciljeva iz:

Rad skupine u skladu je s europskim zelenim planom i europskim stupom socijalnih prava, kao i s mjerom 6 iz Programa vještina za Europu te prioritetima 2. i 5. iz Rezolucije Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021. – 2030.).

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Radna skupina za obrazovanje odraslih: nove prilike za svakoga

Glavni je cilj te radne skupine omogućiti razmjenu informacija i znanja, čime će državama članicama pomoći u provedbi mjera iz Programa vještina za Europu za 2020.: prekvalifikacije i usavršavanja odraslih te poticanja odraslih na cjeloživotno učenje. Skupina će podupirati i izgradnju kapaciteta kako bi se uspješno provela Preporuka Vijeća iz 2016. o oblicima usavršavanja: nove prilike za odrasle  te preporuke Vijeća iz 2022. o individualnim računima za učenje i o mikrokvalifikacijama. Rad skupine u skladu je i s Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Skupina će se primarno baviti nacionalnim strategijama za vještine, vještinama za život i financiranjem obrazovanja odraslih. Primjenjivat će cjelovit pristup obrazovanju odraslih kako bi se obuhvatilo sve odraslo stanovništvo i sve vrste vještina i tako odraslim osobama pomoglo da budu uspješne u privatnom i u profesionalnom životu.

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za obrazovanje odraslih

Radna skupina za digitalno obrazovanje: učenje, osposobljavanje i vrednovanje

Cilj je te radne skupine pomoći državama članicama u provedbi reformi politika u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje za razdoblje 2021. – 2027. Težište će biti na poticanju visokokvalitetnog i uključivog digitalnog obrazovanja u EU-u s obzirom na digitalnu transformaciju te posljedice i iskustva stečena tijekom pandemije bolesti COVID-19. U skladu s dva strateška prioriteta Akcijskog plana za digitalno obrazovanje skupina će u okviru aktivnosti uzajamnog učenja razmatrati dva glavna pitanja:

  • Kako se može pridonijeti uspostavi uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja?
  • Kako se mogu unaprijediti digitalne vještine i kompetencije za digitalnu transformaciju?

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za digitalno obrazovanje: učenje, osposobljavanje i vrednovanje

Radna skupina za ravnopravnost i vrijednosti u obrazovanju i osposobljavanju

Ta radna skupina primarno se bavi strukturnim reformama za promicanje ravnopravnosti u obrazovanju i osposobljavanju. Njezin se rad temelji na vrijednostima EU-a (uključujući borbu protiv radikalizacije, građanski odgoj i obrazovanje, europsku dimenziju u obrazovanju, suzbijanje dezinformacija te uključivanje izbjeglica i migranata u obrazovanje i osposobljavanje). Ona ujedno razmatra relevantna područja povezana s ravnopravnošću, uzimajući u obzir dvojni pristup uključivog obrazovanja za sve, a pritom posebnu pozornost posvećuje određenim skupinama stanovništva. Uz pitanja koja se odnose na određene skupine (npr. pitanja rodne ravnopravnosti, borbe protiv rasizma te ravnopravnosti Roma, osoba migrantskog podrijetla, LGBTIQ osoba i osoba s invaliditetom) ta radna skupina razmatra i međusektorska pitanja koja se odnose na šire društvo i od velike su važnosti za sve diskriminirane skupine i skupine u nepovoljnom položaju (npr. borba protiv segregacije u obrazovanju i upravljanje raznolikošću).

Registar stručnih skupina Europske komisije – Radna skupina za ravnopravnost i vrijednosti