Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 3

Europeisk ram för digitalt utbildningsinnehåll

Att använda digitalt innehåll i utbildningssyfte är inget nytt, men covid-19-pandemin har snabbat på produktionen och användningen av sådana resurser.

I takt med den pågående digitala omställningen ser vi samtidigt att vanorna vad gäller användningen av digitalt utbildningsinnehåll har ändrats i grunden, både bland aktörer på utbudssidan (branschen och den offentliga sektorn) och på efterfrågesidan (lärare, studerande och elever).

Den digitala omställningen medför många förändringar:

 • Det digitala utbildningsinnehållet blir allt mer kreativt, engagerande och interaktivt och finns i många olika format.
 • Den tekniska utvecklingen, t.ex. omslutande virtuell verklighet och artificiell intelligens (AI), bidrar till att skapa nya former av utbildningsinnehåll.
 • Produktionen av digitalt utbildningsinnehåll ökar exponentiellt.

Den digitala omställningens utmaningar

Denna utveckling medför bland annat följande utmaningar:

 • Digitala plattformar och deras algoritmer kan fungera som ”grindvakter” för digitalt utbildningsinnehåll, vilket skulle kunna påverka åtkomsten till dessa resurser på olika sätt.
 • Det är svårare för användarna att kontrollera de digitala utbildningsresursernas kvalitet och trovärdighet jämfört med traditionellt material.
 • Utbildningsresurserna måste gå att spara långsiktigt.
 • Frågor om cybersäkerhet, dataskydd och risker vad gäller integritet på nätet aktualiseras.

Andra utmaningar:

 • Det råder brist på uppgifter om och analyser av det aktuella läget och (potentiella) förändringar som kommer att bli följden.
 • Det är viktigt att tillsammans med intressenterna identifiera prioritetsområden som behöver stöd från EU för att förbättra utbildningens kvalitet.
 • Vi måste främja flerspråkighet och kulturell mångfald på en globaliserad marknad och förebygga att missgynnade elever utestängs.
 • Det är viktigt att tillsammans med intressenterna komma fram till lösningar som de kan acceptera och genomföra fullt ut.

Mål

Syftet med den här åtgärden är att kartlägga de områden där EU:s insatser kan ge ett mervärde och att samarbeta med intressenterna för att hitta de mest effektiva lösningarna.

Insatser och förväntade resultat

Under 2022 och 2023 ska EU-kommissionen  inleda en omfattande dialog med intressenterna, bland annat i form av bilaterala möten och ett forum för utbyte av praxis. Syftet är att alla aktörer ska känna sig delaktiga i de föreslagna lösningarna och att det ska gå att genomföra dem fullt ut.

En särskild studie kommer att inledas under 2022. Där kommer man att beakta behoven hos studerande, utbildare och relevanta utbildningsintressenter samt utbudet av digitalt utbildningsinnehåll.  Man kommer även att bedöma konsekvenserna på utbildningsområdet av covid-19-pandemin, den digitala omställningen och tekniska innovationer.

Europeisk ram för digitalt utbildningsinnehåll

Insatserna ska leda fram till en europeisk ram för digitalt utbildningsinnehåll med lösningar som tagits fram tillsammans med intressenterna.

Europeisk plattform för utbyte av innehåll och utbildningsdata inom högre utbildning

Ett annat initiativ inom åtgärd 3 i handlingsplanen för digital utbildning är en europeisk plattform för utbyte av innehåll och utbildningsdata inom den högre utbildningen. Syftet med plattformen är att stödja ett fördjupat samarbete över gränserna mellan lärosäten och främja utbyte av innehåll och utbildningsdata.

Tidslinje

 • 2022–2023 – genomförande av studien som bidrar till att ta fram den europeiska ramen för digitalt utbildningsinnehåll
 • 2022 – förberedelser för att lansera den europeiska utbytesplattformen för högre utbildning

Åtgärd 3 i handlingsplanen för digital utbildning finansieras av EU:s program Erasmus +.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ EUDigitalEducation på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.

 

Läs mer

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework