Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 9

Европейски сертификат за цифрови умения

Цифровите умения са абсолютно необходими – за учене, за работа и в ежедневието. Основаните на технологиите и бързо променящи се икономика и общество изискват всички да притежават цифрови умения. 

Проблеми при признаването на цифровите умения

Цифровите умения обаче често могат да се окажат „изгубени в превода“ и трудни за признаване. Това отчасти се дължи на наличието на голямо разнообразие от схеми за обучение и сертифициране на цифрови умения, създадени от множество организации и правителства. 

Ето защо Европейската комисия проучва разработването на Европейски сертификат за цифрови умения (EDSC), за да подпомогне бързото и лесно признаване на цифровите умения на хората от работодатели, доставчици на обучение и др. 

Този сертификат ще се основава на Европейската рамка за цифрова компетентност (DigComp), която продължава да се актуализира, така че гражданите да могат да документират придобитите цифрови умения в един бързо развиващ се цифров свят.

Цели 

Европейският сертификат за цифрови умения, който ще следва съгласуван набор от изисквания за качество, има за цел да повиши прозрачността и взаимното признаване на сертифицирането на цифровите умения от правителствата, работодателите и други заинтересовани страни в цяла Европа. 

Той ще позволява на хората да посочват равнището си на цифрова компетентност съгласно нивата по DigComp и ще ги насърчава да придобиват нови цифрови умения. 

Със сертификата трябва да се предостави схема, която допълва и не заменя съществуващите (национални или международни) схеми за сертифициране на цифровите умения.

Европейският сертификат за цифрови умения подкрепя амбициозните цели на Европейската програма за умения

Ключови дейности

В проучване за осъществимост ще бъдат разгледани сценарии за Европейския сертификат за цифрови умения. В неговите рамки ще бъдат отбелязани съществуващите схеми за сертифициране на цифрови умения в Европа и ще се извърши анализ на пропуските, за да се разберат ролята и значението на Европейския сертификат за цифрови умения и как той би могъл да подпомогне признаването на цифровите умения в Европа.

Очаквани резултати

Разработване и пилотна фаза на Европейски сертификат за цифрови умения, който се признава и приема от правителствата, работодателите и други заинтересовани страни в Европа

График 

  • пролетта на 2021 г. – стартиране на платформата за цифрови умения и работни места с възможности за обучение за повишаване на квалификацията и за преквалификация в областта на цифровите технологии 
  • есента на 2021 г. – стартиране на инструмента за самооценка на цифровите умения чрез портала Европас
  • пролетта на 2022 г. — проучване на осъществимостта, консултации и разработване на концепцията съвместно със заинтересованите страни 
  • есента на 2023 г. — пилотно създаване на прототипи на EDSC 
  • 2024 г. — пускане в действие и пълноценно използване на сертификата 

Повече информация за Рамката за цифрова компетентност (DigComp) може да бъде намерена в брошуратавидеоклипа и на уебсайта на Съвместния изследователски център (JRC).

Повече информация за сертифицирането на цифровата компетентност можете да намерите на уебсайта All Digital.

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+”.

За контакти

Ако искате да научите повече за това действие, свържете се с нас по електронна поща на адрес EC-EDSC@ec.europa.eu.

Следвайте EUDigitalEducation за последни новини и развития във връзка с това действие и целия План за действие в областта на цифровото образование.