Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvalitetssäkring

Varför ska skolan kvalitetssäkras? 

Kvalitetssäkring innebär att man systematiskt ser över skolans verksamhet för att se till att den uppfyller kraven på rättvisa och kvalitet. Här ingår skolornas egna självutvärderingar, externa utvärderingar och inspektioner, utvärderingar av lärare och skolledare och elevbedömningar.

Robusta kvalitetssäkringssystem behövs för att kunna ge alla en bra skolgång i ett europeiskt område för utbildning. De bidrar också till att genomföra rådets rekommendationer från 2018 om nyckelkompetenser för livslångt lärande och om gemensamma värden, inkluderande utbildning och en europeisk dimension i undervisningen.

Kvalitetssäkringen underlättar också studenternas rörlighet i Europa, särskilt genom ökad öppenhet och tillit. Dessutom blir det lättare att erkänna utländska gymnasiebetyg och studieperioder utomlands.

Vad gör EU för att stödja kvalitetsarbetet?

Kommissionen hjälper EU-länderna att utveckla sina kvalitetssäkringssystem genom Utbildning 2020-arbetsgruppen för skolfrågor, som består av experter från EU-ländernas myndigheter och olika intresseorganisationer. 

Arbetsgruppen träffas regelbundet för att granska politiska åtgärder för kvalitetssäkring, diskutera gemensamma utmaningar och utbyta god praxis. Gruppen har tagit fram råd för beslutsfattare om kvalitetssäkring för skolutveckling och en rapport om stöd till skolornas självutvärdering och utveckling.

Kommissionen har tagit fram expertrapporten Bättre utbildning för Europas unga: enhetlig kvalitetssäkring i skolan.

I sitt meddelande om utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet föreslår kommissionen också hur man kan förbättra skolan och kvalitetssäkringen.

I det tillhörande arbetsdokumentet finns forskningsresultat och andra underlag till stöd för rekommendationerna i meddelandet. Här redovisas också vad som gjorts på EU-nivå för att utveckla skolpolitiken.