Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Осигуряване на качество

Защо осигуряването на качество в училищното образование е важно? 

Осигуряването на качество включва систематичен преглед на предлагането в областта на образованието, за да се поддържат и подобряват неговите качество, равенство и ефикасност. То обхваща самооценката на училището, външното оценяване (включително инспекции), оценяването на учителите и директорите и оценяването на учениците.

Разработването на стабилни системи за осигуряване на качество е много важно за подкрепата на висококачествено и приобщаващо образование в европейското пространство за образование. Също така е важно да се подкрепи изпълнението на препоръките на Европейския съвет от 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот и относно утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването.

Освен това осигуряването на качество е изключително важно за създаването на условия за улесняване на мобилността на учащите в Европа, по-специално чрез повишаване на прозрачността и доверието. Осигуряването на качество също така играе ключова роля за подкрепата на взаимното признаване на квалификациите, придобити в гимназиалния етап на средното образование, и на резултатите от периоди на обучение в чужбина.

Какво прави ЕС, за да подкрепи осигуряването на качество?

Комисията помага на страните от ЕС в по-нататъшното разработване на техните системи за осигуряване на качество чрез дейностите по образование и обучение на работната група за училищата в рамките на „Образование и обучение 2020“. Групата се състои от специалисти от правителствата на страните от ЕС и заинтересовани организации. 

Групата заседава редовно, за да проучва конкретни аспекти на политиките, свързани с осигуряването на качество в образованието, за да обсъжда общи предизвикателства и да обменя добри практики. Работната група е изготвила насоки за създателите на политики относно осигуряването на качество за развитието на училищата. Тя също така изготви доклад за подкрепа на самооценката на училищата като основен механизъм за тяхното развитие.

Комисията изготви експертния доклад По-добро образование за младите европейци: разработване на последователни стратегии за осигуряване на качество за училищното образование.

Освен това в своето съобщение Училищно развитие и върхови постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота , Комисията очерта областите за действия за подобряване на училищното образование, включително чрез разработване на системи за осигуряване на качество.

В придружаващия съобщението работен документ на службите на Комисията са предоставени изследвания и доказателства в подкрепа на препоръките, съдържащи се в съобщението, а също и резултатите от работата на равнище ЕС по разработване на политики в областта на училищното образование.