Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kwaliteitsborging

Waarom is kwaliteitsborging in het basis- en middelbaar onderwijs belangrijk? 

Kwaliteitsborging betekent dat het onderwijs systematisch wordt doorgelicht om de kwaliteit, rechtvaardigheid en efficiëntie ervan op peil te houden of te verbeteren. Het omvat een zelfevaluatie van de school, externe evaluatie (met inspecties), evaluatie van onderwijs- en leidinggevenden en beoordelingen van de leerlingen.

Een goede kwaliteitsborging is essentieel voor kwalitatief hoogstaand en inclusief onderwijs in de Europese onderwijsruimte. Het is ook belangrijk in het licht van de Aanbevelingen van de Raad uit 2018 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren en ter bevordering van gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven.

Bovendien is kwaliteitsborging noodzakelijk voor een vlotte studentenmobiliteit in heel Europa, met name doordat de transparantie en het vertrouwen erdoor worden verbeterd. Kwaliteitsborging is tot slot erg belangrijk voor de wederzijdse erkenning van diploma’s in het hoger middelbaar onderwijs en de leerperiodes in het buitenland.

Wat doet de EU voor kwaliteitsborging in het onderwijs?

De Europese Commissie helpt de EU-lidstaten bij het uitbouwen van hun kwaliteitsborging via de werkgroep scholen in het kader van ET 2020. Deze groep bestaat uit deskundigen van de nationale overheden en belangenorganisaties uit de EU. 

De groep komt regelmatig bijeen om te overleggen over beleidsaspecten die van belang zijn voor kwaliteitsborging en over gemeenschappelijke uitdagingen, en om goede werkwijzen uit te wisselen. Zij heeft richtsnoeren opgesteld voor beleidsmakers over kwaliteitsborging voor de ontwikkeling van scholen. Verder heeft zij een verslag over de ondersteuning van zelfevaluatie van scholen opgesteld, als instrument voor schoolontwikkeling.

De Commissie heeft deskundigen een verslag laten opstellen over “Beter leren voor de jongeren van Europa: Samenhangende kwaliteitsborgingsstrategieën voor schoolonderwijs.

Daarnaast heeft ze in haar Mededeling over een goede start in het leven dankzij ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs beschreven welke maatregelen het schoolonderwijs kunnen verbeteren, waaronder een betere kwaliteitsborging.

Het begeleidende werkdocument van de Commissie bevat onderzoek en een onderbouwing van de aanbevelingen in die mededeling, naast de resultaten van werkzaamheden op EU-niveau om het onderwijsbeleid te ontwikkelen.