Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Integrering av flyktingar och migranter i utbildningssystemet

Elever och studenter med flykting- eller invandrarbakgrund har ofta svårt att anpassa sig till sin nya studiemiljö.

Lärarna kan ta hjälp av vägledning och god praxis för att tillgodose elevernas behov i klasser med allt större mångfald och flerspråkighet.

Sedan 2016 har kommissionen hjälpt EU-länderna att integrera migranter i utbildningssystemen – från barnomsorg till högre utbildning.

Hur bidrar EU till flyktingars och migranters integration?

Prioriterade områden

I november 2020 antog kommissionen en handlingsplan för integration och inkludering för 2021–2027, som främjar inkludering genom en övergripande samhällsstrategi som bland annat involverar migrantgrupper och lokalsamhällen, arbetsgivare, civilsamhället och alla förvaltningsnivåer. I handlingsplanen förespråkas riktat stöd i alla skeden av integrationen.

Det är visserligen medlemsländerna själva som ansvarar för att utarbeta och genomföra socialpolitiken, men EU spelar en viktig roll genom att hjälpa länderna med finansiering, riktlinjer och partnerskap. En av de viktigaste åtgärderna är inkluderande utbildning från tidig barndom till högre utbildning, med inriktning på snabbare erkännande av kvalifikationer och språkinlärning med stöd av EU-medel.

Ömsesidigt lärande

Kommissionen underlättar medlemsländernas utbyte av bästa praxis om hur man bäst hjälper flyktingar och migranter att komma in i samhället.

Man främjar också nätverksarbete mellan beslutsfattarna och hjälper dem att bättre hantera nuvarande och framtida utmaningar.

Mellan 2016 och 2018 diskuterades följande ämnen under särskilda peer learning-aktiviteter:

  • Språkbedömning och integrering av ensamkommande barn genom utbildning 
  • Mottagande av nyanlända migranter och bedömning av tidigare skolgång
  • Erkännande av flyktingars kvalifikationer
  • Interkulturell dialog som ett verktyg för att hantera migration, flyktingar och asylsökande i utbildningssammanhang
  • Språklig och kulturell mångfald
  • Integrationspolitik för migranter – principer, utmaningar och praxis

Dessutom erbjuder kommissionen riktade expertråd genom inbördes rådgivning för att stödja politiska reformer i medlemsländerna, till exempel när det gäller att integrera nyanlända migranter i skolan.

Sådan här rådgivning anordnas på ett lands begäran och involverar beslutsfattare från andra länder och oberoende experter, som träffas i en workshop för att hitta lösningar på nationella utmaningar.

Stöd genom Erasmus+

Genom programmet Erasmus+ stöder kommissionen projekt och andra insatser för att integrera migranter i utbildningssystemet. 

Stöd på nätet för att främja integration

Siriusnätverket för utbildning av migranter

Kommissionen är med och finansierar Siriusnätverket för migranters utbildning. Nätverket stöder utbildning av barn och unga med invandrarbakgrund genom strategiska insatser på nationell och internationell nivå, och sammanför forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma inom utbildning för migranter samt migranterna och flyktingarna själva. 

School Education Gateway

School Education Gateway stöds av Erasmus+ och är en plattform för skolutbildning där yrkesverksamma kan utbyta information, dela material (t.ex. artiklar och lektionsplanering) och få tillgång till kurser och andra resurser om inkludering, kulturell mångfald och integrering av nyanlända elever.

eTwinning

Genom skolnätverket eTwinning kan skolledare och annan skolpersonal i hela Europa dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa varandra. 

Erasmus+ språkstöd på nätet

Kommissionen har erbjudit över 100 000 flyktingar och nyanlända migranter språkstöd på nätet. Initiativet hjälper dem att lära sig landets språk och på så vis lättare komma in i samhället. 

Mooc-kurser

Kommissionen har också beställt en studie för att bedöma om storskaliga öppna kurser på nätet (mooc) och gratis digitalt lärande är tillräckligt för att inkludera migranter och flyktingar.

En katalog över utvalda initiativ – indelade efter typ och syfte – finns på MOOCs4inclusion.

Annat stöd genom Erasmus+

Strategiska partnerskap tar fram och sprider innovativa metoder och främjar internationellt samarbete.

Erasmus+ stöder också kapacitetsuppbyggnad inom den högre utbildningen i de partnerländer som påverkas mest av migrationen.