Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvalitātes nodrošināšana

Kāpēc kvalitātes nodrošināšana skolu izglītībā ir svarīga? 

Kvalitātes nodrošināšana ietver izglītības piedāvājuma sistemātiskas pārbaudes, lai saglabātu un uzlabotu tās kvalitāti, taisnīgumu un efektivitāti. Šīs pārbaudes tiek īstenotas skolu pašnovērtējumu, ārēju novērtējumu (inspekcijas), skolotāju un skolu vadītāju novērtējumu un skolēnu novērtējumu ietvaros.

Stabilu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izveidei ir izšķiroša nozīme, lai atbalstītu augstas kvalitātes, iekļaujošu izglītību visā Eiropas izglītības telpā. Šajā sakarībā ir svarīgi, lai tiktu īstenots Padomes 2018. gada ieteikums par pamatkompetencēm mūžizglītībā un atbalstītas kopīgas vērtības, iekļaujoša izglītība un Eiropas dimensija mācībās.

Turklāt kvalitātes nodrošināšana atvieglina arī studentu mobilitāti visā Eiropā, jo tiek vairota uzticība un uzlabota caurskatāmība. Saistībā ar vidējās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu savstarpēju atzīšanu kvalitātes nodrošināšanai tāpat ir būtiska nozīme.

Ko ES dara, lai atbalstītu kvalitātes nodrošināšanu?

Komisija atbalsta ES valstu turpmākus pūliņus savu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attīstīšanā ar darbībām, ko īsteno ET 2020 darba grupa skolu jautājumā, kuru veido nacionālie eksperti un ieinteresētās organizācijas. 

Grupa regulāri tiekas, lai izpētītu konkrētus politikas aspektus, kas saistīti ar kvalitātes nodrošināšanu izglītībā, apspriestu kopīgās problēmas un apmainītos ar paraugpraksi. Darba grupa ir izstrādājusi politikas veidotājiem adresētas vadlīnijas par kvalitātes nodrošināšanu skolu attīstībai. Tā ir sagatavojusi arī ziņojumu par atbalstu skolu pašnovērtējumam kā svarīgam skolu attīstības mehānismam.

Komisija ir nākusi klajā ar ekspertu ziņojumu “Labāks mācību piedāvājums Eiropas jauniešiem: saskaņotākas kvalitātes nodrošināšanas stratēģijas attīstīšana skolu izglītībai".

Turklāt tā savā paziņojumā “Skolu attīstība un izcila mācīšana — lielisks pamats dzīvei ” ir noteikusi skolu izglītības uzlabošanas darbības jomas, tostarp attīstot kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

Pievienotais Komisijas dienestu darba dokuments pamato paziņojumā ietvertos ieteikumus ar pētījumu rezultātiem un faktiem, kā arī ar rezultātiem, kas gūti ES līmeņa darbā pie skolu izglītības stratēģiju izstrādes.