Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zvýšenie atraktívnosti EÚ pre zahraničných študentov

Ako Komisia podporuje európske vysokoškolské vzdelávanie

Študenti a výskumní pracovníci z krajín mimo Európy môžu prispieť k rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ svojimi vedomosťami a zručnosťami získanými v Európe. V rámci spoločného magisterského študijného programu Erasmus Mundus sa využívajú štipendiá financované EÚ s cieľom prilákať najlepších študentov z celého sveta, aby absolvovali spoločný vysokokvalitný program zameraný na štúdium na dvoch alebo viacerých európskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

Štúdium v Európe 

Mnoho európskych krajín aktívne podporuje svoju vlastnú ponuku vysokoškolského vzdelávania. Iniciatíva Komisie Štúdium v Európe poskytuje platformu na propagáciu a informácie o systémoch a inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v európskych krajinách. Táto platforma – a jej aktivity na sociálnych médiách – pomáhajú študentom informovane sa rozhodnúť o tom, akú destináciu na štúdium a aký študijný program si v Európe zvolia, pričom ich upozornia aj na tie možnosti, ktoré sú na iných kontinentoch možno menej známe. 

Iniciatíva Štúdium v Európe okrem toho umožňuje EÚ a jednotlivým európskym krajinám zúčastniť sa na študijných veľtrhoch na celom svete a propagovať tam vysokoškolské vzdelávanie v Európe. Komisia takisto spolupracuje s vnútroštátnymi agentúrami v celej Európe na účely výmeny informácií o podujatiach a zámeroch s cieľom zvýšiť viditeľnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Absolventi 

Organizácie absolventov sú vo svojich domovských krajinách aktívnymi veľvyslancami európskych vysokých škôl. Zúčastňujú sa na študijných veľtrhoch a podujatiach a šíria informácie o možnostiach štúdia alebo výskumu v Európe, napríklad prostredníctvom programu Erasmus+

Komisia podporuje Alianciu študentov a absolventov Erasmus+ (ESAA), ktorá priznáva absolventom oveľa širšiu úlohu pri ďalšom rozvoji a zdieľaní profesionálnych zručností a akademických poznatkov prostredníctvom vytvárania sietí. Vytvárajú sa aj nové združenia pre absolventov v iných regiónoch (zatiaľ ide o západný Balkán a Afrika).