Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eurooppalaisen koulutusalueen strategisten puitteiden työryhmät

Työryhmistä jokainen keskittyy yhteen yhteistä etua koskevaan aiheeseen.

Työryhmien työ pohjautuu ET 2020 -työryhmien tuloksiin, ja osana eurooppalaisen koulutusyhteistyön uutta sykliä (2021–2030) ne edistävät eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista asiaa koskevan tiedonannon ja neuvoston helmikuussa 2021 antaman päätöslauselman mukaisesti. Työryhmät jatkavat työtään siihen asti, kun niiden nykyinen toimeksianto päättyy joulukuussa 2025.

Työryhmien tärkeimpänä tavoitteena on keskinäisen oppimisen periaatteen mukaisesti jakaa tietoa kansallisten koulutuspolitiikkojen uudistuksista ja edistää myönteisiä muutoksia koko Euroopan unionissa (EU). Työryhmien tulokset luovat näkymiä osallistavalle, kokonaisvaltaiselle ja elinikäiselle oppimiselle ja vahvistavat koulutuspolitiikan ja muun EU-politiikan sekä rahoituksen välistä synergiaa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisen helpottamiseksi.

Tietoa työryhmien jäsenistä ja asiakirjoista löytyy Euroopan komission asiantuntijaryhmien rekisteristä.

Tausta

Työryhmät koostuvat EU:n jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden nimittämistä valtion virkamiehistä. Euroopan komission koordinoimiin ryhmiin nimetään myös sidosryhmäorganisaatioiden ja työmarkkinaosapuolten edustajia. Ryhmät tukevat koulutusalaa koskevien EU:n lippulaivahankkeiden toteuttamista kansallisten uudistusten edistämiseksi ja tarjoavat foorumin, jolla voidaan vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä keskeisiin haasteisiin vastaamisesta.

Koulutusalan työryhmät perustettiin ensimmäisen kerran Koulutus 2010 -työohjelman puitteissa avoimen koordinointimenetelmän toteuttamiseksi koulutusalalla. Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa (ET 2020) työryhmät olivat keskinäisen oppimisen tärkein foorumi.

Uudet työryhmät tukevat EU:n jäsenvaltioita ja komissiota, jotta eurooppalainen koulutusalue toteutuisi digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman, Euroopan osaamisohjelman ja muiden EU:n koulutus- ja osaamispolitiikan lippulaivahankkeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatusta käsittelevä työryhmä

Työryhmä tukee jäsenvaltioita laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä vuonna 2019 annetun neuvoston suosituksen ja sen keskeisen osan eli EU:n varhaiskasvatuksen laatupuitteiden täytäntöönpanossa. Se tukee pääasiassa vertaisoppimista laadun mittauksen, seurannan ja arvioinnin pohjalta sekä jatkaa ET 2020 -työryhmän työtä, joka keskittyi osallisuuteen, henkilöstön ammattimaistamiseen ja koronapandemian hallintaan varhaiskasvatusalalla.

Euroopan komission asiantuntijaryhmien rekisteri – varhaiskasvatusta käsittelevä työryhmä

Perusopetusta käsittelevä työryhmä

Työryhmän tavoitteena on edistää perustaitojen parempaa saavuttamista ja sitä, että kaikki oppijat saavat koulutusväylänsä onnistuneesti päätökseen, vihreään siirtymään tähtäävää koulutusta sekä opettajien ja kouluttajien osaamisen ja motivaation vahvistamista.

Työryhmässä on kaksi alaryhmää:

  • Tie koulumenestykseen

    Alaryhmä tukee myöhemmin annettavan asiaa koskevan neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa ja jatkotoimia edistämällä keskinäistä oppimista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, myös kysymyksissä, jotka liittyvät hyvinvointiin koulussa.

  • Ympäristökestävyyttä edistävä koulutus

    Alaryhmä tukee asiaa koskevan neuvoston suosituksen jatkotoimia ja edistää vastavuoroista oppimista ja kokemusten vaihtoa siitä, miten koulutuksella voidaan tukea siirtymistä vihreämpään ja kestävämpään Eurooppaan ja kestävyysosaamisen kehittämistä.

Euroopan komission asiantuntijaryhmien rekisteri – perusopetusta käsittelevä työryhmä

Korkeakoulutusta käsittelevä työryhmä

Työryhmä tukee EU-maiden ja muiden osallistujamaiden uudistuksia, joilla pyritään maksimoimaan korkeakoulujärjestelmien potentiaali. Tähän sisältyy tulevan korkeakoulualan muutoksen edistäminen sekä tutkinnon suorittaneiden valmentaminen muuttuvia yhteiskuntia ja työmarkkinoita varten. Lisäksi edistetään vahvemman Euroopan rakentamista parantamalla Euroopan innovointivalmiuksia osana eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista vuoteen 2025 mennessä eurooppalaisen yliopistostrategian mukaisesti. Työryhmä pyrkii tavoitteeseensa edistämällä kansallisten koulutusjärjestelmien koulutuspoliittisia uudistuksia koskevaa vastavuoroista oppimista ja keskustelemalla eurooppalaisen korkeakoulupolitiikan aloitteista teknisellä tasolla. Työryhmä helpottaa synergioita korkeakoulujen koulutus-, tutkimus- ja innovointitoimien välillä eurooppalaisen koulutusalueen ja eurooppalaisen tutkimusalueen yhteydessä ja varmistaa samalla johdonmukaisuuden suhteessa eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen.

Euroopan komission asiantuntijaryhmien rekisteri – korkeakoulutusta käsittelevä työryhmä

Ammatillista koulutusta ja vihreää siirtymää käsittelevä työryhmä

Työryhmän päätavoitteena on mahdollistaa teknisluonteiset vaihdot, jotka auttavat jäsenvaltioita panemaan täytäntöön seuraavien asiakirjojen periaatteet ja tavoitteet:

Työ on linjassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin samoin kuin Euroopan osaamisohjelman toimen 6 sekä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista edettäessä kohti eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista ja kehittämistä (2021–2030) annetun neuvoston päätöslauselman painopisteiden 2 ja 5 kanssa.

Euroopan komission asiantuntijaryhmien rekisteri – ammatillista koulutusta käsittelevä työryhmä

Aikuiskoulutusta käsittelevä työryhmä: mahdollisuuksia kaikille

Työryhmän päätavoitteena on mahdollistaa kokemusten ja tietojen vaihtaminen, joka tukee jäsenvaltioita Euroopan osaamisohjelman 2020 toimien toteuttamisessa. Tavoitteet liittyvät aikuisten uudelleen- ja täydennyskoulutukseen sekä heidän kykyynsä hyödyntää jatkuvaa oppimista koko elämän ajan. Lisäksi se tukee valmiuksien kehittämistä, jotta voidaan panna täytäntöön vuonna 2016 annettu neuvoston suositus taitojen parantamisesta: uusia mahdollisuuksia aikuisille ja vuonna 2022 annetut neuvoston suositukset yksilöllisistä oppimistileistä ja pienistä osaamiskokonaisuuksista. Sen työ on myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan toimintasuunnitelman mukaista. Työryhmä keskittyy kansallisiin osaamisstrategioihin, elämäntaitoihin ja aikuiskoulutuksen rahoitukseen. Se soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa aikuiskoulutukseen tavoitteena kattaa koko aikuisväestö ja kaiken tyyppiset taidot, jotta voidaan tukea aikuisten menestymistä yksityis- ja työelämässä.

Euroopan komission asiantuntijaryhmien rekisteri – aikuiskoulutusta käsittelevä työryhmä

Digitaalista koulutusta käsittelevä työryhmä: oppiminen, opettaminen ja arviointi

Työryhmän tavoitteena on tukea jäsenvaltioita digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman 2021–2027 mukaisten politiikkauudistusten toteuttamisessa. Pääpaino on korkealaatuisen ja osallistavan digitaalisen koulutuksen edistämisessä EU:ssa samalla kun otetaan huomioon digitaalinen siirtymä sekä koronapandemian vaikutukset ja siitä saadut kokemukset. Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman kahden strategisen painopisteen mukaisesti ryhmän keskinäisen oppimisen toimissa käsitellään kahta ohjaavaa kysymystä:

  • Miten voidaan edistää suorituskykyistä digitaalista koulutusekosysteemiä?
  • Miten voidaan kehittää digitaalisen muutoksen edellyttämiä digitaalisia taitoja ja osaamista?

Euroopan komission asiantuntijaryhmien rekisteri – digitaalista koulutusta käsittelevä työryhmä

Yhdenvertaisuutta ja arvoja koulutuksessa käsittelevä työryhmä

Työryhmä keskittyy rakenteellisiin uudistuksiin, joilla edistetään yhdenvertaisuutta koulutuksessa. Se perustuu EU:n arvoihin (mukaan lukien radikalisoitumisen ennaltaehkäisy, kansalaiskasvatus, koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus, disinformaatio sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien osallistuminen koulutukseen). Se tarkastelee myös asiaankuuluvia yhdenvertaisuuteen liittyviä aiheita noudattaen kaksitahoista toimintamallia, joka perustuu kaikille avoimen koulutuksen periaatteeseen mutta jossa kohdennetaan toimia tiettyihin erityisiin väestöryhmiin. Sen toimissa keskitytään sekä tiettyihin teemoihin ja ryhmiin (esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo, rasismin torjunta, romanit, maahanmuuttajataustaiset henkilöt, lhbtiq-henkilöt ja vammaiset henkilöt) että monialaisiin kysymyksiin, joista on yhteiskunnallista hyötyä ja jotka ovat erittäin tärkeitä kaikille syrjityille ja muita heikommassa asemassa oleville ryhmille (esimerkiksi eriytymisen torjuminen koulutuksessa, moninaisuuden hallinta)

Euroopan komission asiantuntijaryhmien rekisteri – yhdenvertaisuutta ja arvoja käsittelevä työryhmä