Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

De werkgroepen van het strategisch kader van de Europese Onderwijsruimte

De werkgroepen zullen zich elk concentreren op een van de thema’s van gemeenschappelijk belang

 • Onderwijs en opvang voor jonge kinderen
 • Scholen, waaronder een subgroep over
  • Trajecten naar succes op school
  • Milieuduurzaamheidseducatie
 • Hoger onderwijs
 • Beroepsonderwijs en -opleiding en de groene transitie
 • Volwasseneneducatie: kansen bieden voor iedereen
 • Digitaal onderwijs: leren, lesgeven en beoordelen
 • Gelijkheid en waarden in onderwijs en opleiding

De werkgroepen zullen voortbouwen op de resultaten van de ET 2020-werkgroepen, als onderdeel van de nieuwe cyclus van Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (2021-2030), overeenkomstig de mededeling over de Europese onderwijsruimte en de resolutie van de Raad van februari 2021. Zo zullen ze bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese onderwijsruimte. De werkgroepen zullen hun werkzaamheden voortzetten totdat hun huidige mandaat in december 2025 afloopt. 

De werkgroepen leggen de nadruk op het delen van informatie over hervormingen van het nationale onderwijsbeleid en op het aanmoedigen van positieve veranderingen in de hele Europese Unie. De resultaten van de werkgroepen zullen inclusieve en holistische perspectieven voor een leven lang leren inspireren en de synergieën tussen onderwijs, opleiding en ander EU-beleid en -financiering die de Europese onderwijsruimte helpen verwezenlijken, versterken. 

Informatie over de leden van de werkgroepen of over documenten vindt u in het register van deskundigengroepen van de Europese Commissie. 

Achtergrond

De werkgroepen bestaan uit overheidsambtenaren die door de EU-lidstaten en andere deelnemende landen worden aangewezen. In de groepen, die door de Europese Commissie worden gecoördineerd, zijn ook een aantal vertegenwoordigers van belanghebbendenorganisaties en sociale partners opgenomen. De groepen ondersteunen vlaggenschipinitiatieven van de EU op het gebied van onderwijs en opleiding om nationale hervormingen te bevorderen en bieden een forum voor de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken over manieren om belangrijke uitdagingen aan te pakken. 

Op het gebied van onderwijs en opleiding werden voor het eerst werkgroepen opgericht in het kader van het werkprogramma “Onderwijs en opleiding 2010” om de open coördinatiemethode in onderwijs en opleiding uit te voeren. In het strategisch kader ET 2020 waren werkgroepen het belangrijkste forum voor wederzijds leren. 

De nieuwe werkgroepen zullen de EU-lidstaten en de Commissie ondersteunen om de Europese onderwijsruimte tot stand te brengen en te laten aansluiten bij het actieplan voor digitaal onderwijs, de Europese vaardighedenagenda en andere vlaggenschipinitiatieven van de EU op het gebied van onderwijs, opleiding en vaardigheden.

De werkgroep Voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

Deze werkgroep zal de lidstaten ondersteunen bij de uitvoering van de aanbeveling van de Raad van 2019 betreffende stelsels voor kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang en het belangrijkste onderdeel daarvan, het EU-kwaliteitskader voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Hij zal voornamelijk intercollegiaal leren ondersteunen op basis van het meten, de monitoring en de evaluatie van de kwaliteit, en zal een vervolg geven aan de ET 2020-werkgroep die zich richtte op inclusie, professionalisering van het personeel en het beheer van de COVID-19-pandemie in de voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang.

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

Werkgroep Scholen

Deze werkgroep zal zich richten op de bevordering van betere prestaties op het gebied van basisvaardigheden en de succesvolle afronding van onderwijs- en opleidingstrajecten door alle lerenden; onderwijs voor de groene transitie; aanscherping van de competentie en de motivatie van het onderwijskorps. 

De werkgroep bestaat uit twee subgroepen die zich bezighouden met de thema’s i) Trajecten naar succes op school en ii) milieuduurzaamheidseducatie. 

 • De subgroep “Trajecten naar succes op school” zal de uitvoering en follow-up opvolgen van de komende aanbeveling van de Raad inzake trajecten naar succes op school door wederzijds leren en de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen, onder meer op het gebied van welzijn op school. 
 • De subgroep milieuduurzaamheidseducatie zal de follow-up van de aanbeveling van de Raad inzake onderwijs in milieuduurzaamheid ondersteunen en wederzijds leren en uitwisseling bevorderen over de manier waarop onderwijs de omschakeling naar een groener en duurzamer Europa kan ondersteunen, onder meer door de ontwikkeling van duurzaamheidscompetenties.

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG scholen

Werkgroep Hoger onderwijs

Deze werkgroep zal de hervormingen van de lidstaten en andere deelnemende landen ondersteunen om het potentieel van de hogeronderwijsstelsels ten volle te benutten. Dit houdt de bevordering van de hervorming van het hoger inderwijs in, naast de voorbereiding van afgestudeerden op onze veranderende samenlevingen en arbeidsmarkten, en ten slotte de bijdrage aan de opbouw van een sterker Europa door de versterking van de innovatiecapaciteit van Europa op weg naar een Europese onderwijsruimte in 2025, en in overeenstemming met de komende Europese Strategie voor universiteiten. De werkgroep zal synergieën bevorderen tussen het onderwijs en de onderzoeks- en innovatietaken van instellingen voor hoger onderwijs in het kader van de Europese Onderwijsruimte en de Europese Onderzoeksruimte en consistent met de Europese ruimte voor hoger onderwijs.

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Hoger onderwijs

Werkgroep Beroepsonderwijs en -opleiding en de groene transitie

Het belangrijkste doel van deze werkgroep is technische uitwisselingen mogelijk te maken die de lidstaten zullen helpen bij de uitvoering van de beginselen en doelstellingen van 

De werkzaamheden van deze werkgroep zijn in overeenstemming met de Europese Green Deal en de Europese Pijler van sociale rechten, met actie 6 van de Europese vaardighedenagenda en de prioriteiten 2 en 5 van de resolutie van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese onderwijsruimte en verder (2021-2030).

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Beroepsonderwijs en -opleiding

Werkgroep volwasseneneducatie: kansen bieden voor iedereen

Het belangrijkste doel van deze werkgroep is uitwisselingen mogelijk te maken en bijdragen die de lidstaten zullen ondersteunen bij de uitvoering van de acties van de Europese Vaardighedenagenda 2020: volwassenen om- en bijscholen en hen in staat stellen hun leven lang te blijven leren. De werkgroep zal ook steun verlenen voor capaciteitsopbouw om de uitvoering van de aanbeveling van de Raad uit 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen mogelijk te maken. Dit is ook in overeenstemming met het actieplan voor de Europese Pijler van sociale rechten. De werkgroep zal zich concentreren op nationale vaardighedenstrategieën, levensvaardigheden en de financiering van volwasseneneducatie. Hij zal een holistische benadering van volwasseneneducatie aannemen met als doel de gehele volwassen bevolking en alle vaardighedentypes te bestrijken om volwassenen te laten gedijen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Volwasseneneducatie

Werkgroep Digitaal onderwijs: leren, lesgeven en beoordelen (DELTA)

Het doel van deze werkgroep is de lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van beleidshervormingen overeenkomstig het actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs in de EU. Daarbij wordt rekening gehouden met de digitale transformatie en de gevolgen en lessen die uit de COVID-19-pandemie zijn getrokken. In overeenstemming met de twee strategische prioriteiten van het actieplan voor digitaal onderwijs zullen de activiteiten van de groep twee oriënterende vragen aanpakken:

 • Hoe kan een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem worden bevorderd?
 • Hoe kunnen digitale vaardigheden en competenties met het oog op de digitale transformatie worden verbeterd?

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG DELTA

Werkgroep Gelijkheid en waarden in onderwijs en opleiding

Deze werkgroep zal zich concentreren op structurele hervormingen om gelijkheid te bevorderen in onderwijs en opleiding. Hij zal voortbouwen op de waarden van de EU (waaronder anti-radicalisering, burgerschapseducatie, de Europese dimensie in onderwijs, desinformatie en inclusie van vluchtelingen en migranten in onderwijs en opleiding). Deze werkgroep zal zich ook buigen over relevante gebieden in verband met gelijkheid, rekening houdend met de tweeledige aanpak van inclusief onderwijs voor iedereen dat tegelijkertijd is gericht op specifieke bevolkingsgroepen. De werkgroep zal zich zowel concentreren op verschillende groepen (zoals gendergelijkheid, anti-racisme, gelijkheid van Roma, personen met een migrantenachtergrond, LGBTIQ-personen en personen met een handicap) als op horizontale kwesties met maatschappelijke voordelen die van groot belang zijn voor alle gediscrimineerde en achtergestelde groepen, zoals het bestrijden van segregatie in het onderwijs; het beheer van diversiteit en het opbouwen van een gevoel ergens bij te horen in het perspectief van een leven lang leren. 

Register van deskundigengroepen van de Europese Commissie — WG Gelijkheid en waarden