Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zabezpečovanie kvality

Prečo je zabezpečovanie kvality v školskom vzdelávaní dôležité? 

Zabezpečovanie kvality zahŕňa systematické preskúmanie poskytovania vzdelávania, ktorého cieľom je zachovať a zlepšiť kvalitu, spravodlivosť a efektívnosť. Je v ňom zahrnuté vlastné hodnotenie škôl, externé hodnotenie (vrátane inšpekcie), hodnotenia učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl a hodnotenia študentov.

Vytvorenie spoľahlivých systémov zabezpečovania kvality je kľúčové pre podporu vysokokvalitného inkluzívneho vzdelávania v celom európskom vzdelávacom priestore. Dôležité je aj podporovať vykonávanie odporúčaní Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a o podpore spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby z roku 2018.

Zabezpečovanie kvality je okrem toho nevyhnutné na vytvorenie podmienok na uľahčenie mobility študentov v celej Európe, najmä zvýšením transparentnosti a dôvery. Zabezpečovanie kvality zohráva kľúčovú úlohu aj pri podpore vzájomného uznávania vyššieho sekundárneho vzdelania a výsledkov študijných pobytov v zahraničí.

Čo robí EÚ na podporu zabezpečovania kvality?

Komisia pomáha členským štátom EÚ pri ďalšom rozvoji ich systémov zabezpečovania kvality cez pracovnú skupinu pre odborné vzdelávanie a prípravu ET 2020. Túto skupinu tvoria experti z vlád členských štátov EÚ a zástupcovia organizácií zainteresovaných strán. 

Táto skupina sa pravidelne stretáva s cieľom preskúmať špecifické aspekty politík týkajúcich sa zabezpečovania kvality vo vzdelávaní, diskutovať o spoločných výzvach a vymieňať si najlepšie postupy. Pracovná skupina poskytla tvorcom politík usmernenia v oblasti zabezpečovania kvality pre rozvoj škôl. Vypracovala aj správu o podpore vlastného hodnotenia škôl ako kľúčového mechanizmu rozvoja škôl.

Komisia vypracovala odbornú správu Lepšie vzdelávanie mladých ľudí v Európe: Vytvorenie koherentných stratégií zabezpečovania kvality pre školské vzdelávanie.

Komisia okrem toho vo svojom oznámení o rozvoji škôl a excelentnej výučbe: kľúč pre výborný štart do života načrtla oblasti činnosti na zlepšenie školského vzdelávania, a to aj rozvojom systémov zabezpečovania kvality.

V sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie sú uvedené výsledky výskumu a dôkazy na podporu odporúčaní uvedených v oznámení, ako aj výsledky práce na úrovni EÚ s cieľom rozvíjať politiky vzdelávania v školách.