Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Werkgroepen van het strategisch kader van de Europese Onderwijsruimte

Elk van de werkgroepen houdt zich bezig met een van de thema’s van gemeenschappelijk belang

De werkgroepen zullen in de nieuwe cyclus van de Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (2021-2030) voortbouwen op de resultaten van de ET 2020-werkgroepen, zoals gevraagd in de mededeling over de Europese Onderwijsruimte en de resolutie van de Raad van februari 2021. Zo helpen ze de Europese Onderwijsruimte tot stand te brengen. De werkgroepen blijven actief tot het einde van hun mandaat in december 2025.

Ze besteden veel aandacht aan het delen van informatie over de hervormingen van het nationale onderwijsbeleid en aan het aanmoedigen van positieve veranderingen in de hele Europese Unie. De resultaten van de werkgroepen zullen inspiratie bieden voor inclusieve en alomvattende perspectieven voor een leven lang leren en de synergieën versterken tussen onderwijs, opleiding en ander EU-beleid en andere EU-financiering, waarmee de Europese Onderwijsruimte een stap dichterbij komt.

Meer informatie over de leden van de werkgroepen of documenten vindt u in het register van deskundigengroepen van de Europese Commissie.

Achtergrond

De werkgroepen bestaan uit ambtenaren die zijn benoemd door de EU-lidstaten en de andere deelnemende landen. In de groepen, die door de Europese Commissie worden gecoördineerd, zijn ook een aantal vertegenwoordigers van belanghebbendenorganisaties en sociale partners opgenomen. De groepen ondersteunen vlaggenschipinitiatieven van de EU op het gebied van onderwijs en opleiding om nationale hervormingen te bevorderen en bieden een forum voor de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken over manieren om belangrijke uitdagingen aan te pakken.

Op het gebied van onderwijs en opleiding werden voor het eerst werkgroepen opgericht in het kader van het werkprogramma “Onderwijs en opleiding 2010” om de open coördinatiemethode in onderwijs en opleiding uit te voeren. In het strategisch kader ET 2020 waren werkgroepen het belangrijkste forum voor wederzijds leren.

De nieuwe werkgroepen zullen de EU-lidstaten en de Commissie ondersteunen om de Europese Onderwijsruimte tot stand te brengen en te laten aansluiten bij het actieplan voor digitaal onderwijs, de Europese vaardighedenagenda en andere vlaggenschipinitiatieven van de EU op het gebied van onderwijs, opleiding en vaardigheden.

De werkgroep Voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

Deze werkgroep zal de lidstaten ondersteunen bij de uitvoering van de aanbeveling van de Raad van 2019 betreffende stelsels voor kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang en het belangrijkste onderdeel daarvan, het EU-kwaliteitskader voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Hij zal voornamelijk intercollegiaal leren ondersteunen op basis van het meten, de monitoring en de evaluatie van de kwaliteit, en zal een vervolg geven aan de ET 2020-werkgroep die zich richtte op inclusie, professionalisering van het personeel en het beheer van de COVID-19-pandemie in de voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang.

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

Werkgroep Scholen

Deze werkgroep zal zich richten op de bevordering van betere prestaties op het gebied van basisvaardigheden en de succesvolle afronding van onderwijs- en opleidingstrajecten door alle lerenden; onderwijs voor de groene transitie; aanscherping van de competentie en de motivatie van het onderwijskorps.

De werkgroep bestaat uit twee subgroepen.

  • Trajecten naar succes op school

    Deze subgroep zal de uitvoering en follow-up ondersteunen van de komende aanbeveling van de Raad inzake trajecten naar succes op school door wederzijds leren en de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen, onder meer op het gebied van welzijn op school.

  • Duurzaamheidseducatie

    Deze subgroep zal de follow-up van de aanbeveling van de Raad inzake onderwijs in milieuduurzaamheid ondersteunen en wederzijds leren en uitwisseling bevorderen over de manier waarop onderwijs de omschakeling naar een groener en duurzamer Europa kan ondersteunen, onder meer door de ontwikkeling van duurzaamheidscompetenties.

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG scholen

Werkgroep Hoger onderwijs

Deze werkgroep zal de hervormingen van de EU-lidstaten en andere deelnemende landen ondersteunen die ernaar streven het potentieel van hun hogeronderwijsstelsels ten volle te benutten. De hervormingen worden onder meer ondersteund door de transformatie van het hoger onderwijs te bevorderen en afgestudeerden voor te bereiden op de veranderende samenlevingen en arbeidsmarkten. Daarmee wordt ook bijgedragen aan de opbouw van een sterker Europa door de innovatiecapaciteit van Europa te vergroten als onderdeel van de inspanningen om in 2025 de Europese Onderwijsruimte te realiseren, zoals is vastgelegd in de Europese strategie voor universiteiten. De werkgroep zal dit doen door wederzijds leren over beleidshervormingen binnen de nationale onderwijsstelsels te stimuleren en door Europese beleidsinitiatieven voor hoger onderwijs op technisch niveau te bespreken. De werkgroep zal in de context van de Europese Onderwijsruimte en de Europese Onderzoeksruimte zorgen voor synergieën tussen enerzijds de onderwijstaken en anderzijds de onderzoeks- en innovatietaken van hogeronderwijsinstellingen, waarbij de consistentie met de Europese ruimte voor hoger onderwijs wordt gewaarborgd.

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Hoger onderwijs

Werkgroep Beroepsonderwijs en -opleiding en de groene transitie

Het belangrijkste doel van deze werkgroep is technische uitwisselingen mogelijk te maken die de lidstaten zullen helpen bij de uitvoering van de beginselen en doelstellingen van

De werkzaamheden van deze werkgroep zijn in overeenstemming met de Europese Green Deal en de Europese pijler van sociale rechten, met actie 6 van de Europese vaardighedenagenda en de prioriteiten 2 en 5 van de resolutie van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese Onderwijsruimte en verder (2021-2030).

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Beroepsonderwijs en -opleiding

Werkgroep volwasseneneducatie: kansen bieden voor iedereen (volwasseneneducatie)

Het belangrijkste doel van deze werkgroep is uitwisselingen mogelijk te maken en bijdragen die de lidstaten zullen ondersteunen bij de uitvoering van de acties van de Europese Vaardighedenagenda 2020: volwassenen om- en bijscholen en in staat stellen hun leven lang te blijven leren. De werkgroep zal ook steun verlenen voor capaciteitsopbouw om de uitvoering van de aanbeveling van de Raad van 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten: Nieuwe mogelijkheden voor volwassenen en de aanbevelingen van de Raad van 2022 inzake individuele leerrekeningen en microcredentials. Haar werkzaamheden sluiten ook aan op het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. De werkgroep zal zich vooral richten op nationale vaardighedenstrategieën, levensvaardigheden en de financiering van volwasseneneducatie. Ze zal een alomvattende benadering van volwasseneneducatie volgen met als doel alle volwassenen te bereiken en alle soorten vaardigheden te bestrijken om volwassenen te laten gedijen in hun persoonlijke en professionele leven.

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Volwasseneneducatie

Werkgroep Digitaal onderwijs: leren, lesgeven en beoordelen (DELTA)

Deze werkgroep moet de lidstaten ondersteunen bij de uitvoering van beleidshervormingen volgens het actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027. Hij zal zich met name bezighouden met het stimuleren van hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs in de EU, waarbij hij tegelijkertijd rekening houdt met de digitale transformatie, de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de lessen die daaruit zijn getrokken. In overeenstemming met de twee strategische prioriteiten van het actieplan voor digitaal onderwijs zullen de wederzijdse leeractiviteiten van de groep twee oriënterende vragen aanpakken.

  • Hoe kan een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem worden bevorderd?
  • Hoe kunnen digitale vaardigheden en competenties met het oog op de digitale transformatie worden verbeterd?

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG DELTA

Werkgroep Gelijkheid en waarden in onderwijs en opleiding

Deze werkgroep concentreert zich op structurele hervormingen om gelijkheid in onderwijs en opleiding te bevorderen. Hij zal voortbouwen op de waarden van de EU (waaronder anti-radicalisering, burgerschapseducatie, de Europese dimensie in onderwijs, desinformatie en inclusie van vluchtelingen en migranten in onderwijs en opleiding). De werkgroep buigt zich ook over relevante gebieden in verband met gelijkheid, rekening houdend met de tweeledige aanpak van inclusief onderwijs voor iedereen dat tegelijkertijd is gericht op specifieke bevolkingsgroepen. Naast onderzoek naar groepen (zoals gelijkheid van vrouwen en mannen, antiracisme, gelijkheid van Roma, mensen met een migratieachtergrond, lhbtqi’ers en mensen met een handicap) onderzoekt de werkgroep ook horizontale kwesties met een maatschappelijk belang die relevant zijn voor alle gediscrimineerde en kansarme groepen (zoals de bestrijding van segregatie in het onderwijs en omgaan met diversiteit).

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Gelijkheid en waarden