Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 9

Европейски сертификат за цифрови умения

Европейската комисия проучва разработването на Европейски сертификат за цифрови умения (EDSC), за да подпомогне бързото и лесно признаване на цифровите умения на хората от работодатели, доставчици на обучение и др.

Европейският сертификат за цифрови умения ще предложи съгласуван набор от изисквания за качество. Сертификатът ще се основава и на Европейската рамка за цифрова компетентност (DigComp), която осигурява общо разбиране за това какво означава цифрова компетентност и се актуализира непрекъснато в съответствие с развитието на цифровите технологии.

Проблеми при признаването на цифровите умения

Цифровите умения са абсолютно необходими – за учене, за работа и в ежедневието. Основаните на технологиите и бързо променящи се икономика и общество изискват всички да притежават цифрови умения.

Цифровите умения обаче често могат да се окажат „изгубени в превода“ и трудни за признаване. Това отчасти се дължи на наличието на голямо разнообразие от схеми за обучение и сертифициране на цифрови умения, създадени от множество организации и правителства.

Цели

Целта на Европейския сертификат за цифрови умения е:

  • повишаване на прозрачността и взаимното признаване на сертификатите за цифрови умения в цяла Европа от правителства и организации като работодатели, доставчици на образование и обучение, социални партньори, търговски и промишлени палати
  • даване на възможност на хората да посочват равнището си на цифрова компетентност и насърчаването им да придобиват нови цифрови умения
  • осигуряване на схема, която допълва съществуващите (национални или международни) схеми за сертифициране на цифровите умения. Този сертификат по никакъв начин не заменя тези схеми.

Европейският сертификат за цифрови умения подкрепя следните амбициозни цели на Европейската програма за умения

Ключови дейности

Проучване за осъществимост

Текущо проучване за осъществимост помага на Комисията да разгледа различни сценарии за Европейския сертификат за цифрови умения. Проучването разчита до голяма степен на консултации със съответните партньори, включително доставчици на сертификати, публични служби по заетостта, доставчици на образование и обучение. В неговите рамки се набелязват съществуващи схеми за сертифициране на цифрови умения в Европа и се извършва анализ на пропуските, нуждите и ползите, за да се разберат ролята и значението на Европейския сертификат за цифрови умения и как той би могъл да подпомогне признаването на цифровите умения в Европа.

Пилотен проект за Европейски сертификат за цифрови умения с национални органи от държави от ЕС

В рамките на пилотния проект ще се тестват градивните елементи във връзка с минималните изисквания за качество в подкрепа на прозрачността, приемането и взаимното признаване на Европейския сертификат за цифрови умения. За тази цел участващите национални органи (на Австрия, Финландия, Франция, Испания и Румъния) ще извършват дейности в различни условия в рамките на пазара на труда и на системата за неформално и информално образование и обучение. Резултатите ще бъдат взети предвид в проучването за осъществимост.

Повече информация за Рамката за цифрова компетентност (DigComp) може да бъде намерена по-долу:

Повече информация за сертифицирането на цифровата компетентност можете да намерите на уебсайта All Digital.

Финансиране

Това действие се финансира от програмата „Еразъм+” на ЕС.

За контакти

Ако искате да научите повече за това действие, свържете се с нас по електронна поща на адрес EC-EDSC@ec.europa.eu.