Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 7

Riktlinjer till lärare och utbildare om hur man bekämpar desinformation och underlättar digital kompetens genom utbildning

Digital kompetens har aldrig varit så viktigt som i dagens allt mer digitaliserade värld.

Medie- och informationslandskapet förändras snabbt och det finns allt fler medieplattformar och informationskällor på nätet. Det kräver inte bara att vi känner oss trygga i den digitala världen utan också att vi är kunniga och kritiska.

Digital kompetens och problem med desinformation

I kristider ökar problemen med desinformation och skadligt innehåll som påverkar våra demokratier och hur vi mår.

I en aktuell Eurobarometerundersökning uppgav 70 procent av de intervjuade att de ofta stöter på nyheter som de anser vara en feltolkning av verkligheten eller till och med falska.

I en annan undersökning (Edelman Trust Barometer 2020) sade 74 procent av deltagarna att de var oroliga för falska nyheter i samband med covid-19-pandemin.

År 2020 betonade deltagarna i kommissionens offentliga samråd om en handlingsplan för digital utbildning 2021–2027 att digitala färdigheter, som att kunna skilja fakta från falsk information, hantera ett överflöd av information och surfa säkert på nätet, är några av 2000-talets tre viktigaste digitala färdigheter.

Utbildning har en avgörande roll för att människor ska kunna tillägna sig det kritiska tänkande som behövs för att visa omdöme på nätet, med tanke på internetfenomen som algoritmer, ”informationsbubblor” och ”ekokammare”.

För att öka den digitala kompetensen och motverka desinformation genom utbildning, behöver lärarna få ytterligare stöd genom vägledning och praktiska exempel.

Insatser

I oktober 2022 publicerade kommissionen riktlinjer för att hjälpa lärarna att bekämpa desinformation och underlätta digital kompetens genom utbildning.

Riktlinjerna innehåller bland annat praktiska tips och aktivitetsplaner och riktar sig till grundskole- och gymnasielärare utan specialkunskaper om digital utbildning. De åtföljs av en slutrapport med de viktigaste resultaten och rekommendationerna från kommissionens expertgrupp.

I kommissionens informella expertgrupp finns expertis från bland annat utbildningsvärlden, universitet, tv och radio och den privata sektorn.  

Du hittar mer information om riktlinjerna i faktabladet, infografiken och den korta filmen nedan.

 

Förväntade resultat

  • Bättre medvetenhet och kunskap hos allmänheten om desinformation
  • En bredare förståelse för digital kompetens genom utbildning
  • Ansvarsfull och säker användning av digital teknik

Nådda resultat

  • Riktlinjer till lärare och utbildare om hur man bekämpar desinformation och underlättar digital kompetens genom utbildning
  • Slutrapport från kommissionens expertgrupp om hur man bekämpar desinformation och underlättar digital kompetens genom utbildning

Tidslinje

  • Oktober 2021–juli 2022 – möten i kommissionens expertgrupp
  • Oktober 2022 – publicering av expertgruppens riktlinjer och slutrapport

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.