Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Az európai oktatási térséggel kapcsolatos stratégiai keret munkacsoportjai

Mindegyik munkacsoport egy-egy olyan témára összpontosít, amely közös érdeklődésre tart számot:

A munkacsoportok az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés új ciklusának (2021–2030) a részét képezik és az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoportok eredményeire építenek. Céljuk, hogy hozzájáruljanak az európai oktatási térség megvalósításához, összhangban az európai oktatási térségről szóló közleménnyel és a 2021. februári tanácsi állásfoglalással. A munkacsoportok mandátuma 2025 decemberéig tart.

A munkacsoportok feladata, hogy (az egymástól való tanulás révén) megosszák a tagállami oktatási politikák reformjaival kapcsolatos információkat, és ösztönözzék a pozitív változásokat az Európai Unióban. A munkacsoportok tevékenységei a befogadó szellemű, holisztikus szerveződésű és az egész életen át tartó tanulásra helyezik a hangsúlyt, és megerősítik a szinergiákat az oktatás, a képzés, valamint az európai oktatási térség megvalósítását elősegítő egyéb uniós szakpolitikák és finanszírozás között.

A munkacsoportok tagjairól és a kapcsolódó dokumentumokról az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartásában lehet bővebben tájékozódni.

Háttér-információk

A munkacsoportok, melyeket az Európai Bizottság koordinál, a részt vevő (uniós vagy más) országok által kinevezett kormányzati tisztviselőkből, valamint érdekképviseleti szervezetek és szociális partnerek képviselőiből állnak. A munkacsoportok támogatják az oktatásra és képzésre vonatkozó kiemelt uniós kezdeményezések megvalósítását a nemzeti reformok előmozdítása érdekében, és fórumot biztosítanak a legfontosabb kihívások kezelésének módszereivel kapcsolatos tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjéhez.

Az oktatás és képzés területén először az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram keretében jöttek létre munkacsoportok. Céljuk a nyitott koordinációs módszer meghonosítása volt az oktatás és képzés területén. Az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben a munkacsoportok voltak az egymástól való tanulás fő fórumai.

Az új munkacsoportok segíteni fogják az uniós tagállamokat és a Bizottságot az európai oktatási térség kiépítésében, összhangban a digitális oktatási cselekvési tervvel, az európai készségfejlesztési programmal, valamint az oktatással, a képzéssel és a készségekkel kapcsolatos egyéb fontos uniós szakpolitikai kezdeményezésekkel.

A kisgyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoport

A munkacsoport támogatni fogja a tagállamokat a magas színvonalú kisgyermekkori nevelési és gondozási rendszerekről szóló tanácsi ajánlás (2019) végrehajtásában, valamint a kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségi keretrendszerének megvalósításában. Ez utóbbi az ajánlás vezéreleme. A csoport elsősorban a minőség mérésén, nyomon követésén és értékelésén alapuló, társaktól való tanulást támogatja, továbbá támaszkodik az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoport tevékenységeire, amely fő témái a következők voltak: befogadás, a nevelők és a gondozók professzionalizálása és a Covid19-világjárvány kezelése a kisgyermekkori nevelési és gondozási ágazaton belül.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – A kisgyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoport

Az iskolákkal foglalkozó munkacsoport

A munkacsoport céljai a következők: az alapkészségek terén elért eredmények javítása és a tanulók oktatási és képzési időszakának sikeres lezárása, a zöld átállás beemelése az oktatásba, továbbá a hozzáértés és a motiváció erősítése a pedagógusszakmában.

A munkacsoport két alcsoportból áll:

  • Utak az iskolai sikerhez

    Előmozdítja az egymástól való tanulást és a bevált módszerek (ideértve a jó iskolai közérzethez kapcsolódó gyakorlatok) cseréjét, ezáltal pedig támogatni fogja az „Utak az iskolai sikerhez” témájában hamarosan elkészülő tanácsi ajánlás végrehajtását és nyomon követését.

  • A környezeti fenntarthatóság oktatása

    Támogatni fogja a környezeti fenntarthatóság oktatásáról szóló tanácsi ajánlásra épülő intézkedéseket, és elő fogja mozdítani az egymástól való tanulást, valamint a tapasztalatcserét azzal kapcsolatban, hogy az oktatás miként segítheti elő Európa környezetkímélőbbé és fenntarthatóbbá válását, és ezen belül többek között a fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciák fejlesztését.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – Az iskolákkal foglalkozó munkacsoport

A felsőoktatással foglalkozó munkacsoport

Ez a munkacsoport támogatni fogja a tagállamok és más részt vevő országok azon reformjait, amelyek célja a felsőoktatási rendszerekben rejlő lehetőségek maximális kiaknázása. A reformok támogatása többek között a felsőoktatási ágazat átalakításának előmozdítását jelenti, valamint a frissdiplomások felkészítését a változó társadalmainkra és munkaerőpiacokra. Ide tartozik továbbá Európa innovációs kapacitásának és erejének növelése, hogy az egyetemekre vonatkozó európai stratégiával összhangban 2025-re létrejöjjön az európai oktatási térség. A csoport tagjai ennek jegyében előmozdítják a nemzeti oktatási rendszerek reformjával kapcsolatos kölcsönös tanulást, valamint technikai szinten megvitatják az európai felsőoktatási szakpolitikai kezdeményezéseket. A munkacsoport elősegíti a felsőoktatási intézmények azon oktatási, kutatási és innovációs feladatai közötti szinergiákat, amelyek az európai oktatási térséggel és az Európai Kutatási Térséggel kapcsolatosak, miközben biztosítja az összhangot az európai felsőoktatási térséggel.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – A felsőoktatással foglalkozó munkacsoport

A szakképzéssel és a zöld gazdaságra való átállással foglalkozó munkacsoport

A munkacsoport fő célja, hogy lehetővé tegye a szakismeretek cseréjét, hogy a tagállamok valóra válthassák az alábbi dokumentumokban foglalt célkitűzéseket és alapelveket:

Tevékenysége összhangban áll az európai zöld megállapodással és a szociális jogok európai pillérével , az európai készségfejlesztési program 6. intézkedésével, valamint az oktatás és a képzés terén folytatott együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021-2030) szóló tanácsi állásfoglalás 2. és 5. prioritásával.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – A szakképzéssel és a zöld gazdaságra való átállással foglalkozó munkacsoport

„Felnőttoktatás: lehetőségek mindenkinek” munkacsoport

A munkacsoport eszmecseréknek és észrevételeknek hivatott fórumot biztosítani, hogy segítse a tagállamokat a 2020. évi európai készségfejlesztési programban foglalt intézkedések végrehajtásában (felnőttek át- és továbbképzése, valamint annak lehetővé tétele, hogy egész életük során tanulhassanak). „A kompetenciafejlesztési pályákról: új lehetőségek felnőttek számára” című tanácsi ajánlásban (2016) és az egyéni tanulási számlákról és a mikrotanúsítványokról szóló tanácsi ajánlásban (2022) foglalt kezdeményezések megvalósítása jegyében támogatni fogja továbbá a kapacitásépítést is. A csoport tevékenysége összhangban áll a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési tervvel. A munkacsoport kiemelt hangsúlyt fog helyezni a tagállamok készségstratégiáira, az életviteli készségekre és a felnőttoktatás finanszírozására. A felnőttoktatás terén holisztikus megközelítést fog alkalmazni, hogy elősegítse a felnőttek szakmai és magánéletének kiteljesedését: célcsoportja a teljes felnőtt lakosság, tevékenységei pedig minden készségtípust felölelnek.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – „Felnőttoktatás: lehetőségek mindenkinek” munkacsoport

„Digitális oktatás: tanulás, képzés és értékelés” munkacsoport

E munkacsoport célja, hogy támogassa a tagállamokat a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló digitális oktatási cselekvési tervvel összhangban álló szakpolitikai reformjaik végrehajtásában. Kiemelt hangsúlyt helyez a magas színvonalú és inkluzív digitális oktatás előmozdítására az EU-ban, és figyelembe veszi a digitális átalakulást, valamint a Covid19-világjárvány következményeit és tanulságait. Az egymástól való tanulást ösztönző tevékenységek a digitális oktatási cselekvési terv két stratégiai prioritásával összhangban erre a két irányadó kérdésre keresnek választ:

  • Hogyan mozdítható elő a jó színvonalú digitális oktatás ökoszisztémája?
  • Hogyan fejleszthetők a digitális transzformációhoz szükséges digitális készségek és kompetenciák?

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – „Digitális oktatás: tanulás, képzés és értékelés” munkacsoport

„Egyenlőség és értékek az oktatásban és képzésben” munkacsoport

A munkacsoport azokra a strukturális reformokra helyezi a hangsúlyt, amelyek előmozdítják az egyenlőséget az oktatás és a képzés terén. Ezek a reformok az EU értékein alapulnak (a radikalizálódás elleni küzdelem, az állampolgári ismeretek oktatása és képzése, az európai dimenzió beemelése az oktatásba, a dezinformáció elleni fellépés, a menekültek és migránsok bevonása az oktatásba és a képzésbe stb.). Megvizsgálja az egyenlőséghez kapcsolódó releváns területeket is, szem előtt tartva azt a kettős célt, hogy az oktatás egyrészt inkluzív legyen, másrészt konkrét népességcsoportokat célozzon meg. Egyfelől olyan megközelítéseket fog alkalmazni, amelyek egy-egy csoportra összpontosítanak (így törekedvén például a nemek közötti egyenlőségre, a rasszizmus elleni küzdelemre, valamint a romák, a migráns hátterű személyek, az LMBTIQ-személyek és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére), másrészt azokat a horizontális kérdéseket is előtérbe helyezi, amelyek társadalmi előnyökkel járnak és nagy jelentőséggel bírnak minden hátrányos megkülönböztetést elszenvedő csoport számára. Ilyen például az oktatáson belüli szegregáció elleni küzdelem és a sokszínűség kezelése.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – „Egyenlőség és értékek az oktatásban és képzésben” munkacsoport