Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Az európai oktatási térséggel kapcsolatos stratégiai keret munkacsoportjai

Mindegyik munkacsoport egy-egy olyan témára összpontosít, amely közös érdeklődésre tart számot:

 • Kisgyermekkori nevelés és gondozás
 • Iskolák, beleértve a következő alcsoportokat:
  • Utak az iskolai sikerhez
  • A környezeti fenntarthatóság oktatása
 • Felsőoktatás
 • Szakképzés és a zöld gazdaságra való átállás
 • Felnőttoktatás: lehetőségek mindenkinek
 • Digitális oktatás: tanulás, képzés és értékelés
 • Egyenlőség és értékek az oktatásban és képzésben

A munkacsoportok az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés új ciklusának (2021–2030) a részét képezik és az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoportok eredményeire építkeznek. Céljuk, hogy hozzájáruljanak az európai oktatási térség megvalósításához, összhangban az európai oktatási térségről szóló közleménnyel és a 2021. februári tanácsi állásfoglalással. A munkacsoportok mandátuma 2025 decemberéig tart. 

A munkacsoportok feladata, hogy (az egymástól való tanulás révén) megosszák a tagállami oktatási politikák reformjaival kapcsolatos információkat, és ösztönözzék a pozitív változásokat az Európai Unióban (EU). A munkacsoportok tevékenységei a befogadó szellemű, holisztikus szerveződésű és az egész életen át tartó tanulásra helyezik a hangsúlyt, és megerősítik a szinergiákat az oktatás, a képzés, valamint az európai oktatási térség megvalósítását elősegítő egyéb uniós szakpolitikák és finanszírozás között. 

A munkacsoportok tagjairól és a kapcsolódó dokumentumokról az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartásában lehet tájékozódni. 

Háttér-információk

A munkacsoportok a részt vevő (uniós vagy más) országok által kinevezett kormányzati tisztviselőkből, valamint érdekképviseleti szervezetek és szociális partnerek képviselőiből állnak. A csoportokat az Európai Bizottság koordinálja. A munkacsoportok támogatják az oktatásra és képzésre vonatkozó kiemelt uniós kezdeményezések megvalósítását a nemzeti reformok előmozdítása érdekében, és fórumot biztosítanak a legfontosabb kihívások kezelésének módszereivel kapcsolatos tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjéhez. 

Az oktatás és képzés területén először az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram keretében jöttek létre munkacsoportok. Céljuk a nyitott koordinációs módszer meghonosítása volt az oktatás és képzés területén. Az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben a munkacsoportok voltak az egymástól való tanulás fő fórumai. 

Az új munkacsoportok segíteni fogják az uniós tagállamokat és a Bizottságot az európai oktatási térség kiépítésében, összhangban a digitális oktatási cselekvési tervvel, az európai készségfejlesztési programmal, valamint az oktatással, a képzéssel és a készségekkel kapcsolatos egyéb fontos uniós szakpolitikai kezdeményezésekkel.

A kisgyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoport

A munkacsoport támogatni fogja a tagállamokat a magas színvonalú kisgyermekkori nevelési és gondozási rendszerekről szóló tanácsi ajánlás (2019) végrehajtásában, valamint a kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségi keretrendszerének megvalósításában. Ez utóbbi az ajánlás vezéreleme. A csoport elsősorban a minőség mérésén, nyomon követésén és értékelésén alapuló, társaktól való tanulást támogatja, továbbá támaszkodik az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoport tevékenységeire, amely fő témái a következők voltak: befogadás, a nevelők és a gondozók professzionalizálása és a Covid19-világjárvány kezelése a kisgyermekkori nevelési és gondozási ágazaton belül.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – A kisgyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoport 

Az iskolákkal foglalkozó munkacsoport

A munkacsoport céljai a következők: az alapkészségek terén elért eredmények javítása és a tanulók oktatási és képzési időszakának sikeres lezárása, a zöld átállás beemelése az oktatásba, továbbá a hozzáértés és a motiváció erősítése a pedagógusszakmában. 

A munkacsoport két alcsoportból áll, amelyek a következő témákkal foglalkoznak: i.) utak az iskolai sikerhez és ii.) a környezeti fenntarthatóság oktatása. 

 • Az „Utak az iskolai sikerhez” alcsoport előmozdítja az egymástól való tanulást és a bevált módszerek (ideértve a jó iskolai közérzethez kapcsolódó gyakorlatok) cseréjét, ezáltal pedig támogatni fogja az utak az iskolai sikerhez témájában hamarosan elkészülő tanácsi ajánlás végrehajtását és nyomon követését. 
 • „A környezeti fenntarthatóság oktatása” alcsoport támogatni fogja a környezeti fenntarthatóság oktatásáról szóló tanácsi ajánlás nyomon követését, és elő fogja mozdítani az egymástól való tanulást, valamint a tapasztalatcserét azzal kapcsolatban, hogy az oktatás miként segítheti elő Európa környezetkímélőbbé és fenntarthatóbbá válását, és ezen belül többek között a fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciák fejlesztését.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – Az iskolákkal foglalkozó munkacsoport

A felsőoktatással foglalkozó munkacsoport

Ez a munkacsoport támogatni fogja a tagállamok és más részt vevő országok azon reformjait, amelyek célja a felsőoktatási rendszerekben rejlő lehetőségek maximális kiaknázása. Előmozdítja többek között a felsőoktatási ágazat átalakítását, valamint a frissdiplomások felkészítését változó társadalmainkra és munkaerőpiacainkra. Célja továbbá Európa innovációs kapacitásának és erejének növelése, hogy az egyetemekre vonatkozó európai stratégiával összhangban 2025-re létrejöjjön az európai oktatási térség. A munkacsoport elősegíti a felsőoktatási intézmények azon oktatási, kutatási és innovációs feladatai közötti szinergiákat, amelyek az európai oktatási térséggel és az Európai Kutatási Térséggel kapcsolatosak, miközben biztosítja az összhangot az európai felsőoktatási térséggel.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – A felsőoktatással foglalkozó munkacsoport

A szakképzéssel és a zöld gazdaságra való átállással foglalkozó munkacsoport

A munkacsoport fő célja technikai cserék lehetővé tétele, ami segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy valóra váltsák az alábbi dokumentumokban foglalt célkitűzéseket és alapelveket: 

Tevékenysége összhangban áll az európai zöld megállapodással és a szociális jogok európai pillérével , az európai készségfejlesztési program 6. intézkedésével, valamint az oktatás és a képzés terén folytatott együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021-2030) szóló tanácsi állásfoglalás 2. és 5. prioritásával.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – A szakképzéssel és a zöld gazdaságra való átállással foglalkozó munkacsoport

„Felnőttoktatás: lehetőségek mindenkinek” munkacsoport

A munkacsoport eszmecseréknek és észrevételeknek hivatott fórumot biztosítani, hogy segítse a tagállamokat az európai készségfejlesztési programban (2020) foglalt intézkedések végrehajtásában (felnőttek át- és továbbképzése, valamint annak lehetővé tétele, hogy egész életük során tanulhassanak). „A kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek számára” című tanácsi ajánlásban (2016) foglalt kezdeményezések megvalósítása jegyében támogatni fogja továbbá a kapacitásépítést is. A tevékenység összhangban áll a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési tervvel is. A munkacsoport kiemelt hangsúlyt fog helyezni a tagállamok készségstratégiáira, az életre szóló készségekre és a felnőttoktatás finanszírozására. A felnőttoktatás terén holisztikus megközelítést fog alkalmazni, hogy elősegítse a felnőttek boldogulását a munkaerőpiacon és a társadalomban: célcsoportja a teljes felnőtt lakosság, tevékenységeik pedig valamennyi készségtípust felölelik.

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – „Felnőttoktatás: lehetőségek mindenkinek” munkacsoport

„Digitális oktatás: tanulás, képzés és értékelés” munkacsoport

E munkacsoport célja, hogy támogassa a tagállamokat a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló digitális oktatási cselekvési tervvel összhangban álló szakpolitikai reformjaik végrehajtásában. Kiemelt hangsúlyt helyez a magas színvonalú és inkluzív digitális oktatás előmozdítására az EU-ban, és figyelembe veszi a digitális átalakulást, valamint a Covid19-világjárvány következményeit és tanulságait. Az egymástól való tanulást ösztönző tevékenységek a digitális oktatási cselekvési terv két stratégiai prioritásával összhangban erre a két irányadó kérdésre keresnek választ:

 • Hogyan mozdítható elő a jó színvonalú digitális oktatás ökoszisztémája?
 • Hogyan fejleszthetők a digitális transzformációhoz szükséges digitális készségek és kompetenciák?

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – „Digitális oktatás: tanulás, képzés és értékelés” munkacsoport

„Egyenlőség és értékek az oktatásban és képzésben” munkacsoport

A munkacsoport azokra a strukturális reformokra helyezi a hangsúlyt, amelyek előmozdítják az egyenlőséget az oktatás és a képzés terén. Alapját az EU értékei képezik, azaz: a radikalizálódás elleni küzdelem, az állampolgári ismeretek oktatása és képzése, az európai dimenzió beemelése az oktatásba, a dezinformáció elleni fellépés, a menekültek és migránsok bevonása az oktatásba és a képzésbe stb. Meg fogja vizsgálni az egyenlőséghez kapcsolódó releváns területeket is, szem előtt tartva azt a kettős célt, hogy az oktatás egyrészt inkluzív legyen, másrészt konkrét népességcsoportokat célozzon meg. Egyfelől olyan megközelítéseket fog alkalmazni, amelyek egy-egy csoportra összpontosítanak (így törekedvén például a nemek közötti egyenlőségre, a rasszizmus elleni küzdelemre, valamint a romák, a migráns hátterű személyek, az LMBTIQ-személyek és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére), másrészt azokat a horizontális kérdéseket is előtérbe helyezi, amelyek társadalmi előnyökkel járnak és nagy jelentőséggel bírnak minden hátrányos megkülönböztetést elszenvedő csoport számára. Ilyen például az oktatáson belüli szegregáció elleni küzdelem, a sokszínűség kezelése és az egész életen át tartó tanulás összefüggésében az összetartozás érzésének kialakítása. 

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartása – „Egyenlőség és értékek az oktatásban és képzésben” munkacsoport